歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

8:1 Kàu jī-cha̍p-nî bé, chiū-sī Só͘-lô-bûn khí Iâ-hô-hoa ê tiān kap ông-kiong oân-kang ê sî,
8:2 só͘-lô-bûn koh khí Hō͘-lân só͘ hō͘ Só͘-lô-bûn hiah ê siâⁿ, hō͘ Í-sek-lia̍t lâng tòa tī-hia.
8:3 Só͘-lô-bûn khì kàu Hap-má-só-pa, kong-chhú i.
8:4 I koh tī khòng-iá khí Ta̍t-bo̍k, kap tī Hap-má só͘ khí hiah ê hú-khò͘ ê siâⁿ;
8:5 koh khí téng Pek-hô-lûn, ē Pek-hô-lûn, sī hiám-iàu ê siâⁿ, ū chhiûⁿ, ū mn̂g, ū kông;
8:6 koh khí Pa-la̍h kap Só͘-lô-bûn só͘ ū hú-khò͘ ê siâⁿ, kap hē chhia ê siâⁿ, kap bé-peng ê siâⁿ, kap Só͘-lô-bûn tī Iâ-lō͘-sat-léng, tī Lī-pa-lùn, kap tī i só͘ tī-lí ê choân-tōe, ūi ka-kī ê khoài-lo̍k só͘ ài khí ê, lóng khí--i.
8:7 Lūn-kàu só͘ chhun ê peh-sìⁿ, Hek lâng, A-mô͘-lī lâng, Pí-lī-sé lâng, Hi-bī lâng, Iâ-pò͘-su lâng, m̄-sī sio̍k tī Í-sek-lia̍t ê,
8:8 chiū-sī tī chit tōe-hng in só͘ chhun ê hō͘-è, Í-sek-lia̍t lâng bô it-chīn bia̍t--ê, Só͘-lô-bûn phài in chòe khó͘-kang kàu kin-á-ji̍t;
8:9 chóng-sī Í-sek-lia̍t lâng Só͘-lô-bûn bô hō͘ in chòe lô͘-po̍k, chòe i ê kang; sī chòe i ê chiàn-sū, kun-tiúⁿ ê siú-léng, chhia-tiúⁿ, bé-peng-tiúⁿ.
8:10 Só͘-lô-bûn ông ê tōa-koaⁿ koán-lí peh-sìⁿ--ê, nn̄g-pah gō͘-cha̍p lâng.
8:11 Só͘-lô-bûn tòa Hoat-ló ê cha-bó͘-kiáⁿ tùi Tāi-pi̍t ê siâⁿ chiūⁿ kàu i só͘ kā i khí ê chhù; in-ūi kóng, Góa ê bó͘ m̄-thang khiā-khí tī Í-sek-lia̍t ông Tāi-pi̍t ê chhù; in-ūi Iâ-hô-hoa ê kūi só͘ kàu ê só͘-chāi lóng sī sèng-tōe.
8:12 Só͘-lô-bûn tī Iâ-hô-hoa ê tôaⁿ, chiū-sī tī léng-lông ê thâu-chêng só͘ khí--ê, hiàn sio-chè hō͘ Iâ-hô-hoa,
8:13 chiàu Mô͘-se só͘ bēng-lēng, tī an-hioh-ji̍t, ge̍h ê chhoe-it, chi̍t-nî saⁿ-pái só͘ tiāⁿ-tio̍h ê choeh, chiū-sī tû-kàⁿ-choeh, chhit-chhit-choeh, tah-liâu-á choeh, chiàu ta̍k-ji̍t só͘ eng-kai hiàn--ê lâi hiàn.
8:14 Koh chiàu i ê lāu-pē Tāi-pi̍t ê lē, tiāⁿ-tio̍h chè-si ê pan-lia̍t lâi chòe i ê kang; koh tiāⁿ-tio̍h Lī-bī lâng chīn in ê chit, hō͘ in o-ló, koh tī chè-si ê bīn-chêng ho̍k-sāi, chiàu ta̍k-ji̍t só͘ eng-kai chòe--ê; koh siat-li̍p kò͘-mn̂g--ê, chiàu in ê pan-lia̍t, tī ta̍k ê mn̂g; che sī Siōng-tè ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t só͘ bēng-lēng--ê.
8:15 Ông só͘ bēng-lēng hiah ê chè-si kap Lī-bī lâng, bô-lūn koán hú-khò͘, á-sī pa̍t-hāng sū, in lóng bô ûi-ke̍h.
8:16 Só͘-lô-bûn khí Iâ-hô-hoa ê tiān, tùi hē tōe-ki kàu sêng-kong ê ji̍t, kang-liāu lóng tāi-seng pī-pān. Án-ni Iâ-hô-hoa ê tiān lóng khí-hó.
8:17 Hit-sî Só͘-lô-bûn khì Í-tong tōe, kàu tī hái-kîⁿ ê Í-sûn-ka-piat kap Í-lo̍k.
8:18 Hō͘-lân thok i ê lô͘-po̍k, chhe chûn-chiah kap chai-iáⁿ hái-lō͘ ê lô͘-po̍k, kàu i hia. In kap Só͘-lô-bûn ê lô͘-po̍k kàu Gô-hui; tùi-hia tit-tio̍h kim sì-pah gō͘-cha̍p tha-liân-tek, ūn-kàu Só͘-lô-bûn ông hia.


回聖經目錄