Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

35:1 Iok-se-a tī Iâ-lō͘-sat-léng siú pôaⁿ-kè-choeh ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa; chiaⁿ-ge̍h cha̍p-sì ji̍t, peh-sìⁿ thâi pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-á.
35:2 Ông phài chiah ê chè-si tng in ê chit, koh bián-lē in chòe Iâ-hô-hoa tiān ê kang.
35:3 Koh tùi hiah ê kui tī Iâ-hô-hoa chòe-sèng, kà-sī Í-sek-lia̍t lâng ê Lī-bī lâng, kóng, Lín tio̍h chiong sèng ê iok-kūi hē tī Í-sek-lia̍t ông Tāi-pi̍t ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn só͘ khí ê tiān-lāi, m̄-bián lín ēng keng-thâu kng. Taⁿ lín tio̍h ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa Lín ê Siōng-tè, kap I ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t.
35:4 Lín tio̍h ka-kī pī-pān, chiàu lín ê chong-cho̍k, lín ê pan-lia̍t thàn Í-sek-lia̍t ông Tāi-pi̍t só͘ kì ê, kap i ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn só͘ kì ê.
35:5 Khiā tī sèng ê só͘-chāi chiàu lín ê hiaⁿ-tī chiū-sī chit ê peh-sìⁿ chong-cho̍k ê pâng-thâu, tio̍h ū Lī-bī lâng chong-cho̍k ê chi̍t-cho͘[chó͘] lâi ho̍k-sāi i.
35:6 Tio̍h thâi pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-ko, ka-kī chheng-khì; ūi-tio̍h lín ê hiaⁿ-tī pī-pān hó-sè, thang chiàu Iâ-hô-hoa thok Mô͘-se só͘-kóng-ê lâi kiâⁿ.
35:7 Iok-se-a tùi kui-kûn ê tiong-kan, mî-iûⁿ-á kap soaⁿ-iûⁿ-á kiōng saⁿ-bān chiah kap gû-káng saⁿ-chheng chiah hō͘ lóng-chóng saⁿ-kap tī-teh ê peh-sìⁿ chòe pôaⁿ-kè-choeh ê mi̍h. Chiah-ê sī tùi ông ê sán-gia̍p chhú--ê.
35:8 I hiah ê siú-léng iā hoaⁿ-hí chhut hō͘ peh-sìⁿ kap chè-si kap Lī-bī lâng. Hiah ê koán-lí Siōng-tè ê tiān ê Hi-le̍k-ka, Sat-ka-lī-a, Iâ-iat, ēng iûⁿ-á nn̄g-chheng la̍k-pah chiah, gû saⁿ-pah chiah, hō͘ chè-si chòe pôaⁿ-kè-choeh ê chè.
35:9 Lī-bī lâng hiah ê thâu-ba̍k Ko-lâm-ngá, kap i ê hiaⁿ-tī Sī-má-ngá, Ná-thán-gia̍p, kap Hap-sa-pí-ngá, Iâ-lī, Iok-sat-poa̍t, ēng iûⁿ-á gō͘-chheng chiah, gû gō͘-pah chiah, hō͘ Lī-bī lâng chòe pôaⁿ-kè-choeh ê chè-mi̍h.
35:10 Án-ni ho̍k-sāi ê tāi-chì lóng pī-pān piān. Chè-si khiā tī i ê ūi, Lī-bī lâng khiā tī in ê pan-lia̍t, chiàu ông só͘ bēng-lēng ê.
35:11 In thâi pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-á, chè-si tùi in ê chhiú chih huih lâi hiù, Lī-bī lâng pak hiah ê phê;
35:12 iā chiong sio-chè î-sóa i, thang chiàu peh-sìⁿ chong-cho̍k ê pâng-thâu pun hō͘ in thang hiàn-hō͘ Iâ-hô-hoa, chiàu Mô͘-se ê chheh só͘ kì ê; chhú-tì hiah ê gû iā sī án-ni.
35:13 In chiàu tiāⁿ-tio̍h ê lē, ēng hé pek pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-á; hiah ê chè-mi̍h ēng tiáⁿ, ēng e, ēng poah, chú--i; kín-kín tòa khì hō͘ chèng peh-sìⁿ.
35:14 Jiân-āu ūi ka-kī kap chè-si pī-pān, in-ūi chè-si A-lûn ê kiáⁿ-sun choan-bū hiàn sio-chè kap iû, kàu ê-hng. Só͘-í Lī-bī lâng ūi ka-kī, iā ūi chè-si A-lûn ê kiáⁿ-sun pī-pān i.
35:15 Chhiùⁿ-koa--ê A-sat ê kiáⁿ-sun, khiā tī in ê ūi, chiàu Tāi-pi̍t, A-sat, Hi-bān, kap ông ê sian-kiàn--ê Iâ-tō͘-tùn só͘ bēng-lēng; kò͘-mn̂g ê lâng kò͘-siú ta̍k ê mn̂g; in m̄-bián lī-khui in ê kang, in-ūi in ê hiaⁿ-tī Lī-bī lâng thòe in pī-pān.
35:16 Tng hit-ji̍t ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa ê tāi-chì lóng pī-pān, iā siú pôaⁿ-kè-choeh, iā hiàn sio-chè tī Iâ-hô-hoa ê tôaⁿ, chiàu Iok-se-a ông só͘ bēng-lēng.
35:17 Hit-sî saⁿ-kap tī-hia ê Í-sek-lia̍t lâng siú pôaⁿ-kè-choeh, iā siú tû-kàⁿ-choeh le̍k-kè chhit-ji̍t.
35:18 Tùi sian-ti Sat-bó͘-jíⁿ ê ji̍t í-āu, tī Í-sek-lia̍t tiong bô-ū chhin-chhiūⁿ chit-tia̍p só͘ siú ê pôaⁿ-kè-choeh; koh Í-sek-lia̍t lia̍t-ông iā lóng bô siú pôaⁿ-kè-choeh chhin-chhiūⁿ Iok-se-a, kap chè-si kap Lī-bī lâng, í-ki̍p saⁿ-kap tī-teh ê Iû-tāi kap Í-sek-lia̍t lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ só͘ siú ê.
35:19 Tī Iok-se-a chòe ông cha̍p-poeh nî, chiū siú chit ê pôaⁿ-kè-choeh.
35:20 Chiah ê tāi-chì í-āu, Iok-se-a í-keng siu-chéng tiān bêng-pe̍k, ū Ai-ki̍p ông Nî-ko chiūⁿ-lâi, beh phah Pek-la̍h hô-piⁿ ê Ka-ki-bí-si. Iok-se-a chhut-khì tí-tng i.
35:21 I chhe sù-chiá lâi kìⁿ Iok-se-a kóng, Iû-tāi ông ah, góa kap lí sím-mi̍h kan-sia̍p? góa kin-á-ji̍t lâi m̄-sī beh kong-kek lí, chiū-sī beh kong-kek kap góa kau-chiàn ê ke; koh Siōng-tè hoan-hù góa tio̍h kóaⁿ-kín, lí bo̍h-tit chhap Siōng-tè ê sū, bián-tit I châu-bia̍t lí; in-ūi Siōng-tè kap góa tī-teh.
35:22 Chóng-sī Iok-se-a m̄-khéng oa̍t-tńg lī-khui i, kái-chong beh kap i kau-chiàn, m̄-thiaⁿ Siōng-tè thok Nî-ko só͘ kóng-chhut ê ōe, chiū lâi kàu Bí-kiat-to ê soaⁿ-kok kau-chiàn.
35:23 Siā-chìⁿ ê lâng siā--tio̍h Iok-se-a ông; ông tùi i ê jîn-sîn kóng, Tòa góa chhut-khì, in-ūi góa siū tāng-siong lah.
35:24 I ê jîn-sîn hû i chhut hit tiuⁿ chhia, hē tī i tē-jī tiuⁿ chhia, chài i kàu Iâ-lō͘-sat-léng; i chiū sí, bâi-chòng i tī i ê lia̍t-chó͘ hiah ê bōng. Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng lóng ūi-tio̍h Iok-se-a pi-ai.
35:25 Iâ-lī-bí ūi Iok-se-a ai-siong; hiah ê chhiùⁿ-koa ê lâm-lú tī in ê ai-sû lóng ū kóng-khí Iok-se-a kàu tī kin-á-ji̍t; koh tī Í-sek-lia̍t tiong ēng chiah-ê chòe tiāⁿ-tio̍h ê lē. Khòaⁿ ah, hiah-ê lóng kì tī ai-sû tiong.
35:26 Iok-se-a kî-û ê sū, kap i chiàu Iâ-hô-hoa lu̍t-hoat só͘ kì lâi kiâⁿ ê hó-sū;
35:27 kap i tùi-thâu kàu-bé só͘-kiâⁿ ê sū, khòaⁿ ah, lóng kì tī Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi lia̍t-ông ê kì-lio̍k.


回聖經目錄