Pi-tek hō. 彼 得 後 書

1 2 3

1:1 Iâ-so͘ Ki-tok ê lô͘-po̍k, iā sī I ê sù-tô͘, Se-bûn Pí-tek, phoe kià hō͘ hiah ê kap goán saⁿ-kap tit-tio̍h tâng chi̍t-iūⁿ pó-pòe ê sìn, tī lán ê Siōng-tè kap Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok ê gī ê:
1:2 goān un-tián pêng-an , tùi lín chhim chai Siōng-tè kap lán ê Chú Iâ-so͘, ke-thiⁿ chōe-chōe hō͘ lín;
1:3 in-ūi Siōng-tè ê koân-lêng í-keng ēng it-chhè koan-hē oa̍h-miā kap kèng-khiân ê sū siúⁿ-sù lán, tùi tī chhim chai hit ê ēng ka-kī ê êng-kng kap hó-tek tiàu lán ê;
1:4 tùi chiah-ê í-keng ū pó-pòe kap ke̍k tōa ê èng-ún siúⁿ-sù lán, beh hō͘ lín tùi chiah ê èng-ún thoat-lī sè-kan tùi su-io̍k só͘ tì ê pāi-hoāi, tit-tio̍h ū hūn tī Siōng-tè ê sèng-chêng.
1:5 Ūi-tio̍h án-ni, lín tio̍h chīn-la̍t un-khûn, tī lín ê sìn ke-thiⁿ hó-tek, tī hó-tek ke-thiⁿ tì-sek,
1:6 tī tì-sek ke-thiⁿ chún-chat, tī chún-chat ke-thiⁿ thun-lún, tī thun-lún ke-thiⁿ kèng-khiân,
1:7 tī kèng-khiân ke-thiⁿ thiàⁿ hiaⁿ-tī, tī thiàⁿ hiaⁿ-tī ke-thiⁿ thiàⁿ chèng-lâng.
1:8 In-ūi lín nā ū chiah-ê kàu chhiong-móa, chiū beh hō͘ lín tī chhim chai lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok put-tì pîn-tōaⁿ bô kiat-si̍t,
1:9 In-ūi bô chiah-ê ê lâng chiū chhiⁿ-mî, chí ū khòaⁿ kūn-kūn, í-keng bōe kì-tit i chêng ê chōe ū sóe-chheng.
1:10 Hiaⁿ-tī ah, só͘-í tio̍h koh khah un-khûn, lâi kian-kò͘ lín ê siū tiàu siū kéng. In-ūi lín kiâⁿ chiah-ê, chiū éng-oán bōe poa̍h-tó.
1:11 Sī tùi án-ni beh tōa-tōa siúⁿ-sù lín ji̍p lán ê Kiù-chú Iâ-so͘ Ki-tok éng-oán tī-teh ê kok.
1:12 Só͘-í lín sui-jiân í-keng chai chiah ê sū, koh kian-kò͘ tī só͘ ū ê chin-lí, góa beh siông-siông hō͘ lín kì-tit,
1:13 Góa iáu tiàm tī chit ê pò͘-pîⁿ ê sî, tiám-chhíⁿ lín hō͘ lín ōe kì-tit, góa phah-sǹg sī eng-kai;
1:14 ka-kī chai thiah góa ê pò͘-pîⁿ ê sî kūn lah, chiàu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok só͘ chí-sī góa ê.
1:15 Góa iā beh un-khûn hō͘ lín tī góa kè-sì ê liáu-āu, put-sî ōe kì-tit chiah ê sū.
1:16 In-ūi goán pêng-sò͘ hō͘ lín chai lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê koân-lêng kap I ê kàng-lîm, m̄ sī ēng kî-khiáu bô iáⁿ-chiah ōe, chiū-sī chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ I ê tōa ui-giâm.
1:17 In-ūi I tùi Pē Siōng-tè tit-tio̍h chun-kùi êng-kng, hit sî tùi ke̍k tōa ê êng-kng ū chit hō siaⁿ kàu tī I, kóng, Chit-ê sī góa thiàⁿ ê Kiáⁿ, góa só͘ hoaⁿ-hí ê.
1:18 Chit ê siaⁿ tùi thiⁿ chhut, goán kap I tī sèng-soaⁿ ê sî thiaⁿ-kìⁿ.
1:19 Koh lán ū sian-ti ê ōe ōe koh khah kian-kò͘, lín tì-ì chiah-ê sī hó, chhin-chhiūⁿ teng chiò tī o͘-àm, kàu tī thiⁿ-kng, khé-bêng-chhiⁿ chhut-hiān tī lín ê sim ê sî.
1:20 Tē it, tio̍h seng chai, kìⁿ-nā sèng-keng tiong sian-ti ê ōe, bô thang thàn su-khia ê ì-sù lâi khui-thiah.
1:21 In-ūi bē ū sian-ti ê ōe tùi lâng ê ì-sù chhut; chiū-sī tùi Siōng-tè lâi ê lâng, hō͘ Sèng Sîn kám-tōng lâi kóng.


回聖經目錄