歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

7:1 Só͘-lô-bûn kî-tó bêng-pe̍k, chiū ū hé tùi thiⁿ lo̍h-lâi, it-chīn sio sio-chè kap pa̍t-hō ê chè; Iâ-hô-hoa ê êng-kng chhiong-móa tiān.
7:2 In-ūi Iâ-hô-hoa ê êng-kng chhiong-móa Iâ-hô-hoa ê tiān, só͘-í chè-si bōe-ōe ji̍p Iâ-hô-hoa ê tiān.
7:3 Hit ê hé kàng-lo̍h, koh Iâ-hô-hoa ê êng-kng tī tiān--nih ê sî, Í-sek-lia̍t chèng-lâng khòaⁿ-kìⁿ, chiū tī pho͘-chio̍h ê só͘-chāi, phak-lo̍h tōe kèng-pài, kám-siā Iâ-hô-hoa, kóng, In-ūi I sī hó, I ê chû-hūi éng-éng tī-teh.
7:4 Ông kap chèng peh-sìⁿ tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng hiàn-chè.
7:5 Só͘-lô-bûn ông ēng gû nn̄g-bān nn̄g-chheng chiah, iûⁿ cha̍p-jī-bān chiah, hiàn-chè; án-ni, ông kap chèng peh-sìⁿ ūi-tio̍h Siōng-tè ê tiān kiâⁿ hiàn-tiān ê lé.
7:6 Chè-si chiàu i ê chit teh-khiā; Lī-bī lâng iā the̍h Iâ-hô-hoa ê ga̍k-khì, chiū-sī chêng Tāi-pi̍t ēng Lī-bī lâng o-ló ê sî, Tāi-pi̍t ông tiâu-tî chō lâi kám-siā Iâ-hô-hoa ê, (in-ūi I ê chû-hūi éng-éng tī-teh;) chè-si tī in ê bīn-chêng pûn sàu-kak, Í-sek-lia̍t lâng lóng khiā--teh.
7:7 Só͘-lô-bûn iā hun-piat Iâ-hô-hoa tiān-chêng īⁿ-tiong chòe-sèng; tī-hia hiàn sio-chè kap siā-un-chè ê iû; in-ūi Só͘-lô-bûn só͘ bat chō ê tâng-tôaⁿ bô kàu-gia̍h iông-ún hiah ê sio-chè, sò͘-chè, kap iû-lâ.
7:8 Hit-sî Só͘-lô-bûn siú choeh-kî chhit-ji̍t; Í-sek-lia̍t chèng-lâng tùi Hap-má ê lō͘-kháu kàu Ai-ki̍p ê khoe lóng lâi kap i siú; chiâⁿ-chòe tōa ê hōe.
7:9 Kàu tē-poeh ji̍t in siat giâm-siok-hōe; in-ūi in siú hiàn tôaⁿ ê lé chhit-ji̍t, koh siú choeh chhit-ji̍t.
7:10 Chhit-ge̍h jī-cha̍p-saⁿ ji̍t, ông chhe peh-sìⁿ tò-khì in ê pò͘-pîⁿ, ta̍k-ê hoaⁿ-hí, sim khoài-lo̍k; sī in-ūi Iâ-hô-hoa só͘ si-chhut hō͘ Tāi-pi̍t, Só͘-lô-bûn, kap I ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t ê un-hūi.
7:11 Tùi án-ni Só͘-lô-bûn khí Iâ-hô-hoa ê tiān kap ông-kiong oân-kang; tī Iâ-hô-hoa ê tiān kap ông-kiong, kìⁿ Só͘-lô-bûn sim-lāi só͘ ài chòe--ê, lóng chòe kàu sêng-kong.
7:12 Mî--sî Iâ-hô-hoa chhut-hiān tī Só͘-lô-bûn, kā i kóng, Góa í-keng thiaⁿ lí ê kî-tó, iā kéng chit só͘-chāi chòe hiàn-chè Góa ê tiān.
7:13 Góa nā koaiⁿ-ba̍t thiⁿ, tì-kàu bô lo̍h-hō͘, á-sī bēng-lēng chháu-meh chia̍h i ê thó͘-sán, á-sī hō͘ un-e̍k liû-hêng tī Góa ê peh-sìⁿ tiong;
7:14 Góa ê peh-sìⁿ ēng Góa ê miâ lâi chheng-ê, nā ka-kī khiam-pi, kî-tó, kiû kìⁿ Góa ê bīn, oa̍t-tńg lī-khui in ê pháiⁿ-lō͘, Góa beh tùi thiⁿ thiaⁿ in, sià-bián in ê chōe, i-tī in ê tōe.
7:15 Góa beh ba̍k-chiu khòaⁿ, hī-khang thiaⁿ, tī chit só͘-chāi só͘ hiàn ê kî-tó.
7:16 In-ūi Góa taⁿ í-keng kéng chit keng tiān, hun-piat i chòe-sèng, hō͘ Góa ê miâ éng-oán tī-hia; Góa ê ba̍k-chiu Góa ê sim iā beh kú-tn̂g tī-hia.
7:17 Lūn-kàu lí nā kiâⁿ tī Góa ê bīn-chêng, chhin-chhiūⁿ lí ê lāu-pē Tāi-pi̍t só͘ kiâⁿ--ê, chun-thàn Góa it-chhè só͘ bēng-lēng lí ê, chip-siú Góa ê lu̍t-lē Góa ê hoat-tō͘,
7:18 Góa chiū beh kian-kò͘ lí ê kok-ūi, chhin-chhiūⁿ Góa kap lí ê lāu-pē Tāi-pi̍t só͘ li̍p ê iok, kóng, Lí ê hō͘-è beh koán-lí Í-sek-lia̍t, éng bô tn̄g.
7:19 Lín nā oa̍t-tńg lâi khì-sak Góa ê lu̍t-lē Góa ê kài-bēng, chiū-sī Góa hē tī lín ê bīn-chêng-ê, khì ho̍k-sāi pa̍t ê siōng-tè lâi kèng-pài i; Góa chiū beh tùi Góa siúⁿ-sù in ê tōe, pu̍ih in ê kun;
7:20 koh Góa ūi ka-kī ê miâ só͘ hun-piat chòe-sèng chit keng tiān, iā beh tùi Góa ê bīn-chêng khì-sak--i, hō͘ i tī bān-kok tiong chòe ōe-pìⁿ siū ki-chhì;
7:21 chit keng tiān sui-jiân chin koâiⁿ, chiong-lâi keng-kè ê lâng beh gông-ngia̍h, kóng, Iâ-hô-hoa siáⁿ-sū án-ni khoán-thāi chit ê tōe, chit keng tiān ah?
7:22 Chiū beh ìn kóng, Sī in-ūi in khì-sak Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè, chiū-sī chhōa in chhut Ai-ki̍p-tōe--ê, khì kiat-liân pa̍t ê siōng-tè, ho̍k-sāi kèng-pài in, só͘-í Iâ-hô-hoa hō͘ che it-chhè ê chai-ē lîm-kàu in.


回聖經目錄