歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

24:1 Iok-a-si chē-ūi ê sî, chhit-hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông le̍k-kè sì-cha̍p nî. I ê lāu-bú miâ kiò Se-pí-a, sī Pia̍t-sī-pa lâng.
24:2 Chè-si Iâ-hô-iâ-tāi tī-teh ê ji̍t, Iok-a-si kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe hó ê sū.
24:3 Iâ-hô-iâ-tāi kā i chhōa nn̄g ê bó͘, i siⁿ-kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ.
24:4 Āu-lâi Iok-a-si ū ì-sù beh siu-lí Iâ-hô-hoa ê tiān;
24:5 chiū tiàu-chi̍p chè-si kap Lī-bī lâng, kā in kóng, Lín tio̍h khì Iû-tāi hiah ê siâⁿ, tùi Í-sek-lia̍t chèng-lâng tôe gûn, thang ta̍k-nî siu-lí lín ê Siōng-tè ê tiān; lín tio̍h kóaⁿ-kín pān-lí chit ê sū. Chóng-sī Lī-bī lâng bô kóaⁿ-kín.
24:6 Ông tiàu chè-si-thâu Iâ-hô-iâ-tāi lâi, kā i kóng, Lí siáⁿ-sū bô pek Lī-bī lâng tùi Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng tòa gûn lâi, chiū-sī chiàu Iâ-hô-hoa ê lô͘-po̍k Mô͘-se, kap Í-sek-lia̍t ê hōe-chiòng, só͘ tiāⁿ-tio̍h tio̍h hiàn-chòe kan-chèng ê pò͘-pîⁿ ê lō͘-ēng-ê?
24:7 In-ūi hit ê pháiⁿ hū-jîn-lâng A-tha-lī-ngá ê chèng-kiáⁿ bat thiah-húi Siōng-tè ê tiān; koh ēng Iâ-hô-hoa tiān-lāi hun-piat chòe-sèng ê mi̍h hiàn hō͘ hiah ê Pa-le̍k.
24:8 Tùi án-ni ông chhut bēng-lēng, in chiū chòe chi̍t ê kūi, hē tī Iâ-hô-hoa tiān ê mn̂g-gōa.
24:9 Koh soan-pò͘ Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng ê peh-sìⁿ, tio̍h chiàu Siōng-tè ê lô͘-po̍k Mô͘-se tī khòng-iá bēng-lēng Í-sek-lia̍t lâng só͘ tiāⁿ-tio̍h tio̍h hiàn ê gûn, tòa lâi hō͘ Iâ-hô-hoa.
24:10 Chèng siú-léng kap chèng peh-sìⁿ lóng hoaⁿ-hí tòa lâi hiat tī kūi--nih, kàu oân-móa.
24:11 Lī-bī lâng tòa hit ê kūi ji̍p ông ê pān-kong-sek, in khòaⁿ-kìⁿ gûn chin-chōe, chiū ông ê su-kì kap chè-si-thâu ê úi-oân lâi, piàⁿ-khang hit ê kūi, āu-lâi ēng kūi koh hē tī goân-ūi; ji̍t-ji̍t án-ni chòe i; khioh gûn chin-chōe.
24:12 Ông kap Iâ-hô-iâ-tāi ēng gûn hō͘ chòe Iâ-hô-hoa tiān-lāi pān-sū ê lâng; in chiū chhiàⁿ chio̍h-chhiūⁿ, ba̍k-chhiūⁿ, siu-chéng Iâ-hô-hoa ê tiān. koh chhiàⁿ thih-kang, tâng-chhiūⁿ, lâi siu-lí Iâ-hô-hoa ê tiān.
24:13 chòe-kang ê lâng chòe in ê kang, hit ê kang chiū bêng-pe̍k, siu-lí Siōng-tè ê tiān chiàu kū ê khoán; koh hō͘ i chin kian-kò͘.
24:14 Í-keng oân-kang, in chiū tòa só͘ chhun ê gûn, kàu ông kap Iâ-hô-iâ-tāi ê bīn-chêng, ēng i lâi chō khì-kū, chòe Iâ-hô-hoa tiān ê lō͘-ēng, chiū-sī ho̍k-sāi ê khì-kū, lâi hiàn sio-chè; koh chō sî, kap kim-gûn ê khì-kū. Tng Iâ-hô-iâ-tāi oa̍h-teh ê ji̍t, lâng siông-siông hiàn sio-chè tī Iâ-hô-hoa ê tiān.
24:15 Iâ-hô-iâ-tāi chiām-chiām lāu, ji̍t-chí móa-chiok, chiū sí, sí ê sî; chi̍t-pah saⁿ-cha̍p hè.
24:16 Lâng chòng i tī Tāi-pi̍t siâⁿ kap lia̍t-ông ê tiong-kan; in-ūi i tī Í-sek-lia̍t tiong ǹg Siōng-tè kap I ê tiān kiâⁿ-hó.
24:17 Iâ-hô-iâ-tāi sí-liáu, Iû-tāi chèng siú-léng lâi tiâu-pài ông; ông thiaⁿ-thàn in.
24:18 In pàng-sak Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè ê tiān, khì ho̍k-sāi hiah ê A-sià-la̍h, kap ngó͘-siōng; in-ūi in chit ê chōe, chiū ū siū-khì lîm-kàu Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng.
24:19 Chóng-sī I chhe sian-ti kàu in hia, beh ín-chhōa in kui-ǹg Iâ-hô-hoa; sian-ti tùi in chòe kan-chèng, nā-sī in m̄ thiaⁿ.
24:20 Hit-sî Siōng-tè ê Sîn lîm-kàu chè-si Iâ-hô-iâ-tāi ê kiáⁿ Sat-ka-lī-a; i chiū khiā tī peh-sìⁿ ê téng-bīn, tùi in kóng, Siōng-tè án-ni kóng, Lín siáⁿ-sū hoān-tio̍h Iâ-hô-hoa ê kài-lēng, tì-kàu bōe tit-tio̍h heng-thong ah? In-ūi lín khì-sak Iâ-hô-hoa, Iâ-hô-hoa iā khì-sak lín.
24:21 In chiū kiat-tóng lâi hāi--i, chiàu ông ê bēng-lēng, tī Iâ-hô-hoa tiān ê īⁿ-lāi, ēng chio̍h-thâu tìm-sí i.
24:22 Án-ni Iok-a-si ông bô siàu-liām Sat-ka-lī-a ê lāu-pē Iâ-hô-iâ-tāi só͘ kā i chòe ê, lâi hāi-sí i ê kiáⁿ. Sat-ka-lī-a sí ê sî, kóng, Goān Iâ-hô-hoa kàm-chhat sin-oan.
24:23 Nî-bé A-lân ê kun-peng chiūⁿ-lâi kong-kek Iok-a-si, lâi kàu Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng, tùi peh-sìⁿ-tiong bia̍t peh-sìⁿ hiah ê siú-léng, ēng só͘ chhiúⁿ ê mi̍h ūn-kàu Tāi-má-sek ông hia.
24:24 A-lân ê kun-peng chhōa chi̍t sió-tūi ê lâng lâi, Iâ-hô-hoa ēng tōa-tūi ê lâng kau tī in ê chhiú, sī in-ūi in pàng-sak Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè, chiah ēng án-ni lâi chek-hoa̍t Iok-a-si.
24:25 Tùi-te̍k lī-khui--i, pàng-sak--i; tī i tio̍h tāng-pīⁿ ê sî, i ê lô͘-po̍k ūi-tio̍h chè-si Iâ-hô-iâ-tāi hiah ê kiáⁿ ê huih kiat-tóng lâi kong-kek i, thâi i tī i ê bîn-chhn̂g, i chiū sí; lâng bâi-chòng i tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ, to̍k-to̍k bô chòng i tī lia̍t-ông ê bōng.
24:26 Kiat-tóng lâi hāi--i-ê sī A-bûn ê hū-jîn-lâng Sī-bí-ap ê kiáⁿ Sat-poa̍t, kap Mô͘-ap ê hū-jîn-lâng Sī-bí-lī ê kiáⁿ Iok-sat-poa̍t.
24:27 Lūn-kàu i hiah ê kiáⁿ, kap i só͘ siū ê kéng-kài, kap i siu-lí Siōng-tè ê tiān ê sū, lóng kì tī lia̍t-ông kì-lio̍k ê chù-kái. I ê kiáⁿ A-má-siā sòa-chiap i chòe ông.


回聖經目錄