歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

27:1 Iok-thán chē-ūi ê sî, jī-cha̍p-gō͘ hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông le̍k-kè cha̍p-la̍k nî. I ê lāu-bú miâ kiò Iâ-lō͘-sa, sī Sat-tok ê cha-bó͘-kiáⁿ.
27:2 Iok-thán kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe hó ê sū, chiàu i ê lāu-pē O͘-se-ngá it-chhè só͘ kiâⁿ ê, to̍k-to̍k bô ji̍p Iâ-hô-hoa ê tiān. Chóng-sī peh-sìⁿ só͘ kiâⁿ iû-goân hú-pāi.
27:3 Iok-thán khí Iâ-hô-hoa tiān ê téng-mn̂g; koh tī Gô-húi-le̍k siâⁿ-téng khí chōe-chōe
27:4 Koh tī Iû-tāi soaⁿ-tōe khí siâⁿ, tī chhiū-nâ-lāi khí iâⁿ-chē, kap bāng-ko-lâu.
27:5 I kap A-bûn lâng ê ông kau-chiàn, khah-iâⁿ in. Tng hit-nî A-bûn lâng chìn-kòng gûn chi̍t-pah tha-liân-tek, sió-be̍h chi̍t-bān ko-jíⁿ, tōa-be̍h chi̍t-bān ko-jíⁿ; tē-jī nî, tē-saⁿ nî, A-bûn lâng iā sī án-ni chìn-kòng.
27:6 Iok-thán chiām-chiām kiông-sēng; in-ūi i tī Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè ê bīn-chêng kín-sīn kiâⁿ chèng-ti̍t ê lō͘.
27:7 Iok-thán kî-û ê sū, kap it-chhè ê kau-chiàn, lóng kì tī Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi lia̍t-ông ê kì-lio̍k.
27:8 I chē-ūi ê sî, jī-cha̍p-gō͘ hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông le̍k-kè cha̍p-la̍k nî.
27:9 Iok-thán kap i ê lia̍t-chó͘ tâng khùn, bâi-chòng tī Tāi-pi̍t siâⁿ. I ê kiáⁿ A-hap-su sòa-chiap i chòe ông.


回聖經目錄