Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

32:1 Chiah ê tāi-chì, i si̍t-sim kiâⁿ--i í-āu, A-su̍t ông Se-ná-ki-li̍p chiūⁿ-lâi, lâi chhim-ji̍p Iû-tāi, chat-iâⁿ ûi-khùn chiah ê kian-kò͘ ê siâⁿ, siūⁿ beh chhú chòe ka-kī-ê.
32:2 Hi-se-ka khòaⁿ-kìⁿ Se-ná-ki-li̍p í-keng lâi, tiāⁿ-tio̍h ì-sù beh kong-kek Iâ-lō͘-sat-léng;
32:3 chiū kap i hiah ê siú-léng í-ki̍p ióng-sū chham-siông, beh that-ba̍t siâⁿ-gōa ê chúi-goân; in chiū pang-chān i.
32:4 Tùi án-ni chōe-chōe peh-sìⁿ chū-chi̍p, that-ba̍t it-chhè ê chúi-goân, kap lâu kè hit só͘-chāi ê khoe, kóng, A-su̍t hiah ê ông lâi, siáⁿ-sū hō͘ i tit-tio̍h chōe-chōe chúi ah?
32:5 Hi-se-ka kiông i ê sim-chì, khí hit ê tó-hoāi ê siâⁿ-chhiûⁿ, koâiⁿ kàu chiú-kiⁿ-lâu , koh khí chi̍t-chōa chhiûⁿ tī siâⁿ-gōa, koh kian-kò͘ Tāi-pi̍t siâⁿ ê Bí-lô, koh chè-chō chōe-chōe chiàn-khì, kap pîn-pâi;
32:6 siat-li̍p kun-tiúⁿ koán-lí peh-sìⁿ, chū-chi̍p in kàu i hia, tī siâⁿ-mn̂g khoan-khoah ê só͘-chāi, ēng ōe an-ùi in kóng,
32:7 Kiông lín ê sim, chòng lín ê chì, bo̍h-tit in-ūi A-su̍t ông kap tè i ê tōa kun-tūi lâi lún, lâi kiaⁿ; in-ūi kap lán tī-teh--ê, pí kap in tī-teh--ê khah-tōa;
32:8 kap i tī-teh--ê sī jio̍k-thé ê chhiú, kap lán tī-teh--ê sī Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè, I beh pang-chān lán, thòe lán kau-chiàn. Peh-sìⁿ chiū an-jiân khò Iû-tāi ông Hi-se-ka ê ōe.
32:9 Āu-lâi A-su̍t ông Se-ná-ki-li̍p, kap i ê choân-kun, kong-kek La̍h-kiat ê sî, chiū chhe i ê lô͘-po̍k kàu Iâ-lō͘-sat-léng kìⁿ Iû-tāi ông Hi-se-ka kap it-chhè tī Iâ-lō͘-sat-léng ê Iû-tāi lâng, kóng,
32:10 A-su̍t ông Se-ná-ki-li̍p án-ni kóng, Lín óa-khò sím-mi̍h, chiah tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng siū ûi-khùn ah?
32:11 Hi-se-ka kóng, Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè beh kiù lán thoat-lī A-su̍t ông ê chhiú, che kiám m̄-sī ín-iú lín, hō͘ lín iau chhùi-ta lâi sí mah?
32:12 Chit ê Hi-se-ka kiám m̄-sī hòe-bô Iâ-hô-hoa ê soaⁿ-thâu-tôaⁿ, kap I hiah ê tôaⁿ, bēng-lēng Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng ê lâng kóng, Lín tio̍h tī chit ê tôaⁿ-chêng kèng-pài, sio-hiuⁿ tī hí(**hit) téng-bīn?
32:13 Góa kap góa ê lia̍t-chó͘ tùi lia̍t-kok ê peh-sìⁿ só͘ kiâⁿ--ê, lín kiám m̄-chia mah? lia̍t-pang ê siōng-tè, hit-sî kiám ōe kiù ka-kī ê kok thoat-lī góa ê chhiú mah?
32:14 Góa ê lia̍t-chó͘ só͘ bia̍t-bô hiah ê kok, in hiah ê siōng-tè ê tiong-kan chī-chūi ōe kiù i ê kok thoat-lī góa ê chhiú, chiū lín ê Siōng-tè kiám ōe kiù lín thoat-lī góa ê chhiú mah?
32:15 Só͘-í bo̍h-tit hō͘ Hi-se-ka án-ni phiàn lín, ín-iú lín, iā bo̍h-tit sìn i; in-ūi bô chi̍t-pang chi̍t-kok ê siōng-tè ōe kiù i ê peh-sìⁿ thoat-lī góa ê chhiú, thoat-lī góa ê lia̍t-chó͘ ê chhiú; hô-hòng lín ê Siōng-tè, kiám ōe kiù lín thoat-lī góa ê chhiú?
32:16 Se-ná-ki-li̍p ê jîn-sîn iáu koh kóng húi-pòng Iâ-hô-hoa Siōng-tè kap I ê lô͘-po̍k Hi-se-ka ê ōe.
32:17 Koh siá phoe pòng-to̍k Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, ki-chhì I kóng, Lia̍t-pang ê peh-sìⁿ ê siōng-tè kì-jiân bōe-ōe kiù i ê peh-sìⁿ thoat-lī góa ê chhiú, Hi-se-ka ê Siōng-tè iā bōe-ōe kiù I ê peh-sìⁿ thoat-lī góa ê chhiú.
32:18 I hiah ê jîn-sîn ēng Iû-tāi ê khiuⁿ-kháu, tōa-siaⁿ kiò hiah ê tī siâⁿ-chhiûⁿ-téng ê Iâ-lō͘-sat-léng lâng, beh hō͘ in kiaⁿ, jiáu-loān in, thang chhú hit ê siâⁿ.
32:19 In káng-lūn Iâ-lō͘-sat-léng ê Siōng-tè, chhin-chhiūⁿ káng-lūn sè-chiūⁿ hiah ê peh-sìⁿ ê siōng-tè, lâng ê chhiú só͘ chō-ê chi̍t-iūⁿ.
32:20 Hi-se-ka ông kap A-mô͘-su ê kiáⁿ sian-ti Í-sài-a, in-ūi án-ni kî-tó, ǹg thiⁿ kiû-kiò.
32:21 Iâ-hô-hoa chiū chhe chi̍t ê sù-chiá ji̍p A-su̍t ông ê iâⁿ-tiong, it-chīn bia̍t hiah ê tōa lêng-le̍k ê ióng-sū, í-ki̍p hiah ê siú-léng kun-tiúⁿ; A-su̍t ông móa-bīn kiàn-siàu tò-khì pún-kok; ji̍p i ê siōng-tè ê biō-lāi, ū i chhin-siⁿ ê kiáⁿ tī-hia ēng to thâi-sí i.
32:22 Án-ni Iâ-hô-hoa kiù Hi-se-ka kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ thoat-lī A-su̍t ông Se-ná-ki-li̍p ê chhiú, iā thoat-lī it-chhè tùi-te̍k ê chhiú, koh hō͘ in sì-ûi pêng-an.
32:23 Ū chōe-chōe lâng tòa lé-mi̍h kàu Iâ-lō͘-sat-léng, hiàn-hō͘ Iâ-hô-hoa, koh chiong pó-mi̍h sàng Iû-tāi ông Hi-se-ka. Chit-tia̍p liáu-āu, Hi-se-ka hō͘ lia̍t-pang khòaⁿ i chòe chun-tōa.
32:24 Hit-sî Hi-se-ka phòa-pīⁿ tit-beh sí, chiū kî-tó Iâ-hô-hoa, Iâ-hô-hoa kā i kóng, koh hō͘ i chi̍t ê tiāu-thâu.
32:25 Chóng-sī Hi-se-ka bô chiàu i só͘ tit-tio̍h ê un-tián lâi pò-tap; in-ūi i sim-lāi kiau-ngō͘; só͘-í ū siū-khì kàu tī i kap Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng.
32:26 Chóng-sī Hi-se-ka kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ, in-ūi sim kiau-ngō͘ chiū ka-kī khiam-pi, tì-kàu Iâ-hô-hoa ê siū-khì tī Hi-se-ka tī-teh ê ji̍t bô kàu tī in.
32:27 Hi-se-ka ū chōe-chōe hè-châi kap tōa êng-kng, ūi ka-kī khí hú-khò͘, siu-khǹg kim-gûn, pó-chio̍h, hiuⁿ-liāu, pîn-pâi, kap ta̍k-iūⁿ ê pó-khì;
32:28 koh ūi-tio̍h só͘ chhut ê ngó͘-kok sin-chiú kap iû khí khò͘-pâng; koh ūi-tio̍h ta̍k-iūⁿ ê cheng-siⁿ tah chháu-pîⁿ, khí iûⁿ-tiâu.
32:29 Koh ūi ka-kī khí siâⁿ, koh ū chōe-chōe gû-kûn, iûⁿ-kûn, in-ūi Siōng-tè siúⁿ-sù i châi-sán chin-chōe.
32:30 Chit ê Hi-se-ka iā that-ba̍t Ki-hùn téng-bīn ê chúi-chôaⁿ, ín chúi hō͘ i lo̍h-lâi, lâu kàu Tāi-pi̍t siâⁿ ê sai-pêng. Hi-se-ka kìⁿ só͘ kiâⁿ ê bô m̄ heng-thong.
32:31 Chóng-sī Pa-pí-lûn hiah ê siú-léng chhe sù-chiá lâi i hia, beh mn̄g kok-lāi só͘ ū ê kî-sū; tī chit ê sū Siōng-tè lī-khui i, beh chhì-giām i, thang chai i sim-lāi it-chīn só͘-ū-ê.
32:32 Hi-se-ka kî-û ê sū, kap i ê hó só͘ kiâⁿ, lóng kì tī A-mô͘-su ê kiáⁿ sian-ti Í-sài-a be̍k-sī ê chheh, kap Iû-tāi Í-sek-lia̍t chiah ê ông ê kì-lio̍k.
32:33 Hi-se-ka kap i ê lia̍t-chó͘ tâng-khùn, bâi-chòng tī Tāi-pi̍t ê kiáⁿ-sun hûn-bōng khah-koâiⁿ ê só͘-chāi; i sí ê sî Iû-tāi lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ, lóng chun-kèng i. I ê kiáⁿ Má-ná-se sòa-chiap i chòe ông.


回聖經目錄