Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

4:1 I koh chhòng chi̍t chō tâng-tôaⁿ, tn̂g jī-cha̍p tiú, khoah jī-cha̍p tiú, koâiⁿ cha̍p tiú.
4:2 Koh chù chi̍t ê tâng-hái, khoán-sit sī îⁿ--ê, koâiⁿ gō͘-tiú; tùi chit-pêng kàu hit-pêng cha̍p-tiú, îⁿ-khoân saⁿ-cha̍p tiú.
4:3 I ê ē-bīn ū pû-á ê khoán ûi i, múi-tiú cha̍p-lia̍p, lâi ûi hit ê tâng-hái; pû-á ū nn̄g-chōa, chù tâng-hái ê sî sòa chù i.
4:4 Tâng-hái khòa tī cha̍p-jī chiah tâng-gû ê téng-bīn, saⁿ-chiah ǹg pak, saⁿ-chiah ǹg sai, saⁿ-chiah ǹg lâm, saⁿ-chiah ǹg tang; tâng-hái hē tī gû ê téng-bīn, gû-bé ǹg lāi-bīn.
4:5 Tâng-hái kāu chi̍t pa-chiúⁿ ê khoah; i ê kîⁿ chhin-chhiūⁿ poe ê kîⁿ, chhin-chhiūⁿ pek-ha̍p-hoe; thang tóe saⁿ-chheng pà-te̍k.
4:6 Koh chhòng cha̍p ê phûn, hē gō͘-ê tī chiàⁿ-pêng, gō͘-ê tī tò-pêng, thang sóe tī-hia; hiàn sio-chè só͘ ēng ê mi̍h, sóe tī hit lāi-bīn; to̍k-to̍k tâng-hái sī hō͘ chè-si thang sóe.
4:7 Koh chiàu in ê thé-sek chō cha̍p-ê kim ê teng-tâi, hē tī tiān-lāi, gō͘-ê tī chiàⁿ-pêng, gō͘-ê tī tò-pêng;
4:8 koh chhòng cha̍p-tè toh hē tī tiān-lāi, gō͘-tè tī chiàⁿ-pêng, gō͘-tè tī tò-pêng; koh chhòng chi̍t pah tè kim-óaⁿ.
4:9 Koh khí-chō chè-si ê īⁿ, kap tōa-īⁿ, í-ki̍p īⁿ-mn̂g; ēng tâng an hiah ê mn̂g.
4:10 Ēng tâng-hái hē tī tiān ê chiàⁿ-pêng, tang--sì ǹg-lâm.
4:11 Hō͘-lân koh chhòng pôaⁿ, thuh-á, óaⁿ. Án-ni Hō͘-lân ūi Só͘-lô-bûn ông tī Siōng-tè ê tiān só͘ chòe ê kang lóng oân;
4:12 chiū-sī nn̄g ki thiāu, kap hiah ê pôaⁿ, kap thiāu-téng nn̄g ê thiāu-táu, kap khàm thiāu-téng nn̄g ê thiāu-táu ê pôaⁿ ê bāng.
4:13 Koh ū sia̍h-liû sì-pah lia̍p, an tī nn̄g ê bāng; múi ê bāng ū sia̍h-liû nn̄g-chōa, khàm tī thiāu-téng nn̄g ê thiāu-táu ê pôaⁿ;
4:14 koh chhòng hiah ê chō, kap chō-téng ê phûn;
4:15 tâng-hái chi̍t-ê, kap i ê ē-bīn ê gû cha̍p-jī chiah.
4:16 I ê lāu-pē Hō͘-lân ēng kng-liāng ê tâng, ūi Só͘-lô-bûn ông ūi Iâ-hô-hoa ê tiān, chòe pôaⁿ, thuh-á, bah-chhe, kap ta̍k-iūⁿ ê khì-kū.
4:17 Ông tī Iok-tàn pîⁿ-iûⁿ, So͘-kat kap Sat-lī-tàn ê tiong-kan, tī liâm-thô͘ ê tōe chù-chiâⁿ--ê.
4:18 Án-ni Só͘-lô-bûn chòe hiah ê it-chhè ê khì-kū chin-chōe; tâng ê khin-tāng bōe tit-tio̍h chai.
4:19 Só͘-lô-bûn iā chhòng Siōng-tè tiān-lāi it-chhè ê khì-kū, kap kim ê tôaⁿ, kap pâi-lia̍t piáⁿ hiah ê toh;
4:20 kap hó-kim ê teng-tâi, kap i ê teng, thang chiàu-lē tiám tī āu-tiān ê thâu-chêng.
4:21 I ê hoe, i ê teng, kap khîⁿ, lóng sī kim--ê, koh sī chiok-siâⁿ ê kim;
4:22 koh ēng hó-kim chòe chián-to, pôaⁿ, sî, hé-tiáⁿ; lūn-kàu chhù ê mn̂g-lō͘, i ê lāi-bīn chì-sèng-só͘ ê mn̂g, kap chhù ê mn̂g, chiū-sī tiān ê mn̂g, lóng sī kim ê.


回聖經目錄