歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

25:1 A-má-siā chē-ūi ê sî, jī-cha̍p-gō͘ hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông, kiōng jī-cha̍p-káu nî. I ê lāu-bú miâ kiò Iok-iâ-tàn, sī Iâ-lō͘-sat-léng lâng.
25:2 A-má-siā kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe hó ê sū, chóng-sī sim bô choan-it.
25:3 I ê kok-koân í-keng kian-kò͘, chiū thâi-sí chêng chhì-khek i ê lāu-pē Iû-tāi ông hiah ê jîn-sîn;
25:4 chóng-sī bô thâi-sí in ê kiáⁿ, sī chiàu Mô͘-se lu̍t-hoat ê chheh só͘ kì-chài, Iâ-hô-hoa bēng-lēng kóng, M̄-thang in-ūi kiáⁿ lâi thâi-sí lāu-pē, iā m̄-thang in-ūi pē lâi thâi-sí kiáⁿ, ta̍k lâng tio̍h in-ūi pún-sin ê chōe lâi sí.
25:5 A-má-siā chū-chi̍p Iû-tāi lâng, chiàu Iû-tāi kap Piān-ngá-bín ê chong-cho̍k, siat-li̍p chhian-chóng pé-chóng lâi chhōa--in; koh sǹg lâng-gia̍h, tùi jī-cha̍p hè í-siōng, tit-tio̍h kè-kéng ê peng, ōe kia̍h chhiuⁿ, kōaⁿ tîn-pâi, chiūⁿ-tīn--ê, kiōng saⁿ-cha̍p bān.
25:6 Koh ēng gûn chi̍t-pah tha-liân-tek, tùi Í-sek-lia̍t chio-bō͘ tōa lêng-le̍k ê ióng-sū, cha̍p-bān lâng.
25:7 Ū Siōng-tè ê lô͘-po̍k lâi kìⁿ i kóng, Ông ah, bo̍h-tit hō͘ Í-sek-lia̍t ê kun-peng kap lí khì; in-ūi Iâ-hô-hoa bô kap Í-sek-lia̍t lâng, chiū-sī Í-hoat-liân ê hō͘-è, tī-teh.
25:8 Lí nā it-tēng beh khì, chiū tio̍h hùn-ióng cheng-chiàn; Siōng-tè beh hō͘ lí pāi tī tùi-te̍k ê bīn-chêng, in-ūi Siōng-tè ū koân ōe pang-chān lâng, iā ōe chhia-tó lâng.
25:9 A-má-siā mn̄g Siōng-tè ê lô͘-po̍k kóng, Góa í-keng ēng gûn chi̍t-pah tha-liân-tek hō͘ Í-sek-lia̍t ê kun-tūi, hiah-ê beh cháiⁿ-iūⁿ ah? Siōng-tè ê lô͘-po̍k ìn kóng, Iâ-hô-hoa ōe ēng pí chiah-ê khah-chōe hō͘ lí.
25:10 Tùi án-ni A-má-siā hun-piat tùi Í-hoat-liân lâi ê kun-peng, hō͘ in tò-khì in tau; só͘-í in chin siū-khì Iû-tāi lâng, khì-phut-phut tò-khì in tau.
25:11 A-má-siā ka-kī hùn-ióng, chhōa i ê peh-sìⁿ chhut-khì kàu Iâm ê soaⁿ-kok, thâi-sí Se-jíⁿ lâng chi̍t-bān.
25:12 Iû-tāi lâng koh oa̍h-lia̍h chi̍t-bān lâng, tòa kàu soaⁿ-khàm-téng, tùi soaⁿ-khàm-téng kā in chhia--lo̍h-khì, tì-kàu in lóng chhùi-chhùi.
25:13 A-má-siā só͘ chhe tò-khì hiah ê kun-tūi, m̄-chún in kap i khì kau-chiàn--ê, in kong-kek Iû-tāi hiah ê siâⁿ, tùi Sat-má-lī-a kàu Pek-hô-lûn, thâi-sí saⁿ-chheng lâng chhiúⁿ chōe-chōe mi̍h.
25:14 A-má-siā thâi Í-tong lâng tò--lâi, chiū tòa Se-jíⁿ cho̍k hiah ê siōng-tè, li̍p i chòe ka-kī ê siōng-tè, kūi-pài tī i ê bīn-chêng, sio-hiuⁿ hō͘ i.
25:15 In-ūi án-ni, Iâ-hô-hoa tōa siū-khì A-má-siā, chiū chhe chi̍t ê sian-ti khì kìⁿ i, kóng, Hiah ê peh-sìⁿ ê siōng-tè bōe-ōe kiù in ê peh-sìⁿ thoat-lī lí ê chhiú, lí siáⁿ-sū kiû in ah?
25:16 I kap i kóng ê sî, ông kā i kóng, Goán kiám siat-li̍p lí chòe ông ê bô͘-sū ah? lí tiām-tiām, siáⁿ-sū thó phah ah? Sian-ti chiū tiām-tiām, koh kóng, Góa chai Siōng-tè tiāⁿ-tio̍h ì-sù beh bia̍t lí, in-ūi lí chòe chit-ê, m̄-thiaⁿ góa ê khoàn-kài.
25:17 Hit-sî Iû-tāi ông A-má-siā chham-siông chhe sù-chiá khí kìⁿ Iâ-hō͘ ê sun, Iok-hap-su ê kiáⁿ, Í-sek-lia̍t ông Iok-a-si, kóng, Lâi ah, lán nn̄g-lâng saⁿ kìⁿ-bīn tī chiàn-tiûⁿ.
25:18 Í-sek-lia̍t ông Iok-a-si chhe sù-chiá khì kìⁿ Iû-tāi ông A-má-siā kóng, Lī-pa-lùn ê chháu-chhì chhe sù-chiá khì kìⁿ Lī-pa-lùn ê pek-hiuⁿ-chhiū kóng, Ēng lí ê cha-bó͘-kiáⁿ hō͘ góa ê kiáⁿ chòe bó͘; āu-lâi Lī-pa-lùn ū chi̍t chiah iá-siù keng-kè thún-ta̍h hit ê chháu-chhì.
25:19 Taⁿ lí kóng, lí í-keng phah-iâⁿ Í-tong, lí ê sim chiū kiau, tì-kàu lí khoa-kháu; lí tī ke-lāi an-jiân khiā-khí chiū hó, siáⁿ-sū khí-sū jiá chai-ē, hō͘ lí pún-sin kap Iû-tāi kok saⁿ-kap tó-hoāi ah?
25:20 Chóng-sī A-má-siā m̄-khéng thiaⁿ, in-ūi chit ê sū sī chhut tī Siōng-tè, beh chiong in kau tī tùi-te̍k ê chhiú; in-ūi in chhē Í-tong hiah ê siōng-tè.
25:21 Tùi án-ni, Í-sek-lia̍t ông Iok-a-si chiūⁿ-lâi, tī Iû-tāi ê Pek-sī-be̍k kap Iû-tāi ông A-má-siā saⁿ kìⁿ-bīn tī chiàn-tiûⁿ.
25:22 Iû-tāi thâi-su tī Í-sek-lia̍t ê bīn-chêng, ta̍k-lâng cháu tò-khì in ê pò͘-pîⁿ.
25:23 Í-sek-lia̍t ông Iok-a-si, tī Pek-sī-be̍k lia̍h-tio̍h Iok-hap-su ê sun, Iok-a-si ê kiáⁿ, Iû-tāi ông A-má-siā, tòa i kàu Iâ-lō͘-sat-léng; koh thiah-húi Iâ-lō͘-sat-léng ê siâⁿ-chhiûⁿ, tùi Í-hoat-liân mn̂g kàu kak-mn̂g, kiōng sì-pah tiú.
25:24 Chhú Siōng-tè tiān-lāi Gô-piat-í-tong só͘ kò͘-siú ê kim, gûn, khì-kū, kap ông-kiong ê châi-pó, koh lia̍h lâng chòe chún-tǹg, chiū tò-khì Sat-má-lī-a.
25:25 I-sek-lia̍t ông Iok-hap-su ê kiáⁿ Iok-a-si sí liáu-āu, Iû-tāi ông Iok-a-si ê kiáⁿ A-má-siā iáu oa̍h cha̍p-gō͘ nî.
25:26 A-má-siā kî-û ê sū, tùi thâu kàu bé, kiám bô lóng kì tī Iû-tāi kap Í-sek-lia̍t chiah ê ông ê kì-lio̍k mah?
25:27 Tùi A-má-siā phian-lī bô tè Iâ-hô-hoa liáu-āu, tī Iâ-lō͘-sat-léng ū lâng kiat-tóng beh hāi i, i chiū cháu kàu La̍h-kiat; in chhe lâng jip i kàu La̍h-kiat, tī-hia thâi-sí i.
25:28 Lâng chiū ēng bé chài i tò-lâi, kap i ê lia̍t-chó͘ bâi-chòng tī Iû-tāi ê siâⁿ.


回聖經目錄