歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

33:1 Má-ná-se chē-ūi ê sî, cha̍p-jī hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông kiōng gō͘-cha̍p-gō͘ nî.
33:2 I kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū, o̍h gōa-pang lâng só͘ kiâⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū, chiū-sī Iâ-hô-hoa tī Í-sek-lia̍t ê bīn-chêng só͘ kóaⁿ-chhut--ê.
33:3 In-ūi i ê lāu-pē Hi-se-ka só͘ húi-hoāi ê soaⁿ-thâu-tôaⁿ i koh khí i, koh ūi hiah ê Pa-le̍k khí tôaⁿ, chòe A-su-tha-lio̍k; koh kèng-pài thiⁿ-téng ê bān-siōng lâi ho̍k-sāi i.
33:4 Tī Iâ-hô-hoa ê tiān-lāi khí kúi-nā ê tôaⁿ; Iâ-hô-hoa bat kí chit ê tiān kóng, Góa ê miâ beh éng-oán tī Iâ-lō͘-sat-léng.
33:5 I tī Iâ-hô-hoa ê tiān nn̄g ê īⁿ-lāi, ūi-tio̍h thiⁿ-téng ê bān-siōng khí tôaⁿ.
33:6 Koh tī Piān-him-lùn ê soaⁿ-kok, hō͘ i ê kiáⁿ-jî keng-kè hé, koh khòaⁿ tiāu-thâu, ēng hoat-su̍t, chòe-khiò, ēng thiàu-tâng--ê, chhiáⁿ sai-kong, kiâⁿ chōe-chōe Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū, kek I siū-khì.
33:7 Koh tī Siōng-tè ê tiān-lāi, chhāi i só͘ chō tiau-khek ê siōng, chit keng tiān sī Siōng-tè bat tùi Tāi-pi̍t kap i ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn kí i lâi kóng, Chit keng tiān kap Iâ-lō͘-sat-léng chiū-sī Góa tī Í-sek-lia̍t chèng chi-phài-tiong só͘-kéng--ê, Góa beh an-tì Góa ê miâ tī-hia kàu éng-oán.
33:8 Í-sek-lia̍t lâng nā chip-siú lâi kiâⁿ Góa it-chhè só͘ bēng-lēng in ê, chiū-sī Góa thok Mô͘-se só͘ thoân it-chhè ê hoat-tō͘, lu̍t-lē, lé-gî, Góa chiū bô koh î-sóa in ê kha lī-khui Góa só͘ tiāⁿ-tio̍h hō͘ lín lia̍t-chó͘ ê tōe.
33:9 Má-ná-se bê-he̍k Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ, tì-kàu in kiâⁿ pháiⁿ pí Iâ-hô-hoa tī Í-sek-lia̍t lâng ê bīn-chêng só͘ bia̍t ê lia̍t-kok koh-khah siong-tiōng.
33:10 Iâ-hô-hoa hoan-hù Má-ná-se kap i ê peh-sìⁿ, chóng-sī in bô beh thiaⁿ.
33:11 Só͘-í Iâ-hô-hoa hō͘ A-su̍t ông ê kun-tiúⁿ lâi kong-kek in, ēng kau kau-tio̍h Má-ná-se, ēng tâng-liān pa̍k i, tòa kàu Pa-pí-lûn.
33:12 I tī hoān-lān ê sî, chiū khún-kiû Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè, koh tī i ê lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè ê bīn-chêng ke̍k-kî khiam-pi.
33:13 I kiû-kiò I, Siōng-tè chún i só͘ kiû, thiaⁿ i kî-tó, hō͘ i tò-lâi Iâ-lō͘-sat-léng, iû-goân chē i ê kok-ūi; Má-ná-se chiah chai Iâ-hô-hoa sī Siōng-tè.
33:14 Chit-tia̍p liáu-āu Má-ná-se khí chhiûⁿ tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ-gōa, tī Ki-hùn ê sai-pêng, tī soaⁿ-kok-lāi, kàu Hî-mn̂g ê mn̂g-kháu, ûi-se̍h Gô-húi-le̍k, chhiûⁿ khí chin koâiⁿ, koh siat-li̍p kun-tiúⁿ tī Iû-tāi hiah ê kian-kò͘ ê siâⁿ-lāi.
33:15 Koh tùi Iâ-hô-hoa ê tiān tû-khì hiah ê gōa-pang ê siōng-tè kap ngó͘-siōng; koh tī Iâ-hô-hoa tiān ê soaⁿ, kap Iâ-lō͘-sat-léng só͘ khí hiah ê tôaⁿ, lóng hiat tī siâⁿ-gōa.
33:16 Koh khí Iâ-hô-hoa ê chè-tôaⁿ, tī tôaⁿ-téng hiàn siā-un-chè, kám-siā-chè, bēng-lēng Iû-tāi lâng ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè.
33:17 Chóng-sī peh-sìⁿ iû-goân tī soaⁿ-thâu-tôaⁿ hiàn-chè, to̍k-to̍k hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè nā-tiāⁿ.
33:18 Má-ná-se kî-û ê sū, kap i kî-tó Siōng-tè ê ōe, kap sian-kiàn hōng Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ê miâ tùi i kóng hiah ê ōe, lóng kì tī Í-sek-lia̍t chiah ê ông ê kì-lio̍k.
33:19 I ê kî-tó, kap Siōng-tè cháiⁿ-iūⁿ ún-chún i, i bē khiam-pi í-chêng ê chōe-kòa kè-sit, kap khí soaⁿ-thâu-tôaⁿ, siat-li̍p hiah ê A-sià-la̍h kap tiau-khek ngó͘-siōng hiah ê só͘-chāi, lóng kì tī Hô-sài ê sú-kì.
33:20 Má-ná-se kap i ê lia̍t-chó͘ tâng khùn, bâi-chòng tī ka-kī ê kiong-lāi; i ê kiáⁿ A-bûn sòa-chiap i chòe ông.
33:21 A-bûn chē-ūi ê sî, jī-cha̍p-jī hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông le̍k-kè nn̄g nî.
33:22 I kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū, o̍h i ê lāu-pē Má-ná-se só͘ chòe ê, A-bûn chè-sū i ê lāu-pē Má-ná-se só͘ chō hiah ê tiau-khek ê ngó͘-siōng lâi ho̍k-sāi i.
33:23 Bô ka-kī khiam-pi tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, chhin-chhiūⁿ i ê lāu-pē Má-ná-se ê ka-kī khiam-pi; chit ê A-bûn ná-kú ná hoān-chōe.
33:24 I ê jîn-sîn pōe-poān i, thâi-sí i tī ông-kiong-lāi.
33:25 Chóng-sī kok-bîn thâi-sí hiah ê pōe-poān A-bûn ông ê lâng; kok-bîn chiū siat-li̍p i ê kiáⁿ Iok-se-a sòa-chiap i chòe ông.


回聖經目錄