歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

26:1 Iû-tāi chèng peh-sìⁿ siat-li̍p O͘-se-ngá sòa-chiap i ê lāu-pē A-má-siā chòe ông; hit-sî i cha̍p-la̍k hè.
26:2 A-má-siā ông kap i ê lia̍t-chó͘ tâng-khùn liáu-āu, O͘-se-ngá khí Í-lo̍k, hō͘ i iû-goân kui Iû-tāi koán-hat.
26:3 I chē-ūi ê sî, cha̍p-la̍k hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông kiōng gō͘-cha̍p-jī nî. I ê lāu-bú miâ kiò Iâ-khó-lī-ngá, sī Iâ-lō͘-sat-léng lâng.
26:4 O͘-se-ngá kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe hó ê sū, chiàu i ê lāu-pē A-má-siā it-chhè só͘ kiâⁿ--ê.
26:5 Tng thong-ta̍t Siōng-tè khé-sī ê Sat-ka-lī-a tī-teh ê ji̍t, O͘-se-ngá tiāⁿ-tio̍h ì-sù beh chhē Siōng-tè; i chhē Iâ-hô-hoa ê sî, Siōng-tè chiū hō͘ i heng-thong.
26:6 I chhut-khì kong-kek Hui-lī-sū lâng, thiah-húi Ka-te̍k ê siâⁿ-chhiûⁿ, Ngá-pí-nî ê siâⁿ-chhiûⁿ, kap A-si̍t-tu̍t ê siâⁿ-chhiûⁿ; tī Hui-lī-sū lâng ê tiong-kan, tī A-si̍t-tu̍t kéng-lāi, khí kúi-nā ê siâⁿ.
26:7 Siōng-tè pang-chān i kong-kek Hui-lī-sū lâng, kap tiàm tī Ko͘-jíⁿ-pa-le̍k ê A-la̍h-pek lâng, í-ki̍p Bí-o͘-nî lâng.
26:8 A-bûn lâng chìn-kòng O͘-se-ngá; i ê miâ-siaⁿ thoân kàu Ai-ki̍p ê kau-kài, in-ūi i chīn-chāi kiông-sēng.
26:9 O͘-se-ngá tī Iâ-lō͘-sat-léng ê kak-mn̂g kap soa-kok mn̂g, kap siâⁿ-chhiûⁿ choán-oan ê só͘-chāi, khí siâⁿ-lâu, koh chin kian-kò͘.
26:10 Koh khí chiú-kiⁿ-lâu tī khòng-iá, koh khui chōe-chōe chíⁿ tī kē ê tōe kap pîⁿ-iûⁿ; in-ūi i ū cheng-siⁿ chin-chōe; koh tī soaⁿ-tōe kap hó ê chhân, i ū choh-sit lâng, kap liāu-lí phû-tô-hn̂g--ê; in-ūi i hoaⁿ-hí chèng-choh ê sū.
26:11 O͘-se-ngá koh ū chiàn-sū chi̍t-tūi, chiàu su-kì Iâ-lī kap siú-léng Má-se-ngá só͘ tiám-sǹg ê, tī ông kun-tiúⁿ ê chi̍t-ê, Hap-ná-nî-ngá ê chhiú-ē, hun-tūi chhut-khì kau-chiàn.
26:12 Cho̍k-tiúⁿ chiū-sī tōa lêng-le̍k ê ióng-sū, i ê chóng-gia̍h kiōng nn̄g-chheng la̍k-pah lâng.
26:13 Tī in ê chhiú-ē ū kè-liān ê kun-tūi, kiōng saⁿ-cha̍p-bān chhit-chheng gō͘-pah lâng; lóng sī tōa lêng-le̍k gâu cheng-chiàn pang-chān ông kong-kek tùi-te̍k ê.
26:14 O͘-se-ngá ūi-tio̍h in, chiū-sī i ê choân-kun, pī-pān tîn-pâi, chhiuⁿ, thâu-khoe, chiàn-kah kap keng, í-ki̍p thang hìⁿ ê chio̍h.
26:15 Koh tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ki-khì, sī kî-khiáu ê sai-hū só͘ hoat-bêng--ê, an tī siâⁿ-lâu kap siâⁿ-tó-chí, lâi siā-chìⁿ hoat-chhut tōa tè chio̍h. O͘-se-ngá ê miâ-siaⁿ thoân kàu hn̄g-hn̄g, in-ūi i tit-tio̍h hui-siông ê pang-chān, tì-kàu chin kiông-sēng.
26:16 I í-keng kiông-sēng, sim chiū kiau-ngō͘, tì-kàu hú-pāi, kan-hoān Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè; in-ūi i ji̍p Iâ-hô-hoa ê tiān, beh tī hiuⁿ-tôaⁿ sio-hiuⁿ.
26:17 chè-si A-sat-lī-ngá chhōa Iâ-hô-hoa ióng-kám ê chè-si poeh-cha̍p lâng tè i ji̍p khì;
26:18 in chiū chó͘-tòng O͘-se-ngá ông, kā i kóng, O͘-se-ngá ah, sio-hiuⁿ hō͘ Iâ-hô-hoa m̄-sī lí ê tāi-chì, chiū-sī chè-si A-lûn ê kiáⁿ-sun ê sū, in siū siat-li̍p lâi sio-hiuⁿ ê; lí tio̍h chhut sèng-tiān, in-ūi lí í-keng hoān-chōe; lí kiâⁿ chit ê sū, Iâ-hô-hoa Siōng-tè bô beh hō͘ lí tit-tio̍h êng-kng.
26:19 O͘-se-ngá chiū siū-khì, chhiú the̍h hiuⁿ-lô͘ beh sio-hiuⁿ; i siū-khì chè-si ê sî, tī Iâ-hô-hoa tiān-lāi hiuⁿ-tôaⁿ-piⁿ hiah ê chè-si ê bīn-chêng, i ê thâu-hia̍h hut-jiân khí thái-ko.
26:20 Chè-si-thâu A-sat-lī-ngá kap chèng chè-si khòaⁿ-kìⁿ i thâu-hia̍h khí thái-ko, chiū kóaⁿ i chhut tiān, i ka-kī iā kín-kín chhut-khì, in-ūi Iâ-hô-hoa phah i.
26:21 O͘-se-ngá ông khí thái-ko kàu i sí ê ji̍t; in-ūi i thái-ko lēng-gōa chhù khiā-khí, kap Iâ-hô-hoa ê tiān choa̍t-tn̄g; i ê kiáⁿ Iok-thán koán-lí ông-ke, tī-lí kok-bîn.
26:22 O͘-se-ngá kî-û ê sū, tùi thâu kàu bé A-mô͘-su ê kiáⁿ sian-ti Í-sài-a kì i.
26:23 O͘-se-ngá kap i ê lia̍t-chó͘ tâng khùn; in-ūi kóng, I sī thái-ko ê, lâng bâi-chòng i tī sio̍k lia̍t-ông ê bōng-tōe, kap i ê lia̍t-chó͘ chòe tui. I ê kiáⁿ Iok-thán sòa-chiap i chòe ông.


回聖經目錄