歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

5:1 Tùi án-ni Só͘-lô-bûn ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa ê tiān só͘ chòe ê kang lóng oân. Só͘-lô-bûn chiong i ê lāu-pē Tāi-pi̍t só͘ hiàn hiah ê mi̍h tòa ji̍p-khì; i ê gûn, i ê kim, i hiah ê khì-kū, hē tī Siōng-tè tiān-lāi ê hú-khò͘.
5:2 Hit-sî Só͘-lô-bûn chū-chi̍p Í-sek-lia̍t ê tiúⁿ-ló, kok chi-phài ê siú-léng, kap Í-sek-lia̍t lâng hiah ê cho̍k-tiúⁿ, kàu Iâ-lō͘-sat-léng; beh chiong Iâ-hô-hoa ê iok-kūi, tùi Tāi-pi̍t siâⁿ, chiū-sī Sek-an, ūn chiūⁿ--lâi.
5:3 Í-sek-lia̍t chèng-lâng chiū tī chhit-ge̍h ê choeh-kî, lóng chū-chi̍p kàu ông hia.
5:4 Í-sek-lia̍t chiah ê tiúⁿ-ló kàu-tè; hiah ê Lī-bī lâng kng iok-kūi.
5:5 In chiū kng iok-kūi, kap hōe-bō͘, kap Pò͘-pîⁿ-lāi it-chhè sèng ê khì-kū, chiūⁿ--lâi; chè-si Lī-bī lâng lóng kng i chiūⁿ--lâi.
5:6 Só͘-lô-bûn ông kap chū-chi̍p kàu i hia Í-sek-lia̍t ê choân-hōe, tī iok-kūi chêng hiàn iûⁿ, gû, chòe chè-sū, chōe kàu bōe-sǹg-tit, iā sǹg-bōe-liáu.
5:7 Chè-si kng Iâ-hô-hoa ê iok-kūi kàu i ê só͘-chāi, ji̍p hit keng chhù ê āu-tiān, kàu chì-sèng-só͘, hē tī ki-lō͘-peng ê si̍t-ē;
5:8 in-ūi ki-lō͘-peng thí-khui in ê si̍t, tī kūi ê só͘-chāi ê téng-bīn; ki-lō͘-peng tī hí(**hit) téng-bīn jia-khàm kūi kap i ê kǹg;
5:9 hiah ê kǹg chin-tn̂g, i ê kǹg-bé tùi iok-kūi tī āu-tiān chêng, thang khòaⁿ-kìⁿ, tī gōa-bīn chiū bōe khòaⁿ-kìⁿ; kàu kin-á-ji̍t iáu tī-hia.
5:10 Kūi-lāi chí-ū nn̄g tè chio̍h-pi, chiū-sī Í-sek-lia̍t lâng chhut Ai-ki̍p tōe, Iâ-hô-hoa kap in li̍p-iok ê sî, Mô͘-se tī Hô-lia̍t soaⁿ só͘ hē--ê; che í-gōa bô pa̍t-hāng mi̍h.
5:11 Hiah ê chè-si chhut sèng-só͘, in-ūi só͘ tī-hia ê chè-si lóng í-keng ka-kī chheng-khì, bô chiàu in ê pan-lia̍t;
5:12 Lī-bī lâng tiong chèng chhiùⁿ-koa--ê, chiū-sī A-sat, Hi-bān, Iâ-tō͘-tùn kap in hiah ê kiáⁿ, hiah ê hiaⁿ-tī lóng chhēng iù-tōe-saⁿ, khiā tī tôaⁿ ê tang--sì, the̍h nâ-poa̍h kap sek kap khîm; koh ū chè-si pah-jī lâng kap in tī-hia pûn sàu-kak;
5:13 hiah-ê pûn sàu-kak--ê, hiah-ê chhiùⁿ-koa--ê, chi̍t-chôe tâng-siaⁿ, o-ló kám-siā Iâ-hô-hoa; ēng i ê sàu-kak, nâ-poa̍h, ga̍k-khì, tōa-siaⁿ o-ló Iâ-hô-hoa kóng, In-ūi I sī hó, I ê chû-hūi éng-éng tī-teh; hit-sî hit ê tiān, chiū-sī Iâ-hô-hoa ê tiān, ū hûn chhiong-móa;
5:14 tì-kàu chè-si ūi-tio̍h hûn ê iân-kò͘, bōe-ōe khiā-teh ho̍k-sāi; in-ūi Iâ-hô-hoa ê êng-kng chhiong-móa Siōng-tè ê tiān.


回聖經目錄