歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

34:1 Iok-se-a chē-ūi ê sî, poeh hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe-ông kiōng saⁿ-cha̍p-it nî.
34:2 I kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe hó ê sū, kiâⁿ i ê chó͘ Tāi-pi̍t it-chhè ê lō͘, bô phian chó-iū.
34:3 I chòe ông tē-poeh nî, iáu-kú siàu-liân, khí-thâu chhē i ê chó͘ Tāi-pi̍t ê Siōng-tè; kàu cha̍p-jī nî khí-thâu chheng-khì Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng, tû-khì soaⁿ-thâu-tôaⁿ, kap hiah ê A-sià-la̍h, tiau-khek ê siōng kap chù-chō ê siōng.
34:4 In tī i ê bīn-chêng húi-hoāi hiah ê Pa-le̍k ê tôaⁿ, i chhò-tn̄g tôaⁿ-téng koâiⁿ-koâiⁿ ê ji̍t-siōng, koh phah-chhùi hiah ê A-sià-la̍h kap tiau-khek ê siōng, kap chù ê ngó͘-siōng, tûi--i chòe-hún, iā tī bat chè-sū i--ê ê bōng;
34:5 chiong in ê chè-si ê kut-thâu sio tī in ê tôaⁿ-téng, chheng-khì Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng.
34:6 Tī Má-ná-se, Í-hoat-liân, Se-biān, kàu tī Ná-hut-tha-lī hiah ê siâⁿ, kap sì-ûi phòa-hoāi ê só͘-chāi, lóng iā án-ni kiâⁿ.
34:7 Koh thiah-húi chè-tôaⁿ, phah-chhùi A-sià-la̍h kap tiau-khek ê siōng chiâⁿ-chòe hún, chhò-tn̄g Í-sek-lia̍t piàn-tōe só͘ ū ê ji̍t-siōng, chiū tò-khì Iâ-lō͘-sat-léng.
34:8 Iok-se-a ông cha̍p-poeh nî, chheng-khì tōe chheng-khì tiān í-āu, chiū chhe A-sat-lī-ngá ê kiáⁿ Sa-hoan, siâⁿ-siú Má-se-ngá, sú-koaⁿ Iok-hap-su ê kiáⁿ Iok-a, khì siu-lí Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè ê tiān.
34:9 In chiū khì kìⁿ chè-si-thâu Hi-le̍k-ka, chiong só͘ ū hiàn tī Siōng-tè tiān ê gûn kau i; chit ê gûn sī kò͘-mn̂g ê Lī-bī lâng, tùi Ḿ-ná-se, Í-hoat-liân, kap it-chhè Í-sek-lia̍t chhun ê lâng, í-ki̍p Iû-tāi, Piān-ngá-bín chèng-lâng, kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ siu-lâi--ê.
34:10 In chiong hit ê gûn kau-hō͘ koán-lí Iâ-hô-hoa tiān chòe-kang lâng ê chhiú, choán-kau Iâ-hô-hoa tiān chòe-kang ê lâng siu-lí tiān hō͘ i hó-sè.
34:11 Chiū-sī kau hō͘ ba̍k-chhiūⁿ, khí-chō--ê, hō͘ in bóe kè-phah ê chio̍h, kap liân-lo̍k ê chhâ-liāu, siu-lí Iû-tāi ông só͘ húi-hoāi hiah ê chhù.
34:12 Hiah ê lâng chīn-tiong chòe-kang; tok-kang--ê sī Lī-bī lâng Bí-la̍h-lī ê kiáⁿ-sun Ngá-hap, Gô-pa-tí; tok-chhui--ê sī Ko-hat ê kiáⁿ-sun Sat-ka-lī-a, Bí-su-lân, koh ū chok-ga̍k ê Lī-bī lâng.
34:13 In iā koán-lí hiah ê taⁿ-teh ê lâng, tok-chhui it-chhè chòe-kang ê, bô-lūn chòe sím-mi̍h kang; Lī-bī lâng ū-ê chòe su-kì, chòe iú-si, chòe koán-mn̂g--ê.
34:14 In chiong só͘ ū hiàn tī Iâ-hô-hoa tiān ê gûn tòa chhut-khì ê sî, chè-si Hi-le̍k-ka ngó͘-jiân tit-tio̍h Mô͘-se só͘ thoân Iâ-hô-hoa lu̍t-hoat ê chheh.
34:15 Hi-le̍k-ka ìn su-kì Sa-hoan kóng, Góa tī Iâ-hô-hoa tiān-lāi ngó͘-jiân tit-tio̍h lu̍t-hoat ê chheh. Hi-le̍k-ka chiū chiong chheh kau hō͘ Sa-hoan.
34:16 Sa-hoan chiū tòa chheh khì ông hia, koh hê-hok ông kóng, Kìⁿ-nā lí só͘ thok-tiōng lí ê lô͘-po̍k-ê in teh chòe i.
34:17 Só͘ tit-tio̍h tī Iâ-hô-hoa tiān ê gûn lóng piàⁿ--chhut-lâi, kau hō͘ tok-kang--ê, kap chòe-kang lâng ê chhiú.
34:18 Su-kì Sa-hoan koh tùi ông kóng, Chè-si Hi-le̍k-ka ū the̍h chi̍t pún chheh hō͘ góa; Sa-hoan tī ông ê bīn-chêng tiah tha̍k i.
34:19 Ông thiaⁿ-kìⁿ lu̍t-hoat ê ōe, chiū thiah-li̍h i ê saⁿ.
34:20 Ông hoan-hù Hi-le̍k-ka kap Sa-hoan ê kiáⁿ A-hi-kam, Bí-ka ê kiáⁿ A-pí-tùn, su-kì Sa-hoan, kap ông ê kūn-sîn A-sat-ngá, kóng,
34:21 Lín khì ūi góa, ūi Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi só͘ lâu ê peh-sìⁿ, chiong só͘ khioh-tio̍h chit pún chheh ê ōe mn̄g Iâ-hô-hoa; in-ūi Iâ-hô-hoa ê siū-khì tōa-tōa piàⁿ-lo̍h tī lán, sī ūi-tio̍h lán ê lia̍t-chó͘ bô siú Iâ-hô-hoa ê ōe, bô chiàu chit pún chheh it-chhè só͘ kì-chài-ê khì kiâⁿ.
34:22 Tùi án-ni, Hi-le̍k-ka kap ông só͘ thok ê lâng, lóng khì kìⁿ lú sian-ti Hō͘-le̍k-tāi; i sī Hap-su-la̍h ê sun, Tô-khó-hap ê kiáⁿ, koán-lí lé-ho̍k hit ê Sa-liông ê bó͘. I tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng tē-jī khu; in chiong chit ê ì-sù kā i kóng.
34:23 I ìn in kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Lín khì hê-hok hit ê chhe lín lâi kìⁿ góa ê lâng kóng,
34:24 Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Khòaⁿ ah, Góa beh kàng chai-ē tī chit só͘-chāi, í-ki̍p tī-chia khiā-khí ê peh-sìⁿ, chiū-sī in tha̍k tī Iû-tāi ông bīn-chêng ê chheh só͘ kì-chài hiah ê chiù-chó͘.
34:25 In-ūi in khì-sak Góa, sio-hiuⁿ tī pa̍t ê siōng-tè, ēng in ê chhiú só͘-chòe-ê kek Góa ê siū-khì; só͘-í Góa ê tōa siū-khì piàⁿ-lo̍h tī chit só͘-chāi, bô soah.
34:26 Chóng-sī chhe lín lâi mn̄g Iâ-hô-hoa ê Iû-tāi ông, lín tio̍h án-ni kā i kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, Lūn-kàu lí só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê ōe,
34:27 lí ê sim chiū nńg, ka-kī khiam-pi tī Siōng-tè ê bīn-chêng, in-ūi lí thiaⁿ-kìⁿ I só͘ kóng kong-kek chit só͘-chāi kap tī-chia khiā-khí ê peh-sìⁿ ê ōe, hit-sî lí tī Góa ê bīn-chêng ka-kī khiam-pi, koh thiah-li̍h lí ê saⁿ, tī Góa ê bīn-chêng thî-khàu, Góa í-keng thiaⁿ-kìⁿ lí; che sī Iâ-hô-hoa kóng ê.
34:28 Góa beh hō͘ lí kui lí ê lia̍t-chó͘, lí beh pêng-an kui-bōng; Góa só͘ beh kàng-lo̍h tī chit só͘-chāi kap tī-chia khiā-khí ê peh-sìⁿ it-chhè ê chai-ē, lí ê ba̍k-chiu tek-khak bōe khòaⁿ-kìⁿ. In chiū tò-tńg khì hê-hok ông.
34:29 Ông chiū chhe lâng chū-chi̍p Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng ê chèng tiúⁿ-ló.
34:30 Ông chiū chiūⁿ-khì Iâ-hô-hoa ê tiān; Iû-tāi chèng-lâng kap khiā-khí Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ, kap chè-si Lī-bī lâng, kap chèng peh-sìⁿ, bô-lūn tōa-sòe, lóng kap i khì. Ông chiū chiong Iâ-hô-hoa tiān-lāi ngó͘-jiân tit-tio̍h iok ê chheh, it-chhè ê ōe tha̍k hō͘ in thiaⁿ.
34:31 Ông khiā tī i ê ūi, tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng li̍p-iok, beh chīn-sim chīn-sèng sūn-thàn Iâ-hô-hoa, siú I ê kài-bēng, kap kan-chèng ê ōe, kap lu̍t-lē, lâi chiâⁿ chit pún chheh só͘ kì li̍p-iok ê ōe.
34:32 I hō͘ Iâ-lō͘-sat-léng kap Piān-ngá-bín só͘ ū ê peh-sìⁿ lóng sêng-jīn chit ê iok; tùi án-ni Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ chiàu Siōng-tè ê iok lâi kiâⁿ, chiū-sī in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè.
34:33 Iok-se-a chiong sio̍k Í-sek-lia̍t lâng hiah ê tōe, it-chhè khó-ò͘ⁿ--ê lóng tû-khì, koh hō͘ só͘ ū tī Í-sek-lia̍t ê lâng ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè. Tng Iok-se-a tī-teh ê ji̍t, peh-sìⁿ thàn Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè, lóng bô lī-khui.


回聖經目錄