歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

29:1 Hi-se-ka chē-ūi ê sî, jī-cha̍p-gō͘ hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông kiōng jī-cha̍p-káu nî. I ê lāu-bú miâ kiò A-pí-ngá, sī Sat-ka-lī-ngá ê cha-bó͘-kiáⁿ.
29:2 I kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe hó ê sū, chiàu i ê chó͘ Tāi-pi̍t it-chhè só͘ kiâⁿ-ê.
29:3 Tī goân--nî chiaⁿ-ge̍h, khui Iâ-hô-hoa tiān ê mn̂g, siu-lí i.
29:4 I tiàu hiah ê chè-si kap Lī-bī lâng lâi, chū-chi̍p tī tang--sì khoah ê só͘-chāi,
29:5 kā in kóng, Lī-bī lâng ah, tio̍h thiaⁿ góa kóng; taⁿ lín tio̍h chheng-khì ka-kī, iā tio̍h chheng-khì Iâ-hô-hoa lín lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè ê tiān, tùi sèng-só͘ piàⁿ-chhut hiah ê ù-òe.
29:6 In-ūi lán ê lia̍t-chó͘ ū hoān-chōe, kiâⁿ Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè só͘ khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū, li-khui I, oa̍t-tńg i ê bīn, pōe Iâ-hô-hoa khiā-khí ê só͘-chāi.
29:7 In koh koaiⁿ-só léng-lông ê mn̂g, phah-sit teng-hé, bô tī sèng-só͘ sio-hiuⁿ, hiàn sio-chè, hō͘ Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè.
29:8 Só͘-í Iâ-hô-hoa siū-khì lîm-kàu Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng, hō͘ in phiau-liû, hō͘ lâng gông-ngia̍h, thí-chhiò, chhin-chhiūⁿ lín chhin-ba̍k só͘ khòaⁿ-kìⁿ ê.
29:9 In-ūi án-ni goán ê pē-kong siū to thâi, goán ê kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ, kap goán ê bó͘, iā hō͘ lâng lia̍h-khì.
29:10 Taⁿ góa ê sim beh kap Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè li̍p-iok, hō͘ I ê tōa siū-khì oa̍t-tńg lī-khui lán.
29:11 Góa chiah ê kiáⁿ ah, taⁿ m̄-thang pîn-tōaⁿ, in-ūi Iâ-hô-hoa kéng lín khiā tī I ê bīn-chêng ho̍k-sāi I, tam-tng chit-jīm sio-hiuⁿ hō͘ I.
29:12 Tùi án-ni, Lī-bī lâng Ko-hat cho̍k A-má-sài ê kiáⁿ Má-hap, A-sat-lī-ngá ê kiáⁿ Iok-jíⁿ, Bí-la̍h-lī cho̍k A-pek-tí ê kiáⁿ Ki-sū, Iâ-hap-lī-le̍k ê kiáⁿ A-sat-lī-ngá, Kek-sūn cho̍k Sin-má ê kiáⁿ Iok-a, Iok-a ê kiáⁿ I-tiān;
29:13 Í-lī-sat-hoán ê cho̍k Sin-lī kap Iâ-lī, A-sat cho̍k Sat-ka-lī-ngá, kap Má-thàm-ngá;
29:14 Hi-bān cho̍k Iâ-iat kap Sī-múi, Iâ-tō͘-tùn cho̍k Sī-má-ngá kap O͘-siat, lóng khí-lâi;
29:15 chū-chi̍p in ê hiaⁿ-tī, chheng-khì ka-kī, chiàu ông thàn Iâ-hô-hoa ê ōe só͘ bēng-lēng ê, ji̍p-khì sóe-chheng Iâ-hô-hoa ê tiān.
29:16 Chè-si ji̍p Iâ-hô-hoa tiān ê lāi-bīn beh sóe-chheng--i, chiong Iâ-hô-hoa tiān-lāi só͘-ū ê ù-òe tòa--chhut-khì kàu Iâ-hô-hoa tiān ê īⁿ; Lī-bī lâng chih--i, tòa-khì gōa-bīn kàu Khip-lûn khoe.
29:17 Tùi chiaⁿ-ge̍h chhoe-it ji̍t khí-chhiú kiâⁿ chheng-khì ê sū, hit ge̍h ê chhoe-poeh ji̍t chiah kàu Iâ-hô-hoa ê léng-lông, poeh-ji̍t kú chheng-khì Iâ-hô-hoa ê tiān, kàu chiaⁿ-ge̍h cha̍p-la̍k ji̍t chiū bêng-pe̍k.
29:18 Tùi án-ni in ji̍p khì kìⁿ Hi-se-ka ông kóng, Goán í-keng chiong Iâ-hô-hoa ê kui keng tiān, kap sio-chè ê tôaⁿ, í-ki̍p i ê khì-kū, pâi-lia̍t piáⁿ ê toh, kap i ê khì-kū, lóng sóe-chheng.
29:19 Koh A-hap-su ông chē-ūi hoān-chōe ê sî só͘ khì-sak ê khì-kū, goán lóng pī-pān, koh chheng-khì i. Khòaⁿ ah, taⁿ lóng tī Iâ-hô-hoa ê tôaⁿ-chêng.
29:20 Hi-se-ka ông thàu-chá khí-lâi, chū-chi̍p siâⁿ-lāi ê siú-léng, lóng chiūⁿ Iâ-hô-hoa ê tiān.
29:21 In khan chhit chiah gû-káng, chhit chiah iûⁿ-káng, chhit chiah mî-iûⁿ-á, chhit chiah soaⁿ-iûⁿ-káng, beh ūi kok, ūi Sèng-só͘, ūi Iû-tāi, hiàn chòe sio̍k-chōe ê chè. Ông bēng-lēng A-lûn ê kiáⁿ-sun hiah ê chè-si, hiàn--in tī Iâ-hô-hoa ê tôaⁿ.
29:22 In chiū thâi gû-káng, chè-si chih hit ê huih, hiù tī tôaⁿ--nih; iā thâi iûⁿ-káng, ēng huih hiù tī tôaⁿ--nih; koh thâi mî-iûⁿ-á, iā ēng huih hiù tī tôaⁿ--nih;
29:23 ēng hiah ê chòe sio̍k-chōe-chè ê soaⁿ-iûⁿ-káng, khan kàu ông kap hōe-chiòng ê bīn-chêng, in chiū hōaⁿ-chhiú tī hí(**hit) téng-bīn.
29:24 Chè-si thâi--i, ēng in ê huih chòe sio̍k-chōe ê chè tī tôaⁿ--nih, ūi Í-sek-lia̍t chèng-lâng sio̍k-chōe; in-ūi ông bēng-lēng tio̍h ēng sio-chè, kap sio̍k-chōe-chè ūi Í-sek-lia̍t chèng-lâng lâi hiàn.
29:25 Ông koh phài Lī-bī lâng tī Iâ-hô-hoa ê tiān the̍h poa̍t, sek, khîm, chiàu Tāi-pi̍t, kap ông ê sian-kiàn Ka-tek, kap sian-ti Ná-tan, só͘ bēng-lēng--ê; in-ūi Iâ-hô-hoa ū thok-tiōng I hiah ê sian-ti bēng-lēng in án-ni.
29:26 Lī-bī lâng the̍h Tāi-pi̍t ê ga̍k-khì, chè-si kia̍h hō-thâu, saⁿ-kap teh khiā.
29:27 Hi-se-ka bēng-lēng hiàn sio-chè tī tôaⁿ--nih, sio-chè chi̍t-ē hiàn, chiū chhiùⁿ o-ló Iâ-hô-hoa ê koa, ēng hō-thâu, koh ēng Í-sek-lia̍t ông Tāi-pi̍t ê ga̍k-khì lâi hô[hō] i.
29:28 Hōe-chiòng lóng kèng-pài, chhiùⁿ-koa--ê chhiùⁿ--i, pûn hō-thâu--ê pûn i; án-ni kàu sio-chè hiàn bêng-pe̍k.
29:29 Hiàn bêng-pe̍k, ông kap it-chhè saⁿ-kap tī-teh ê lâng, lóng àⁿ-thâu kèng-pài.
29:30 Hi-se-ka ông kap hiah ê siú-léng, koh bēng-lēng Lī-bī lâng ēng Tāi-pi̍t kap sian-kiàn A-sat ê si, o-ló Iâ-hô-hoa; in chiū hoaⁿ-hí, gîm-si o-ló, àⁿ-thâu kèng-pài.
29:31 Hi-se-ka chiū ìn kóng, Lín í-keng ka-kī hun-piat kui hō͘ Iâ-hô-hoa, tio̍h kūn-chêng lâi tòa chè-mi̍h kap siā-un-chè kàu Iâ-hô-hoa ê tiān; hōe-chiòng chiū tòa chè-mi̍h kap siā-un-chè lâi; kìⁿ-nā kam-sim lo̍k-ì--ê iā tòa sio-chè lâi.
29:32 Hōe-chiòng só͘ hiàn sio-chè ê gia̍h, kè-kiōng gû-káng chhit-cha̍p chiah, iûⁿ-káng chi̍t-pah chiah, mî-iûⁿ-á nn̄g-pah chiah, chiah-ê lóng sī chòe sio-chè hiàn-hō͘ Iâ-hô-hoa--ê.
29:33 Koh ū hun-piat chòe-sèng ê mi̍h, gû-káng la̍k-pah chiah, mî-iûⁿ saⁿ-chheng chiah.
29:34 Chóng-sī chè-si siuⁿ-chió, bōe-ōe it-chīn pak hiah ê sio-chè cheng-siⁿ ê phê, só͘-í in ê hiaⁿ-tī Lī-bī lâng pang-chān in kàu hit ê tāi-chì bêng-pe̍k, koh thèng-hāu hiah ê chè-si ka-kī chheng-khì; in-ūi Lī-bī lâng sêng-sim ka-kī chheng-khì, iâⁿ-kè chè-si.
29:35 Sio-chè kap siā-un-chè ê iû, kap ta̍k-hō sio-chè só͘ phòe ê koàn-tiān, chin-chōe. Án-ni, Iâ-hô-hoa tiān-lāi ê sū chiàu chhù-sū pâi-lia̍t.
29:36 Hi-se-ka kap chèng peh-sìⁿ hoaⁿ-hí, in-ūi Siōng-tè thòe peh-sìⁿ só͘ pī-pān ê, in-ūi chit ê sū hut-jiân chiâⁿ.


回聖經目錄