歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

6:1 Hit-sî Só͘-lô-bûn kóng, Iâ-hô-hoa bat kóng, I beh tiàm tī o͘-o͘ àm-àm ê tiong-kan.
6:2 Chóng-sī góa í-keng khí chi̍t keng tiān hō͘ Lí khiā-khí, chòe Lí éng-oán tòa ê só͘-chāi.
6:3 Ông oa̍t-tńg i ê bīn, chiok-hok Í-sek-lia̍t ê hōe-chiòng, Í-sek-lia̍t hōe-chiòng lóng khiā--khí-lâi.
6:4 I kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè sī eng-kai o-ló--ê; in-ūi I chhin-chhùi tùi góa ê pē Tāi-pi̍t só͘ èng-ún ê, chhin-chhiú èng-giām--i, kóng,
6:5 Tùi Góa chhōa Góa ê peh-sìⁿ chhut Ai-ki̍p tōe í-lâi, Góa bē-bat tī Í-sek-lia̍t chèng chi-phài tiong kéng chi̍t ê siâⁿ lâi khí tiān hō͘ Góa ê miâ tiàm tī-hia; iā bē-bat kéng lâng chòe Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t ê jîn-kun;
6:6 to̍k-to̍k kéng Iâ-lō͘-sat-léng hō͘ Góa ê miâ tiàm tī-hia, koh kéng Tāi-pi̍t tī-lí Góa ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t.
6:7 Góa ê pē Tāi-pi̍t sim-lāi ū ì-sù, beh ūi Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ê miâ khí tiān.
6:8 Chóng-sī Iâ-hô-hoa tùi góa ê pē Tāi-pi̍t kóng, Lí ê sim ū ì-sù beh ūi Góa ê miâ khí tiān, lí chit ê ì-sù chin-hó;
6:9 to̍k-to̍k lí m̄-thang khí tiān, lí só͘ chhin-siⁿ ê kiáⁿ beh ūi Góa ê miâ khí tiān.
6:10 Taⁿ Iâ-hô-hoa èng-giām I só͘ kóng ê ōe; Góa chiàu Iâ-hô-hoa ê ōe khí-lâi sòa-chiap góa ê pē Tāi-pi̍t, chē Í-sek-lia̍t ê kok-ūi; koh ūi Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t Siōng-tè ê miâ khí tiān.
6:11 Góa an-tì iok-kūi tī-hia; kūi-lāi ū Iâ-hô-hoa ê iok, chiū-sī I kap Í-sek-lia̍t lâng só͘ li̍p ê iok.
6:12 Ông tng Í-sek-lia̍t hōe-chiòng ê bīn-chêng, khiā tī Iâ-hô-hoa ê tôaⁿ-chêng, kia̍h-khí chhiú;
6:13 (in-ūi Só͘-lô-bûn bat chō chi̍t ê tâng-tâi, tn̂g gō͘-tiú, khoah gō͘-tiú, koâiⁿ saⁿ-tiú, hē tī īⁿ-tiong; chiū khiā tī tâi-téng, tng Í-sek-lia̍t hōe-chiòng ê bīn-chêng kūi--lo̍h-khì, kia̍h-khí chhiú ǹg thiⁿ,) kóng,
6:14 Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ah, tī thiⁿ--nih, tī tōe--nih, bô ū siōng-tè chhin-chhiūⁿ Lí, siú iok kiâⁿ chû-ài tī Lí hiah ê lô͘-po̍k, chiū-sī chīn-sim kiâⁿ tī Lí ê bīn-chêng--ê.
6:15 Lí tùi Lí ê lô͘-po̍k, góa ê pē Tāi-pi̍t, só͘ èng-ún ê, Lí ū siú--i; Lí chhin-chhùi kóng--ê, chhin-chhiú èng-giām--i, chiàu kin-á-ji̍t ê khoán.
6:16 Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ah, Lí só͘ èng-ún Lí ê lô͘-po̍k góa ê pē Tāi-pi̍t, kóng, Lí ê kiáⁿ-sun nā kín-sīn in ê só͘-chòe, kiâⁿ Góa ê lu̍t-hoat, chhin-chhiūⁿ lí kiâⁿ tī góa ê bīn-chêng, chiū sio̍k tī lí-ê beh tī Góa ê bīn-chêng chē Í-sek-lia̍t ê kok-ūi éng bô tn̄g, taⁿ kiû Lí èng-giām i.
6:17 Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ah, Lí tùi Lí ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t só͘ kóng-ê, kiû Lí hō͘ i chiâⁿ-chòe si̍t-sū.
6:18 Siōng-tè kiám chin-chiàⁿ beh kap sè-kan lâng khiā-khí tōe-chiūⁿ mah? Khòaⁿ ah, thiⁿ kap chiah ê thiⁿ ê thiⁿ, siōng-chhiáⁿ bô kàu-gia̍h hō͘ Lí khiā-khí, hô-hòng góa só͘ khí chit keng tiān ah?
6:19 Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ah, goān Lí àⁿ-lo̍h siàu-liām Lí ê lô͘-po̍k ê kî-tó khún-kiû, lâi thiaⁿ Lí ê lô͘-po̍k só͘ kî-tó tī Lí ê bīn-chêng ê kiû-kiò kî-tó;
6:20 goān Lí ji̍t-mî khòaⁿ-kò͘ chit ê tiān, chiū-sī Lí só͘ kóng-khí beh an-tì Lí ê miâ tī-hia ê só͘-chāi, lâi thiaⁿ Lí ê lô͘-po̍k só͘ beh ǹg chit só͘-chāi kî-tó ê kî-tó.
6:21 Lí ê lô͘-po̍k kap Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t ǹg chit só͘-chāi kî-tó ê sî, goān Lí thiaⁿ in ê kî-kiû, goān Lí tùi thiⁿ, Lí khiā-khí ê só͘-chāi, lâi thiaⁿ in; Lí thiaⁿ-kìⁿ ê sî chiū sià-bián.
6:22 Lâng nā tek-chōe i ê chhù-piⁿ, iā ū lâng ēng chi̍t ê chiù-chōa kah i chiù-chōa, i nā lâi chit keng tiān, tī Lí ê tôaⁿ-chêng chiù-chōa;
6:23 kiû Lí tùi thiⁿ thiaⁿ lâi pān-lí i, sím-phòaⁿ Lí chiah ê lô͘-po̍k, tēng pháiⁿ-lâng ê chōe, chiàu i só͘ kiâⁿ--ê, pò-èng tī i ê thâu-khak; tēng gī-lâng chòe gī, chiàu i ê gī lâi hō͘ i.
6:24 Siat-sú Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t, in-ūi tek-chōe Lí, chiah thâi-su tī tùi-te̍k ê bīn-chêng, in nā kui-ǹg Lí, jīn Lí ê miâ, koh tī chit keng tiān kî-tó khún-kiû Lí;
6:25 kiû Lí tùi thiⁿ thiaⁿ in, lâi sià-bián Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t ê chōe, hō͘ in tò-lâi Lí só͘ siúⁿ-sù in, kap in lia̍t-chó͘ ê tōe.
6:26 Siat-sú in tek-chōe Lí, tì-kàu thiⁿ koaiⁿ-ba̍t bô lo̍h-hō͘; Lí hêng-hoa̍t in ê sî, in nā ǹg chit só͘-chāi kî-tó, jīn Lí ê miâ, lī-khui in ê chōe;
6:27 kiû Lí tī thiⁿ--nih thiaⁿ in, sià-bián Lí ê lô͘-po̍k kap Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t ê chōe, tī Lí kà-sī in só͘ tio̍h kiâⁿ ê hó-lō͘ ê sî, koh lo̍h-hō͘ tī Lí ê tōe, chiū-sī Lí siúⁿ-sù Lí ê peh-sìⁿ chòe gia̍p ê.
6:28 Chit ê tōe nā ū ki-hng, un-e̍k, ko͘-tâ, hiú-nōa, chháu-meh, chián-thâng, á-sī in hiah ê tùi-te̍k, tī in hiah ê siâⁿ ê tōe, ûi-khùn in, bô-lūn ū sím-mi̍h chai-ē, sím-mi̍h phòa-pīⁿ;
6:29 he̍k-sī chi̍t-lâng, he̍k-sī Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t ê chèng-lâng, ta̍k-ê chai ka-kī sim-lāi ê chai-ē iu-būn, ǹg chit keng tiān kia̍h-khí chhiú, bô-lūn cháiⁿ-iūⁿ khún-kiû, cháiⁿ-iūⁿ kî-tó;
6:30 goān Lí tùi thiⁿ--nih, Lí só͘ khiā-khí ê só͘-chāi, lâi thiaⁿ i, lâi sià-bián--i, Lí chai in ê sim, chiàu in ta̍k-lâng ê kiâⁿ-chòe lâi khoán-thāi in, (in-ūi sè-kan lâng ê sim chí-ū Lí chai nā-tiāⁿ);
6:31 hō͘ in tī Lí siúⁿ-sù goán lia̍t-chó͘ ê tōe, chi̍t-sì-lâng kèng-ùi Lí, kiâⁿ Lí ê tō-lō͘.
6:32 Lūn-kàu gōa-pang lâng, m̄-sī sio̍k Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t ê, ūi-tio̍h Lí ê tōa-miâ, tōa koân-lêng ê chhiú chhun-chhut ê chhiú-kut, tùi hn̄g-hn̄g ê só͘-chāi lâi, in nā lâi ǹg chit keng tiān kî-tó;
6:33 goān Lí tùi thiⁿ, Lí khiā-khí ê só͘-chāi, lâi thiaⁿ in, chiàu gōa-pang lâng it-chhè só͘ tùi Lí kiû-ê lâi kiâⁿ; hō͘ thiⁿ-ē bān peh-sìⁿ lóng bat Lí ê miâ, kèng-ùi Lí, chhin-chhiūⁿ Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t chi̍t-iūⁿ; koh hō͘ in chai góa só͘ khí chit keng tiān, sī ēng Lí ê miâ lâi chheng-ê.
6:34 Lí ê peh-sìⁿ nā chhut-khì Lí só͘ chhe in khì ê lō͘, kap tùi-te̍k kau-chiàn, ǹg Lí só͘ kéng chit ê siâⁿ, kap góa ūi-tio̍h Lí ê miâ só͘ khí ê tiān, lâi kî-tó Lí;
6:35 goān Lí tùi thiⁿ lâi thiaⁿ in ê kî-tó khún-kiû, lâi pó-hō͘ in ê gī.
6:36 Lí ê peh-sìⁿ nā tek-chōe Lí, (in-ūi bô ū bô hoān-chōe ê lâng,) Lí siū-khì in, chiong in kau hō͘ tùi-te̍k, tì-kàu in lia̍h in kàu he̍k-sī hn̄g he̍k-sī kūn ê tōe;
6:37 in nā tī só͘ lia̍h-khì ê tōe, sim-lāi tò-tńg siūⁿ lâi hoán-hóe, koh tī lia̍h in ê lâng ê tōe, khún-kiû Lí kóng, Goán ū-chōe, goán ū pōe-ge̍k, goán ū chòe-pháiⁿ;
6:38 in nā tī siū lia̍h-khì ê tōe, chiū-sī tùi-te̍k lia̍h in khì ê tōe, chīn-sim chīn-sèng kui-ho̍k Lí, koh ǹg pún-tōe, chiū-sī Lí siúⁿ-sù in lia̍t-chó͘ ê tōe, kap Lí só͘ kéng ê siâⁿ, í-ki̍p góa ūi-tio̍h Lí ê miâ só͘ khí ê tiān, lâi kî-tó Lí;
6:39 goān Lí tùi thiⁿ, Lí só͘ khiā-khí ê só͘-chāi, thiaⁿ in ê kî-tó khún-kiû, lâi pó-hō͘ in ê gī, koh sià-bián Lí ê peh-sìⁿ tek-chōe Lí ê.
6:40 Góa ê Siōng-tè ah, taⁿ góa kiû Lí ba̍k-chiu khòaⁿ, hī-khang thiaⁿ, tī chit só͘-chāi só͘ hiàn ê kî-tó.
6:41 Iâ-hô-hoa Siōng-tè ah, kiû Lí khí-lâi, Lí kap Lí lêng-le̍k ê kūi, ji̍p Lí an-hioh ê só͘-chāi; Iâ-hô-hoa Siōng-tè ah, goān Lí ê chè-si chhēng kiù-un, goān Lí hiah ê sèng ê peh-sìⁿ tit-tio̍h hok-khì lâi hoaⁿ-hí.
6:42 Iâ-hô-hoa Siōng-tè ah, kiû Lí bo̍h-tit kū-choa̍t Lí siū boah-iû--ê; tio̍h kì-liām Lí si-hō͘ Lí ê lô͘-po̍k Tāi-pi̍t ê chû-ài.


回聖經目錄