歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

9:1 Sī-pa ê lú-ông thiaⁿ-kìⁿ Só͘-lô-bûn ê miâ-siaⁿ, chiū kàu Iâ-lō͘-sat-léng, beh ēng oh-tit kóe-bêng ê sū chhì Só͘-lô-bûn; tè i ê lâng chin chōe, ū lo̍k-tô chài hiuⁿ-liāu, kap n̂g-kim chin-chōe, iā ū pó-chio̍h; i kìⁿ Só͘-lô-bûn ê sî, chiū chiong sim-lāi it-chhè só͘ chûn ê, kap i kóng.
9:2 Só͘-lô-bûn chiàu i só͘ mn̄g ê, lóng ìn i, bô chi̍t-hāng Só͘-lô-bûn bōe hiáu-tit thang kā i kóng.
9:3 Sī-pa lú-ông khòaⁿ-kìⁿ Só͘-lô-bûn ê tì-hūi, kap i só͘ khí ê chhù,
9:4 toh-téng ê chia̍h-mi̍h, jîn-sîn pâi-lia̍t teh-chē, lô͘-po̍k kun-sûi ho̍k-sāi, í-ki̍p in ê i-ho̍k kap i ê chiú-chèng, í-ki̍p in ê i-ho̍k, koh khòaⁿ-kìⁿ i chiūⁿ Iâ-hô-hoa tiān ê kiā-á, chiū hûn put-hū-thé.
9:5 I tùi ông kóng, Góa tī pún-kok thiaⁿ-kìⁿ lí ê tāi-chì, kap lí ê tì-hūi, lóng sī chin-si̍t.
9:6 Chóng-sī góa m̄-sìn in ê ōe, kàu góa lâi chhin-ba̍k khòaⁿ; khòaⁿ ah, lí ê tì-hūi ê tōa, lâng só͘ kā góa kóng-ê iáu bô chi̍t-pòaⁿ; lí iâⁿ-kè góa só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê miâ-siaⁿ.
9:7 Hok-khì ah, lí ê lâng, hok-khì ah, lí ê lô͘-po̍k, siông-siông khiā tī lí ê bīn-chêng thiaⁿ lí ê tì-hūi.
9:8 Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè sī eng-kai o-ló ê, I hoaⁿ-hí lí, hō͘ Lí chē I ê ūi, thang ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè chòe ông; in-ūi lí ê Siōng-tè thiàⁿ Í-sek-lia̍t, ài éng-oán kian-kò͘--i, só͘-í siat-li̍p lí chòe in ê ông, hō͘ lí péng-kong kiâⁿ-gī.
9:9 Lú-ông ēng chi̍t-pah jī-cha̍p tha-liân-tek ê kim, kap chōe-chōe hiuⁿ-liāu, kap pó-chio̍h, sàng ông; bē-bat ū hiuⁿ-liāu chhin-chhiūⁿ Sī-pa lú-ông sàng Só͘-lô-bûn ông ê.
9:10 Hō͘-lân ê lô͘-po̍k, kap Só͘-lô-bûn ê lô͘-po̍k, tùi Gô-hui tòa kim lâi--ê; koh tòa tôaⁿ-hiuⁿ-chhâ kap pó-chio̍h lâi.
9:11 Ông ēng tôaⁿ-hiuⁿ-chhâ ūi Iâ-hô-hoa ê tiān kap ông-kiong chòe lân-kan; koh ūi chhiùⁿ-koa ê lâng chòe khîm kap sek. Tī Iû-tāi tōe chêng bē-bat khòaⁿ-kìⁿ chhin-chhiūⁿ chit-hō.
9:12 Só͘-lô-bûn ông, tī Sī-pa lú-ông só͘ tòa lâi sàng ông--ê í-gōa, koh chiàu i it-chhè só͘ ài só͘ kiû--ê, lóng hō͘ i. Tùi án-ni lú-ông kap i ê jîn-sîn tò-tńg-khì i ê pún-kok.
9:13 Só͘-lô-bûn ta̍k-nî só͘ tit-tio̍h ê kim kiōng la̍k-pah la̍k-cha̍p-la̍k tha-liân-tek;
9:14 í-gōa iáu ū seng-lí lâng kap kheh-siong só͘ tòa--lâi-ê; koh A-la̍h-pek lia̍t-ông, í-ki̍p kok-lāi ê siú-léng, lóng tòa kim-gûn lâi hō͘ Só͘-lô-bûn.
9:15 Só͘-lô-bûn ông ēng kè-phah ê kim chòe tōa-pâi nn̄g-pah bīn, múi-bīn tōa-pâi ê kim la̍k-pah sià-khek-le̍k;
9:16 koh ēng kè-phah ê kim chòe pîn-pâi saⁿ-pah bīn, múi-bīn ēng kim saⁿ-pah sià-khek-le̍k; ông hē i tī Lī-pa-lùn chhiū-nâ ê chhù.
9:17 Ông koh ēng chhiūⁿ-gê chòe chi̍t-ê tōa pó-chō, ēng hó-kim an i;
9:18 pó-chō ū la̍k-chàn ê kiā-á, koh ū kim ê kha-ta̍h-í, kap pó-chō saⁿ-liân; siang-pêng ū khò-chhiú, khò-chhiú-piⁿ ū nn̄g chiah sai khiā-teh.
9:19 Koh ū cha̍p-jī chiah sai, khiā tī la̍k-chàn kiā-á ê chit-pêng kap hit-pêng; pa̍t-kok lóng bô chè-chō chhin-chhiūⁿ án-ni.
9:20 Só͘-lô-bûn ông it-chhè lim ê khì-kū lóng sī kim--ê; Lī-pa-lùn chhiū-nâ ê chhù it-chhè ê khì-kū iā sī hó-kim--ê; Só͘-lô-bûn ê nî-kan, lâng khòaⁿ gûn chòe bô mi̍h.
9:21 In-ūi ông ê chûn-chiah kap Hō͘-lân ê lô͘-po̍k saⁿ-kap khì Tha-si; chiah ê Tha-si ê chûn chài kim, gûn, chhiūⁿ-gê, kâu, khóng-chhiok, saⁿ-nî tò-lâi chi̍t-pái.
9:22 Só͘-lô-bûn ông ê hó-gia̍h kap tì-hūi iâⁿ-kè thiⁿ-ē lia̍t-ông.
9:23 Thiⁿ-ē lia̍t-ông lóng lâi ài kìⁿ Só͘-lô-bûn ê bīn, thiaⁿ i ê tì-hūi, chiū-sī Siōng-tè siúⁿ-sù tī i ê sim--ê.
9:24 In ta̍k-ê tòa chìn-kòng ê mi̍h; chiū-sī gûn-khì, kim-khì, i-ho̍k, kun-khì, hiuⁿ-liāu, bé, kap lô, ta̍k-nî ū tiāⁿ-tio̍h ê lē.
9:25 Só͘-lô-bûn ūi-tio̍h bé kap chhia, ū bé-tiâu sì-chheng, koh ū bé-peng chi̍t-bān nn̄g-chheng, an-tì in tī hiah ê tún chhia ê siâⁿ, iā kap ông tī Iâ-lō͘-sat-léng.
9:26 Só͘-lô-bûn koán-hat lia̍t-ông, tùi Tōa-hô kàu Hui-lī-sū tōe, kàu Ai-ki̍p ê kau-kài.
9:27 Ông tī Iâ-lō͘-sat-léng hō͘ gûn chòe chhin-chhiūⁿ chio̍h-thâu, hō͘ pek-hiuⁿ-chhiū chhin-chhiūⁿ pîⁿ-iûⁿ ê sng-châi-chhiū, sī in-ūi chin-chōe.
9:28 Ū lâng tòa bé tùi Ai-ki̍p, tùi ta̍k só͘-chāi, lâi hō͘ Só͘-lô-bûn.
9:29 Só͘-lô-bûn kî-û ê sū, tùi thâu kàu bé, kiám bô kì tī sian-ti Ná-tan ê chheh, kap Sī-lô lâng A-hi-ngá sian-ti ê chheh, kap sian-kiàn E̍k-to be̍k-sī ê chheh, lūn Nî-pat ê kiáⁿ Iâ-lô-phò-àm--ê mah?
9:30 Só͘-lô-bûn tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe Í-sek-lia̍t choân-kok ê ông, kiōng sì-cha̍p nî.
9:31 Só͘-lô-bûn kap i ê lia̍t-chó͘ tâng-khùn, bâi-chòng tī i ê lāu-pē Tāi-pi̍t ê siâⁿ. I ê kiáⁿ Lô-phò-àm sòa-chiap i chòe ông.


回聖經目錄