Lia̍t-ông hā-koàn_列 王 記 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1:1 A-hap sí-liáu, Mô͘-ap pōe-poān Í-sek-lia̍t.
1:2 A-hap-siā tùi Sat-má-lī-a ê lâu-téng ê lân-kan poa̍h--lo̍h-lâi, tì-pīⁿ; chiū chhe sù-chiá, kā in kóng, Lín khì mn̄g Í-kek-lûn ê siōng-tè Pa-le̍k-se-pok, góa chit ê pīⁿ ōe hó á-bōe.
1:3 Chóng-sī Iâ-hô-hoa ê sù-chiá kā Thê-su-pí lâng Í-lī-a kóng, Lí khí--lâi, chiūⁿ-khì chih Sat-má-lī-a ông ê sù-chiá, kā in kóng, Lín khì mn̄g Í-kek-lûn ê siōng-tè Pa-le̍k-se-pok, sī in-ūi Í-sek-lia̍t tiong bô Siōng-tè mah?
1:4 Só͘-í Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí bōe-ōe koh lo̍h-khì lí só͘ chiūⁿ-khì ê bîn-chhn̂g, tek-khak ōe sí. Í-lī-a chiū khì.
1:5 Sù-chiá tò-lâi kìⁿ ông, ông mn̄g in kóng, Lín ūi sím-mi̍h tò-lâi?
1:6 Sù-chiá ìn i kóng, Ū chi̍t-lâng tú-tio̍h goán, kā goán kóng, Khì ah, lín tò-khì kìⁿ chhe lín ê ông, kā i kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí chhe lâng khì mn̄g Í-kek-lûn ê siōng-tè Pa-le̍k-se-pok, sī in-ūi Í-sek-lia̍t tiong bô Siōng-tè mah? só͘-í lí bōe koh lo̍h-khì lí só͘ chiūⁿ-khì ê bîn-chhn̂g, tek-khak ōe sí.
1:7 Ông mn̄g in kóng, Chiūⁿ-lâi tú-tio̍h lín, kā lín kóng chiah ê ōe ê, i ê hêng-chōng siáⁿ-khoán?
1:8 Ìn kóng, I chhēng ū-mn̂g ê saⁿ, io hâ phê-tòa. Ông kóng, che sī Thê-su-pí lâng Í-lī-a.
1:9 Ông chiū chhe ngó͘-si̍p-hu-tióng chhōa i hí(**hit) gō͘-cha̍p lâng khì Í-lī-a hia, I chiūⁿ-khì i hia; khòaⁿ ah, Í-lī-a chē tī soaⁿ-téng. Ngó͘-si̍p-hu-tióng kā i kóng, Siōng-tè ê lô͘-po̍k ah, ông kóng, Lí tio̍h lo̍h-lâi.
1:10 Í-lī-a ìn ngó͘-si̍p-hu-tióng kóng, Góa nā sī Siōng-tè ê lô͘-po̍k, goān hé tùi thiⁿ lo̍h-lâi, sio lí kap lí hí(**hit) gō͘-cha̍p lâng; chiū ū hé tùi thiⁿ lo̍h-lâi sio i kap i hí(**hit) gō͘-cha̍p lâng.
1:11 Ông koh chhe chi̍t ê ngó͘-si̍p-hu-tióng, chhōa i hí(**hit) gō͘-cha̍p lâng, khì Í-lī-a hia; i chiū kā i kóng, Siōng-tè ê lô͘-po̍k ah, ông kóng, Lí kín-kín lo̍h-lâi.
1:12 Í-lī-a ìn in kóng, Góa nā sī Siōng-tè ê lô͘-po̍k, goān hé tùi thiⁿ lo̍h-lâi, sio lí kap lí hí(**hit) gō͘-cha̍p lâng; chiū ū Siōng-tè ê hé tùi thiⁿ lo̍h-lâi, sio i kap i hí(**hit) gō͘-cha̍p lâng.
1:13 Ông koh chhe tē-saⁿ tūi ê ngó͘-si̍p-hu-tióng chhōa i hí(**hit) gō͘-cha̍p lâng; hit ê tē-saⁿ tūi ê ngó͘-si̍p-hu-tióng chiūⁿ-khì kūi tī Í-lī-a ê bīn-chêng, khún-kiû i kóng, Siōng-tè ê lô͘-po̍k ah, kiû lí lia̍h góa ê sìⁿ-miā kap lí chí gō͘-cha̍p ê lô͘-po̍k ê sìⁿ-miā chòe pó-pòe.
1:14 Khòaⁿ ah, í-keng ū hé tùi thiⁿ lo̍h-lâi sio-sí í-chêng nn̄g ê ngó͘-si̍p-hu-tióng, kap i ta̍k-ê gō͘-cha̍p lâng; taⁿ kiû lí khòaⁿ góa ê sìⁿ-miā chòe pó-pòe.
1:15 Iâ-hô-hoa ê sù-chiá kā Í-lī-a kóng, Lí kap i lo̍h-khì m̄-bián kiaⁿ i.
1:16 Í-lī-a chiū khí-lâi, kap i lo̍h-khì kìⁿ ông; kā i kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí chhe lâng khì mn̄g Í-kek-lûn ê siōng-tè Pa-le̍k-se-pok, sī in-ūi Í-sek-lia̍t tiong bô Siōng-tè hō͘ lí mn̄g I ê ōe mah? só͘-í lí bōe koh lo̍h-lâi lí só͘ chiūⁿ-khì ê bîn-chhn̂g, tek-khak tio̍h sí.
1:17 Ông chiū sí, chiàu Í-lī-a só͘ thoân Iâ-hô-hoa ê ōe; ông bô kiáⁿ, Iâ-hô-lâm sòa-chiap ūi, tī Iû-tāi ông Iok-sa-hoat ê kiáⁿ Iâ-hô-lâm tē-jī nî.
1:18 A-hap-siā kî-û ê sū, kiám bô kì tī Í-sek-lia̍t chiah ê ông ê kì-lio̍k mah?


回聖經目錄