Ko-lîm-to hō. 歌 林 多 後 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1:1 Tùi Siōng-tè ê chí-ì chòe Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘ Pó-lô, kap hiaⁿ-tī Thê-mô͘-thài, phoe kià hō͘ Siōng-tè ê kàu-hōe tī Ko-lîm-to ê, í-ki̍p piàn A-kai-a lóng-chóng ê sèng-tô͘;
1:2 goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an.
1:3 Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Siōng-tè, iā sī I ê Pē, chiū-sī lîn-bín ê Pē, siúⁿ-sù ta̍k iūⁿ an-ùi ê Siōng-tè, tit-tio̍h o-ló.
1:4 Goán tī ta̍k iūⁿ hoān-lān tiong, I an-ùi goán, beh hō͘ goán tùi Siōng-tè só͘ an-ùi goán ê an-ùi, lâi an-ùi ta̍k iūⁿ hoān-lān tiong ê lâng.
1:5 In-ūi chhin-chhiūⁿ Ki-tok ê kan-khó͘ móa-chhut-lâi kàu tī goán, goán ê an-ùi iā tùi Ki-tok móa-móa.
1:6 Goán he̍k-sī siū hoān-lān, sī beh chòe lín siū an-ùi kap tit kiù ê lō͘-ēng; he̍k-sī siū an-ùi, sī beh chòe lín siū an-ùi ê lō͘-ēng, chit ê an-ùi hō͘ lín ōe thun-lún kan-khó͘, chiàu goán só͘ tú-tio̍h ê chi̍t iūⁿ.
1:7 Koh goán só͘ thòe lín ǹg-bāng ê sī kian-kò͘, in-ūi chai lín kì-jiân ū hūn tī chiah ê kan-khó͘, chiū ū hūn tī an-ùi, iā sī án-ni.
1:8 Hiaⁿ-tī ah, lūn-kàu goán tī A-se-a só͘ tú-tio̍h ê hoān-lān, goán m̄ ài lín m̄ chai; sī siū teh-tāng chin thiám kàu tng bōe khí, liân oa̍h iā bô ǹg-bāng;
1:9 goán ka-kī sim-lāi iā àn-sǹg ōe sí; beh hō͘ goán bô óa-khò ka-kī, to̍k-to̍k óa-khò hō͘ sí-lâng koh-oa̍h ê Siōng-tè;
1:10 I í-keng kiù goán thoat-lī hiah tōa ê sí-bô, koh beh kiù goán; goán iā ǹg-bāng I iáu beh kiù goán;
1:11 lín iā ēng kî-tó lâi pang-chān goán, beh hō͘ chōe-chōe lâng in-ūi goán lâi kám-siā, chiū-sī ūi-tio̍h goán tùi chōe-chōe lâng kî-tó só͘ tit-tio̍h ê un.
1:12 In-ūi goán só͘ khoa-kháu ê, goán ê liông-sim iā chòe goán ê kan-chèng, chiū-sī goán chiàu Siōng-tè ê sèng-kiat kap sêng-si̍t, m̄ sī ēng jio̍k-thé ê tì-hūi, sī ēng Siōng-tè ê un, óng-lâi tī sè-kan, tùi lín koh khah sī án-ni.
1:13 In-ūi goán só͘ siá hō͘ lín ê bô pa̍t hāng, to̍k-to̍k lín só͘ tha̍k só͘ jīn ê, góa iā ǹg-bāng lín kàu bé beh jīn i;
1:14 chhin-chhiūⁿ lín tiong-kan ū lâng jīn goán, tī lán ê Chú Iâ-so͘ ê ji̍t, lia̍h goán chòe lín ê khoa-kháu, chhin-chhiūⁿ goán iā lia̍h lín chòe goán ê khoa-kháu.
1:15 Góa in-ūi sìn án-ni, pún gī-tiāⁿ beh tāi-seng chiū-kūn lín, hō͘ lín têng-chài tit-tio̍h lī-ek;
1:16 iā ài tùi lín hia keng-kè khì Má-kî-tùn, koh tùi Má-kî-tùn khì lín hia, hō͘ lín sàng góa khì Iû-thài.
1:17 Góa í-keng gī-tiāⁿ án-ni, kiám ū ēng phû-phiò mah? á-sī góa só͘ gī-tiāⁿ ê sī chiàu jio̍k-thé lâi gī-tiāⁿ, tì-kàu góa ū hit ê Sī, sī, ia̍h ū hit ê M̄ sī, m̄ sī mah?
1:18 Siōng-tè sī sìn-si̍t, án-ni goán só͘ tùi lín kóng ê ōe iā bô ū Sī kap M̄ sī.
1:19 In-ūi tùi goán chiah-ê, chiū-sī tùi góa kap Se-lah Thê-mô͘-thài, tī lín tiong-kan só͘ thoân Siōng-tè ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok bô ū Sī kap M̄ sī, chāi-tī I chí ū Sī nā-tiāⁿ.
1:20 In-ūi Siōng-tè só͘ èng-ún ê, bô lūn jōa chōe, chāi-tī I lóng ū Sī; só͘-í À-bēng iā sī tùi I, hō͘ Siōng-tè tùi lán tit-tio̍h êng-kng.
1:21 Taⁿ kian-kò͘ goán kap lín tī Ki-tok, koh ēng iû boah lán ê, sī Siōng-tè;
1:22 I iā kā lán khàm-ìn, koh siúⁿ-sù Sîn tī lán ê sim chòe tiāⁿ.
1:23 Góa kí góa ê oa̍h-miā kiû Siōng-tè chòe kan-chèng, góa bô koh kàu Ko-lîm-to sī in-ūi khoan-iông lín.
1:24 M̄ sī goán koán-hat lín ê sìn, sī pang-chān lín ê hoaⁿ-hí; in-ūi lín tùi sìn lâi khiā-chāi.


回聖經目錄