歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

28:1 A-hap-su chē-ūi ê sî, jī-cha̍p hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông cha̍p-la̍k nî. Bô chhin-chhiūⁿ i ê chó͘ Tāi-pi̍t kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe hó ê sū.
28:2 chiū-sī kiâⁿ Í-sek-lia̍t chiah ê ông ê lō͘, koh chù-chō hiah ê Pa-le̍k ê siōng;
28:3 koh sio-hiuⁿ tī Piān-him-lùn ê soaⁿ-kok, ēng i ê kiáⁿ-jî sio tī hé--nih, thàn gōa-pang só͘ kiâⁿ khó-ò͘ⁿ ê sū, chiū-sī Iâ-hô-hoa tī Í-sek-lia̍t lâng ê bīn-chêng só͘ kóaⁿ-tio̍k--ê;
28:4 koh tī soaⁿ-thâu-tôaⁿ, tī soaⁿ ê téng-bīn, tī ta̍k-châng chhiⁿ-chhùi ê chhiū-kha, hiàn-chè sio-hiuⁿ.
28:5 Só͘-í Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè kau i tī A-lân ông ê chhiú, in chiū phah i, lia̍h i ê peh-sìⁿ chin-chōe, tòa kàu Tāi-má-sek. Koh kau i tī Í-sek-lia̍t ông ê chhiú, i thâi-sí in chin-chōe.
28:6 Lī-má-lī ê kiáⁿ Pí-ka chòe chi̍t-ji̍t tī Iû-tāi thâi-sí cha̍p-jī-bān lâng, lóng sī ióng-sū; in-ūi in lī-khui Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè.
28:7 Ū chi̍t-ê Í-hoat-liân tiong ê ióng-sū, miâ kiò Sè-ki-lī, thâi ông ê kiáⁿ Má-se-ngá, kap koán-lí ông-kiong ê Ap-su-lī-kam, kap cháiⁿ-siòng Í-lī-ka-ná.
28:8 Í-sek-lia̍t lâng lia̍h in ê hiaⁿ-tī, liân hū-jîn-lâng, kiáⁿ, cha-bó͘-kiáⁿ, kiōng jī-cha̍p-bān; koh chhiúⁿ chōe-chōe châi-bu̍t, tòa in só͘-chhiúⁿ--ê khì Sat-má-lī-a.
28:9 Chóng-sī tī-hia ū Iâ-hô-hoa ê sian-ti, miâ kiò Gô-tek, chhut-khì chih hiah ê lâi Sat-má-lī-a ê kun-tūi, kā in kóng, In-ūi Iâ-hô-hoa lín lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè siū-khì Iû-tāi, só͘-í chiong in kau tī lín ê chhiú, lín kéng-jiân siū-khì tú-thiⁿ, thâi in chin-chōe.
28:10 Taⁿ lín ū ì-sù ap-chè Iû-tāi lâng kap Iâ-lō͘-sat-léng lâng chòe lín ê lô͘-po̍k, lú-pī; chóng-sī lín pún-sin kiám bô tek-chōe Iâ-hô-hoa lín Siōng-tè mah?
28:11 Taⁿ lín tio̍h thiaⁿ góa kóng, lín só͘ lia̍h lâi lín ê hiaⁿ-tī tio̍h pàng i tò-khì, in-ūi Iâ-hô-hoa ê tōa siū-khì lîm-kàu lín.
28:12 Tùi án-ni Í-hoat-liân ê siú-léng kúi-nā lâng, chiū-sī Iok-hap-lân ê kiáⁿ A-sat-lī-ngá, Bí-si̍t-lī-boa̍t ê kiáⁿ Pí-lī-ka, Sa-liông ê kiáⁿ Iâ-hi-se-ka, Hap-tek-lâi ê kiáⁿ A-má-sat, khí-lâi chó͘-chí hiah ê tùi chiàn-tīn tò-lâi--ê;
28:13 kā in kóng, Lín m̄-thang tòa só͘ lia̍h ê lâng ji̍p-lâi chia; in-ūi lín só͘ chú-ì--ê sī beh hō͘ goán tek-chōe Iâ-hô-hoa, ke-thiⁿ goán ê chōe-kòa, goán ê kè-sit, in-ūi goán ê kè-sit chin-tōa, í-keng ū tōa siū-khì lîm-kàu Í-sek-lia̍t lah.
28:14 Tùi án-ni kia̍h ke-si ê lâng, chiong in só͘ lia̍h ê lâng, só͘ chhiúⁿ ê mi̍h, pàng tī hiah ê siú-léng kap hōe-chiòng ê bīn-chêng.
28:15 Téng-bīn hiah ê kì-miâ ê lâng chiū khí-lâi, hō͘ siū-lia̍h ê lâng lâi, kî-tiong ū thǹg-theh--ê, chiū tùi só͘ chhiúⁿ-lâi ê mi̍h-tiong, the̍h saⁿ hō͘ in chhēng, koh ēng ôe hō͘ in; koh hō͘ in lim-chia̍h, ēng iû boah in; kî-tiong loán-jio̍k--ê, chiū hō͘ in khiâ lû, sàng kàu chó-chhiū siâⁿ, Iâ-lī-ko, in ê hiaⁿ-tī hia; āu-lâi chiū tò-khì Sat-má-lī-a.
28:16 Hit-sî A-hap-su ông chhe sù-chiá khì kìⁿ A-su̍t hiah ê ông, kiû in pang-chān;
28:17 in-ūi Í-tong lâng koh lâi phah Iû-tāi, lia̍h peh-sìⁿ khì.
28:18 Hui-lī-sū lâng iā lâi chhim-hoān kē ê pîⁿ-iûⁿ, kap Iû-tāi lâm-pêng hiah ê siâⁿ, chhú Pek-sī-be̍k, A-ngá-lûn, Ki-te-lô, So-ko kap i ê hiuⁿ-siā, Têng-la̍p kap i ê hiuⁿ-siā; Kīn-só kap i ê hiuⁿ-siā, chiū tiàm tī-hia.
28:19 In-ūi Iâ-hô-hoa ūi-tio̍h Í-sek-lia̍t ông A-hap-su ê iân-kò͘, hō͘ Iû-tāi pi-bî; sī in-ūi A-hap-su tī Iû-tāi hòng-sù, tōa tek-chōe Iâ-hô-hoa.
28:20 A-su̍t ông Thê-kek-la̍h-pì-nî-sek chiūⁿ-lâi, bô oān-chō͘ i, hoán-tńg khún-pek i.
28:21 A-hap-su tùi Iâ-hô-hoa ê tiān, kap ông-kiong, kap siú-léng ê ke, the̍h-chhut châi-pó hō͘ A-su̍t ông; chóng-sī lóng bô lī-ek--i.
28:22 Chit ê A-hap-su ông tī kín-kip ê sî, it-hoat tek-chōe Iâ-hô-hoa.
28:23 In-ūi i chè-sū Tāi-má-sek ê siōng-tè. chiū-sī phah i--ê, kóng, In-ūi A-lân ông ê siōng-tè pang-chān in, góa iā chè-sū i, hō͘ i pang-chān góa. Chóng-sī hiah ê siōng-tè hō͘ i kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng lóng tó-hoāi.
28:24 A-hap-su chū-chi̍p Siōng-tè tiān ê khì-kū, phah-phòa Siōng-tè tiān-lāi ê khì-kū; koh hong-só Iâ-hô-hoa tiān ê mn̂g; tī Iâ-lō͘-sat-léng ta̍k ê oat-kak khí-tôaⁿ.
28:25 Koh tī Iû-tāi ta̍k ê siâⁿ khí soaⁿ-thâu-tôaⁿ, sio-hiuⁿ hō͘ pa̍t ê siōng-tè, kek-tōng Iâ-hô-hoa, i ê lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè ê siū-khì.
28:26 A-hap-su kî-û ê sū, kap i ê kiâⁿ-chòe, tùi thâu kàu bé, lóng kì tī Iû-tāi kap Í-sek-lia̍t chiah ê ông ê kì-lio̍k.
28:27 A-hap-su kap i ê lia̍t-chó͘ tâng-khùn, bâi-chòng i tī Iâ-lō͘-sat-léng siâⁿ, bô hō͘ i ji̍p tī Í-sek-lia̍t chiah ê ông ê bōng. I ê kiáⁿ Hi-se-ka sòa-chiap i chòe ông.


回聖經目錄