Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

36:1 Kok-bîn ēng Iok-se-a ê kiáⁿ Iok-hap-su siat-li̍p chòe ông, tī Iâ-lō͘-sat-léng sòa-chiap i ê lāu-pē.
36:2 Iok-hap-su chē-ūi ê sî, jī-cha̍p-saⁿ hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông le̍k-kè saⁿ-ge̍h ji̍t.
36:3 Ai-ki̍p ông tī Iâ-lō͘-sat-léng hòe i, koh hoa̍t hit kok chìn-kòng gûn chi̍t-pah tha-liân-tek, kim chi̍t tha-liân-tek.
36:4 Ai-ki̍p ông siat-li̍p i ê hiaⁿ Í-lī-ngá-kèng chòe Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng ê ông, ōaⁿ i ê miâ kiò Iok-ngá-kèng; Nî-ko tòa i ê sió-tī Iok-hap-su kàu Ai-ki̍p.
36:5 Iok-ngá-kèng chē-ūi ê sî, jī-cha̍p-gō͘ hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông kiōng cha̍p-it nî; kiâⁿ Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè só͘ khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū.
36:6 Pa-pí-lûn ông Nî-pò͘-kah-nî-sat chiūⁿ lâi kong-kek i, ēng tâng-liān pa̍k i, beh tòa i kàu Pa-pí-lûn.
36:7 Nî-pò͘-kah-nî-sat koh chiong Iâ-hô-hoa tiān-lāi ê khì-kū tòa kàu Pa-pí-lûn, hē tī Pa-pí-lûn i ê biō-lāi.
36:8 Iok-ngá-kèng kî-û ê sū, kap i só͘ kiâⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū, kap i ê put-chèng, lóng kì tī Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi lia̍t-ông ê kì-lio̍k. I ê kiáⁿ Iok-ngá-kun sòa-chiap i chòe ông.
36:9 Iok-ngá-kun chē-ūi ê sî, poeh-hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông saⁿ-ge̍h-ji̍t liân cha̍p-ji̍t; kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū.
36:10 Kè-nî Nî-pò͘-kah-nî-sat chhe lâng tòa i kap Iâ-hô-hoa tiān-lāi hiah ê pó-pòe ê khì-kū kàu Pa-pí-lûn; chiū siat-li̍p i ê chek Se-tí-ka chòe Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng ê ông.
36:11 Se-tí-ka chē-ūi ê sî, jī-cha̍p-it hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông kiōng cha̍p-it nî.
36:12 I kiâⁿ Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè só͘ khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū; sian-ti Iâ-lī-bí ēng Iâ-hô-hoa só͘ hoan-hù-ê thoân hō͘ i, i iû-goân bô ka-kī khiam-pi tī i ê bīn-chêng.
36:13 Nî-pò͘-kah-nî-sat ông bat kah i kí Siōng-tè lâi chiù-chōa; chóng-sī i pōe-poān, ngī i ê ām-kún, kò͘-chip i ê sim, m̄ kui-sūn Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè.
36:14 Koh hiah ê chè-si ê thâu-ba̍k kap peh-sìⁿ iā hoān tōa-chōe, o̍h gōa-pang it-chhè khó-ò͘ⁿ ê sū, phah lah-sap Iâ-hô-hoa tī Iâ-lō͘-sat-léng hun-piat chòe-sèng ê tiān.
36:15 Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè thok I hiah ê sù-chiá, chhe in khì peh-sìⁿ hia, sī thàu-chá khí-lâi chhe i; in-ūi I lîn-bín I ê peh-sìⁿ kap I khiā-khí ê só͘-chāi.
36:16 Chóng-sī in thí-chhiò Siōng-tè ê sù-chiá, biáu-sī I ê ōe, ki-chhì I ê sian-ti, ti̍t-kàu Iâ-hô-hoa tōa siū-khì I ê peh-sìⁿ, bô hoat-tō͘ thang i-tī.
36:17 Só͘-í Siōng-tè chhōa Ka-le̍k-tí lâng ê ông lâi kong-kek in, tī in sèng-só͘ ê chhù ēng to thâi-sí in ê siàu-liân lâng, bô lîn-bín in siàu-liân ê ta-po͘-teng, á-sī chāi-sek-lú, lāu kap pe̍h-thâu-mn̂g--ê; Siōng-tè chiong in lóng kau tī i ê chhiú.
36:18 I koh chiong Siōng-tè ê tiān tōa-sòe ê khì-kū, kap Iâ-hô-hoa tiān-lāi ê châi-pó, í-ki̍p ông kap hiah ê siú-léng ê châi-pó, lóng tòa kàu Pa-pí-lûn.
36:19 In sio Siōng-tè ê chhù, thiah-húi Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ, ēng hé sio hiah ê kiong-tiān, húi-hoāi hiah ê pó-pòe ê khì-kū.
36:20 Kìⁿ-nā thoat-lī to-kiàm ê, i tòa in kàu Pa-pí-lûn; in chòe i kap i ê kiáⁿ-sun ê lô͘-po̍k, kàu Pho-su kok heng-khí.
36:21 Che sī èng-giām Iâ-hô-hoa thok Iâ-lī-bí só͘ kóng ê ōe, thèng-hāu thó͘-tōe hióng-siū i ê an-hioh; in-ūi i pha-hng ê sî siú an-hioh, kàu móa chhit-cha̍p nî.
36:22 Tng Pho-su ông Kó͘-lia̍t goân--nî, in-ūi beh èng-giām Iâ-hô-hoa thok Iâ-lī-bí só͘ kóng ê ōe, Iâ-hô-hoa chiū kek-tōng Pho-su ông Kó͘-lia̍t ê sim, hō͘ i soan-pò͘ tī thong-kok, koh siá i, kóng,
36:23 Pho-su ông Kó͘-lia̍t án-ni kóng, Thiⁿ-téng ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa chiong thiⁿ-ē ê bān-kok siúⁿ-sù góa; koh bēng-lēng góa tī Iû-tāi ê Iâ-lō͘-sat-léng kā I khí tiān. Lín tiong-kan kìⁿ-nā chòe I ê peh-sìⁿ ê, thang chiūⁿ-khì, goān Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè kap i tī-teh.


回聖經目錄