Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

31:1 Chiah ê tāi-chì lóng bêng-pe̍k, tī-hia ê Í-sek-lia̍t chèng-lâng chhut-khì, kàu Iû-tāi hiah ê siâⁿ, phah-chhùi thiāu-siōng, chhò-tn̄g hiah ê A-sià-la̍h; koh tī Iû-tāi, Piān-ngá-bín, Í-hoat-liân, Má-ná-se piàn-tōe, thiah-húi soaⁿ-thâu-tôaⁿ kap chè-tôaⁿ, kàu it-chīn bia̍t--i. Tùi án-ni, Í-sek-lia̍t chèng-lâng ta̍k-ê tò-khì in ê gia̍p, kàu in ê pún-siâⁿ.
31:2 Hi-se-ka siat-li̍p chè-si Lī-bī lâng ê pan-lia̍t, chiàu in ê pan-lia̍t, kok chiàu in ê chit-hūn, chè-si kap Lī-bī lâng hiàn sio-chè siā-un-chè, koh tī Iâ-hô-hoa hiah ê iâⁿ ê mn̂g-lāi ho̍k-sāi, kám-siā, o-ló.
31:3 Koh tùi i ê sán-gia̍p-tiong tiāⁿ-tio̍h ông ê hūn-gia̍h chòe sio-chè, chiū-sī chá-àm ê sio-chè, kap hiah ê an-hioh-ji̍t, ge̍h ê chhoe-it, kap choeh-kî ê sio-chè; lóng sī chiàu Iâ-hô-hoa lu̍t-hoat só͘ kì-chài ê.
31:4 Koh hoan-hù tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ kiong-kip chè-si kap Lī-bī lâng eng-kai tit-tio̍h ê hūn-gia̍h, hō͘ in choan-bū Iâ-hô-hoa ê lu̍t-hoat.
31:5 Bēng-lēng chi̍t-ē chhut, Í-sek-lia̍t lâng chiū tòa chōe-chōe khí-thâu-se̍k ê ngó͘-kok, chiú, iû, bi̍t, kap chhân--nih só͘ chhut ê; koh ēng ta̍k-hāng mi̍h ê cha̍p-hūn-chi̍t tòa chin-chōe lâi.
31:6 Tiàm Iû-tāi chiah ê siâⁿ ê Í-sek-lia̍t lâng kap Iû-tāi lâng, iā khan gû iûⁿ ê cha̍p-hūn-chi̍t lâi; koh tòa hun-piat chòe-sèng kui hō͘ Iâ-hô-hoa in ê Siōng-tè ê mi̍h cha̍p-hūn-chi̍t, thia̍p chi̍t-tui chi̍t-tui.
31:7 Tùi saⁿ-ge̍h khí chek-chū hiah ê tui, kàu chhit-ge̍h chiah bêng-pe̍k.
31:8 Hi-se-ka kap hiah ê siú-léng lâi khòaⁿ hiah ê tui, chiū o-ló Iâ-hô-hoa, chiok-hok I ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t.
31:9 Hi-se-ka tùi chè-si kap Lī-bī lâng chhâ-mn̄g hiah ê tui.
31:10 Sio̍k Sat-tok ê ke, chè-si-thâu A-sat-lī-ngá, ìn kóng, Tùi peh-sìⁿ tòa kiong-kip ê mi̍h kàu Iâ-hô-hoa ê tiān í-lâi, goán chia̍h kàu-gia̍h, koh chhun chin-chōe, in-ūi Iâ-hô-hoa sù-hok I ê peh-sìⁿ, só͘ chhun--ê kàu chiah chōe.
31:11 Hi-se-ka hoan-hù tī Iâ-hô-hoa ê tiān-lāi pī-pān chhek-chhng; in chiū pī-pān i.
31:12 In sêng-si̍t sim chiong lé-mi̍h kap só͘ thiu ê cha̍p-hūn-chi̍t, kap hun-piat chòe-sèng ê mi̍h, lóng poaⁿ--ji̍p-lâi. Lī-bī lâng Ko-lâm-ngá pān-lí chit ê sū; i ê sió-tī Sī-múi chòe pang-pān.
31:13 Iâ-iat, A-sat-sè-ngá, Ná-hap, A-sat-hek, Iâ-lī-boa̍t, Iok-sat-poa̍t, Í-lia̍t, I-su-má-ki-ngá, Má-hap, Pí-ná-ngá, lóng sī úi-oân, tī Ko-lâm-ngá kap i ê sió-tī Sī-múi ê chhiú-ē; sī Hi-se-ka ông kap koán-lí Siōng-tè ê tiān ê A-sat-lī-ngá só͘-phài--ê.
31:14 Kò͘ tang-mn̂g ê Lī-bī lâng Im-ná ê kiáⁿ Khó-lī, chiáng-koán kam-sim hiàn-hō͘ Siōng-tè ê mi̍h, hun-hoat hiàn-hō͘ Iâ-hô-hoa ê lé-mi̍h, kap hiah ê chì-sèng ê mi̍h.
31:15 Chòe i ê jī-chhiú--ê ū I-tiān, Bín-ngá-bín, Iâ-su-a, Sī-má-ngá, A-má-lī-ngá, Sī-ka-nî-ngá, tī chè-si chiah ê siâⁿ, chiàu pan-lia̍t ēng si̍t-sim hun-hoat hō͘ in ê hiaⁿ-tī, bô-lūn tōa-sòe lóng hō͘ in.
31:16 Che chiū-sī tī hiah ê kì ji̍p cho̍k-phó͘ saⁿ-hè í-siōng ê ta-po͘-teng í-gōa, chiū-sī kìⁿ-nā ji̍p Iâ-hô-hoa ê tiān--ê, chiàu ta̍k-ji̍t ê hūn só͘ eng-kai--ê, ūi-tio̍h in chiàu pan-lia̍t chīn i ê chit lâi ho̍k-sāi.
31:17 Koh chè-si chiàu in ê sè-hē kì tī cho̍k-phó͘, í-ki̍p Lī-bī lâng tùi jī-cha̍p hè í-siōng, chiàu in ê pan-lia̍t chīn in ê chit.
31:18 Koh kì-chài tī cho̍k-phó͘-tiong ê, in ê sòe-hàn--ê, in ê bó͘, in ê kiáⁿ, in ê cha-bó͘-kiáⁿ, tī choân-hōe tiong ê; in-ūi in chīn chit-hūn ka-kī chheng-khì chiâⁿ-sèng.
31:19 Iā ūi-tio̍h A-lûn ê kiáⁿ-sun, chiū-sī tiàm tī in ê siâⁿ-gōa ê chhân-tōe ê chè-si, tī ta̍k ê siâⁿ ū kì-miâ ê lâng, lâi hun-hoat in eng-kai tit-tio̍h ê hūn-gia̍h, hō͘ chè-si ê ta-po͘-teng, í-ki̍p kìⁿ-nā kì tī cho̍k-phó͘ ê Lī-bī lâng.
31:20 Hi-se-ka tī Iû-tāi piàn-tōe án-ni pān-lí, kiâⁿ siān-liông chèng-ti̍t, chīn-tiong tī Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè ê bīn-chêng.
31:21 Kìⁿ-nā i khí-chhiú só͘ chòe ê, tī pān-lí Siōng-tè tiān ê sū, tī lu̍t-hoat, tī kài-bēng, lâi chhē i ê Siōng-tè, lóng choan-sim chòe i, lâi heng-thong.


回聖經目錄