Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

3:1 Só͘-lô-bûn tāng-kang khí Iâ-hô-hoa ê tiān tī Iâ-lō͘-sat-léng, Mô͘-lī-a ê soaⁿ, chiū-sī Iâ-hô-hoa tùi i ê lāu-pē Tāi-pi̍t chhut-hiān ê só͘-chāi; Tāi-pi̍t bat tiāⁿ-tio̍h hit ê tōe tī Iâ-pò͘-su lâng O-jíⁿ-lâm ê gō͘-kak-tiûⁿ.
3:2 Só͘-lô-bûn chē-ūi tē-sì nî, jī-ge̍h chhoe-jī, tāng-kang lâi khí.
3:3 Só͘-lô-bûn só͘ hē ê tōe-ki, beh khí Siōng-tè ê tiān ê, kì tī ē-tóe: tn̂g la̍k-cha̍p tiú, khoah jī-cha̍p tiú, lóng sī chiàu kó͘-chá ê chhùn-chhioh.
3:4 Thâu-chêng ê lông tn̂g jī-cha̍p tiú, kap tiān ê khoah pîⁿ-pîⁿ; koâiⁿ chi̍t-pah jī-cha̍p tiú, lāi-bīn an hó-kim.
3:5 Tōa-keng tiān ê piah ēng siông-chhiū ê chhâ khàm i; ēng hó-kim an i; téng-bīn khek chó-chhiū kap liān-á.
3:6 Ēng pó-chio̍h siuⁿ hit keng tiān, hō͘ i chin súi; só͘ ēng ê kim lóng sī Pa-óa-im ê kim.
3:7 Koh ēng kim an tiān, kap thong-niû, hō͘-tēng, chhiûⁿ-piah, mn̂g-sìⁿ; piah-téng khek ki-lō͘-peng.
3:8 Koh khí Chì-sèng-só͘, tn̂g jī-cha̍p tiú, kap tiān ê khoah pîⁿ-pîⁿ, i ê khoah iā sī jī-cha̍p tiú; ēng hó-kim an, kè-kiōng la̍k-pah tha-liân-tek.
3:9 Tèng ê kim-teng tāng gō͘-cha̍p sià-khek-le̍k. Lâu-koh lóng an-kim.
3:10 Chì-sèng-só͘ ê lāi-bīn, chiàu chòe-siōng ê hoat, chhòng nn̄g ê ki-lō͘-peng, ēng kim an i.
3:11 Hiah ê ki-lō͘-peng ê si̍t, kiōng tn̂g jī-cha̍p tiú, chit ê ki-lō͘-peng chi̍t ki si̍t tn̂g gō͘-tiú, chhun kàu tiān chit-pêng ê piah, hit ki si̍t iā sī gō͘-tiú, chhun kàu hit ê ki-lō͘-peng ê si̍t.
3:12 hit ê ki-lō͘-peng chi̍t ki si̍t iā sī gō͘-tiú, chhun kàu tiān hit-pêng ê piah; hit ki si̍t iā sī gō͘-tiú, kap chit ê ki-lō͘-peng ê si̍t saⁿ-chiap.
3:13 Hiah ê ki-lō͘-peng thí-khui si̍t, kiōng jī-cha̍p-tiú, in ê kha teh khiā, bīn ǹg lāi-bīn.
3:14 Koh ēng lâm-sek, chí-sek, chu-âng sek ê liāu, kap iù-tōe-pò͘, chòe tiùⁿ; siù ki-lō͘-peng tī i ê téng-bīn.
3:15 Tī tiān-chêng chhòng nn̄g ki thiāu, koâiⁿ saⁿ-cha̍p-gō͘ tiú, múi ki thiāu ê thiāu-táu, koâiⁿ gō͘-tiú.
3:16 Koh chòe liān-á an tī thiāu-táu; koh chòe sia̍h-liû chi̍t-pah lia̍p, an tī liān-á-téng.
3:17 Hiah ê thiāu chhāi tī tiān-chêng, chi̍t-ki tī chiàⁿ-pêng, chi̍t-ki tī tò-pêng; chiàⁿ-pêng-ê hō miâ kiò Ngá-kun, tò-pêng-ê hō miâ kiò Pho-a-su.


回聖經目錄