歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

30:1 Hi-se-ka chhe lâng kàu Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi piàn-tōe, koh siá phoe hō͘ Í-hoat-liân kap Má-ná-se, ài in kàu Iâ-lō͘-sat-léng Iâ-hô-hoa ê tiān, siú pôaⁿ-kè-choeh ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè.
30:2 In-ūi ông kap i ê siú-léng, kap tī Iâ-lō͘-sat-léng ê hōe-chiòng, í-keng saⁿ-kap gī-lūn, beh tī jī-ge̍h siú pôaⁿ-kè-choeh.
30:3 Hit-sî in bōe-ōe siú, in-ūi ka-kī chheng-khì ê chè-si iáu bô kàu-gia̍h, peh-sìⁿ iā bô-ū chū-chi̍p tī Iâ-lō͘-sat-léng.
30:4 Ông kap hōe-chiòng lóng khòaⁿ chit ê tāi-chì chòe hó.
30:5 Chiū tiāⁿ-tio̍h bēng-lēng, soan-pò͘ tī Í-sek-lia̍t choân-tōe, tùi Pia̍t-sī-pa kàu Tàn, hō͘ in lóng lâi, tī Iâ-lō͘-sat-léng siú pôaⁿ-kè-choeh ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè; in-ūi peh-sìⁿ pêng-sò͘ bô chōe-chōe lâng chiàu só͘ siá ê kui-lē lâi siú--i.
30:6 Cháu-bûn-su--ê tòa ông kap i hiah ê siú-léng ê phoe, piàn-kiâⁿ Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi tōe, chiàu ông ê bēng-lēng, kóng, Í-sek-lia̍t lâng ah, lín tio̍h koh kui-ǹg A-pek-la̍h-hán, Í-sat, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè Iâ-hô-hoa, I chiū beh kui-ǹg lín, chiū-sī thoat-lī A-su̍t hiah ê ông ê chhiú só͘ chhun ê peh-sìⁿ.
30:7 Lín m̄-thang chhin-chhiūⁿ lín ê lia̍t-chó͘, kap lín ê hiaⁿ-tī, in kan-hoān Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè, tì-kàu I hō͘ in tú-tio̍h bia̍t-bô, chhin-chhiūⁿ lín só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê.
30:8 Taⁿ m̄-thang chhin-chhiūⁿ lín ê lia̍t-chó͘ lâi ngī ām-kún; tio̍h hiàn ka-kī hō͘ Iâ-hô-hoa, ji̍p I ê sèng-só͘, chiū-sī I éng-oán hun-piat chòe-sèng--ê; koh tio̍h ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè, thang hō͘ I ê tōa siū-khì oa̍t-tńg lī-khui lín.
30:9 In-ūi lín nā kui-ǹg Iâ-hô-hoa, chiū lín ê hiaⁿ-tī kap lín ê kiáⁿ-jî beh tī lia̍h in ê lâng ê bīn-chêng tit-tio̍h lîn-bín, thang koh tò-lâi chit só͘-chāi; in-ūi Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè sī chû-pi lîn-bín; lín nā kui-ǹg I, I tek-khak bô oa̍t I ê bīn m̄ khòaⁿ lín.
30:10 Cháu-bûn-su--ê chi̍t siâⁿ kè chi̍t siâⁿ, piàn-kiâⁿ Í-hoat-liân, Má-ná-se, kàu Se-pò͘-lûn; nā-sī hiah ê lâng thí-chhiò in, ki-chhì in.
30:11 Chóng-sī A-siat, Má-ná-se, Se-pò͘-lûn ê tiong-kan, iā ū lâng ka-kī khiam-pi, lâi kàu Iâ-lō͘-sat-léng.
30:12 Siōng-tè iā kám-tōng Iû-tāi lâng, hō͘ in chi̍t-sim thàn ông kap hiah ê siú-léng chiàu Iâ-hô-hoa ê ōe só͘ chhut ê bēng-lēng.
30:13 Jī-ge̍h, ū chōe-chōe lâng chū-chi̍p tī Iâ-lō͘-sat-léng, chiâⁿ-chòe chin-tōa ê hōe, beh siú tû-kàⁿ-choeh.
30:14 In khí-lâi, it-chīn tû-khì Iâ-lō͘-sat-léng só͘ ū ê tôaⁿ, kap sio-hiuⁿ ê tôaⁿ, hiat tī Khip-lûn khoe.
30:15 Jī-ge̍h cha̍p-sì--ji̍t thâi pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-á, chè-si kap Lī-bī lâng ka-kī kiàn-siàu, chheng-khì ka-kī, tòa sio-chè kàu Iâ-hô-hoa ê tiān.
30:16 Chiàu Siōng-tè ê lô͘-po̍k Mô͘-se ê lu̍t-hoat, chiàu-lē ta̍k-lâng khiā i ê ūi; chè-si chiong in tùi Lī-bī lâng ê chhiú chih huih lâi hiù i.
30:17 Hōe-tiong ū chōe-chōe lâng bô chheng-khì ka-kī, só͘-í thok Lī-bī lâng thòe it-chhè bô chheng-khì ê lâng thâi pôaⁿ-kè-choeh ê iûⁿ-á, hō͘ in tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng chiâⁿ-chòe chheng-khì.
30:18 In-ūi Í-hoat-liân Má-ná-se, Í-sat-ka, Se-pò͘-lûn, ū chōe-chōe lâng bô chheng-khì ka-kī; chóng-sī in iā chia̍h pôaⁿ-kè-choeh, bô ha̍p só͘ kì-chài ê lē.
30:19 In-ūi Hi-se-ka thòe in kî-tó, kóng, Kìⁿ-nā ū koat-toàn ê sim chhē Siōng-tè, chiū-sī Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè, sui-jiân bô chiàu sèng-só͘ chheng-khì ê lé ka-kī chheng-khì, kiû chì-hó ê Iâ-hô-hoa iā sià-bián in.
30:20 Iâ-hô-hoa thiaⁿ Hi-se-ka kî-tó, chiū i-hó peh-sìⁿ.
30:21 Tòa tī Iâ-lō͘-sat-léng ê Í-sek-lia̍t lâng tōa-tōa hoaⁿ-hí, siú tû-kàⁿ-choeh chhit-ji̍t kú; Lī-bī lâng kap chè-si ji̍t-ji̍t o-ló Iâ-hô-hoa, ēng hiáng-liāng ê ga̍k-khì o-ló Iâ-hô-hoa.
30:22 Hi-se-ka an-ùi it-chhè gâu ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa ê Lī-bī lâng. Tùi án-ni chèng-lâng chia̍h choeh-iân chhit-ji̍t, hiàn siā-un-chè, koh jīn-chōe tī Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè ê bīn-chêng.
30:23 Choân-hōe gī-lūn beh koh siú-choeh chhit-ji̍t. Tùi án-ni hoaⁿ-hí koh siú chhit-ji̍t.
30:24 In-ūi Iû-tāi ông Hi-se-ka sàng hōe-chiòng gû-káng chi̍t-chheng chiah, iûⁿ chhit-chheng chiah, chòe chè-mi̍h. chèng siú-léng iā sàng hōe-chiòng gû-káng chi̍t-chheng chiah, iûⁿ chi̍t-bān chiah. Koh chōe-chōe chè-si ka-kī chheng-khì.
30:25 Iû-tāi hōe-chiòng kap chè-si Lī-bī lâng, kap hiah ê tùi Í-sek-lia̍t lâi ê hōe-chiòng, í-ki̍p hiah ê tùi Í-sek-lia̍t tōe lâi ê chhut-gōa lâng, kap khiā-khí tī Iû-tāi ê chhut-gōa lâng, lóng hoaⁿ-hí khoài-lo̍k.
30:26 Tùi án-ni, tī Iâ-lō͘-sat-léng tōa hoaⁿ-hí, in-ūi tùi Í-sek-lia̍t ông Tāi-pi̍t ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn ê sî, tī Iâ-lō͘-sat-léng bē-bat ū án-ni.
30:27 Hit-sî chè-si Lī-bī lâng khí-lâi, kā peh-sìⁿ chiok-hok; in ê siaⁿ tit-tio̍h thiaⁿ-kìⁿ, in ê kî-tó thàu-kàu I khiā-khí ê sèng-só͘, kàu tī thiⁿ--nih.


回聖經目錄