歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

23:1 Tē-chhit nî Iâ-hô-iâ-tāi ka-kī kiông-sēng; tiàu pé-chóng Iâ-lô-hán ê kiáⁿ A-sat-lī-ngá, Iok-hap-lân ê kiáⁿ Í-si̍t-má-lī, Gô-pī-tek ê kiáⁿ A-sat-lī-ngá, A-tāi-ngá ê kiáⁿ Má-se-ngá, Sè-ki-lī ê kiáⁿ Í-lī-sa-hoat, hiah-ê lâi kap i li̍p-iok.
23:2 In piàn-kiâⁿ Iû-tāi, tùi Iû-tāi hiah ê siâⁿ chū-chi̍p Lī-bī lâng, kap Í-sek-lia̍t ê cho̍k-tiúⁿ, lóng kàu Iâ-lō͘-sat-léng.
23:3 Choân-hōe tī Siōng-tè ê tiān kap ông li̍p-iok. I tùi in kóng, Khòaⁿ ah, ông ê kiáⁿ beh chòe ông, chiàu Iâ-hô-hoa lūn-kàu Tāi-pi̍t ê kiáⁿ-sun só͘ kóng--ê.
23:4 Taⁿ lín tio̍h án-ni kiâⁿ; lín chiah ê chè-si kap Lī-bī lâng, saⁿ-hūn-chi̍t tī an-hioh-ji̍t ji̍p--lâi--ê, tio̍h chòe kò͘-mn̂g--ê;
23:5 saⁿ-hūn-chi̍t tio̍h tī ông-kiong, saⁿ-hūn-chi̍t tio̍h tī tōe-ki ê mn̂g; peh-sìⁿ lóng tio̍h tī Iâ-hô-hoa tiān-lāi ê īⁿ.
23:6 To̍k-to̍k chè-si, kap teh ho̍k-sāi ê Lī-bī lâng í-gōa, pa̍t-lâng m̄-thang ji̍p Iâ-hô-hoa ê tiān; chiah ê lâng thang ji̍p-khì, in-ūi in sī sèng. Chóng-sī chèng peh-sìⁿ tio̍h ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa lâi kò͘-siú.
23:7 Lī-bī lâng ta̍k-ê chhiú tio̍h kia̍h kun-khì, sì-ûi pó-hō͘ ông; kìⁿ-nā chū-choan ji̍p-tiān--ê tio̍h hō͘ i sí; ông chhut-ji̍p ê sî, lín tio̍h kun-sûi i.
23:8 Lī-bī lâng, kap Iû-tāi chèng-lâng, chiàu chè-si Iâ-hô-iâ-tāi it-chhè só͘ bēng-lēng-ê khì kiâⁿ; ta̍k-lâng tòa in lûn-tio̍h an-hioh-ji̍t ji̍p-lâi ê lâng, kap lûn-tio̍h an-hioh-ji̍t chhut-khì ê lâng; in-ūi chè-si Iâ-hô-iâ-tāi m̄-chún in sòaⁿ-pan.
23:9 Chè-si Iâ-hô-iâ-tāi chiū chiong Siōng-tè tiān-lāi só͘ khǹg Tāi-pi̍t ông ê chhiuⁿ, pîn-pâi, tōa-pâi, kau hō͘ hiah ê pé-chóng.
23:10 Koh phài chèng peh-sìⁿ, chhiú ta̍k-ê kia̍h ke-si, tī tôaⁿ kap tiān hia, tùi tiān ê chiàⁿ-pêng kàu tiān ê tò-pêng, khiā tī ông ê sì-ûi.
23:11 In chiū chhōa ông ê kiáⁿ chhut-lâi, kā i tì bián-liû, chiong lu̍t-hoat ê chheh hō͘ i; Iâ-hô-iâ-tāi kap i hiah ê kiáⁿ ēng iû boah i, siat-li̍p i chòe ông; chèng-lâng kóng, Goān ông bān-sòe.
23:12 A-tha-lī-ngá thiaⁿ-kìⁿ peh-sìⁿ cháu-lâi, o-ló ông ê siaⁿ, chiū kàu peh-sìⁿ hia, ji̍p Iâ-hô-hoa ê tiān;
23:13 khòaⁿ-kìⁿ ông khiā tī tiān-mn̂g ê thiāu-piⁿ, hiah ê kun-tiúⁿ kap pûn hō-thâu--ê khiā tī ông ê chó-iū; peh-sìⁿ hoaⁿ-hí pûn hō-thâu; koh ū chhiùⁿ-koa--ê, ēng ta̍k-iūⁿ ê ga̍k-khì, chhōa chèng-lâng o-ló, A-tha-lī-ngá chiū thiah-li̍h i ê saⁿ, hoah kóng, Hoán-poān lah, hoán-poān lah.
23:14 Chè-si Iâ-hô-iâ-tāi chhōa koán-hat kun-tūi ê pé-chóng, tùi in kóng, Tùi pan-lia̍t ê tiong-kan kóaⁿ i chhut-khì, kìⁿ-nā tè i ê tio̍h ēng to thâi-sí i; in-ūi chè-si kóng, M̄-thang tī Iâ-hô-hoa ê tiān thâi i.
23:15 In siám-khui siang-pêng, hō͘ i khì; i kiâⁿ kàu ông-kiong Bé ê mn̂g, chiū tī-hia thâi-sí i.
23:16 Iâ-hô-iâ-tāi tī pún-sin, kap peh-sìⁿ, kap ông ê tiong-kan li̍p-iok, lóng beh chòe Iâ-hô-hoa ê peh-sìⁿ.
23:17 Tùi án-ni chèng peh-sìⁿ kàu Pa-le̍k ê biō, thiah-húi i, phah-chhùi i hiah ê tôaⁿ kap ngó͘-siōng, koh tī tôaⁿ-chêng phah-sí Pa-le̍k ê chè-si Má-thán.
23:18 Iâ-hô-iâ-tāi koh chiàu Tāi-pi̍t chá-ji̍t só͘ tiāⁿ-tio̍h--ê, siat-li̍p chè-si Lī-bī lâng tam-tng Iâ-hô-hoa tiān ê chit, chêng Tāi-pi̍t ēng chit ê pan-lia̍t phài tī Iâ-hô-hoa ê tiān, hō͘ in hoaⁿ-hí chhiùⁿ-koa, hiàn Iâ-hô-hoa ê sio-chè, chiàu só͘ kì-chài tī Mô͘-se ê lu̍t-hoat--ê.
23:19 I iā siat kò͘-mn̂g--ê tī Iâ-hô-hoa ê tiān hiah ê mn̂g; bô-lūn siáⁿ-tāi, bô chheng-khì--ê bōe--tit ji̍p-khì.
23:20 Koh tòa pé-chóng kap kùi-cho̍k, kap peh-sìⁿ ê siú-léng, kap kok-lāi ê chèng peh-sìⁿ, tùi Iâ-hô-hoa ê tiān chhōa ông lo̍h-lâi; tùi téng ê mn̂g chìn-ji̍p ông-kiong, hō͘ ông chē kok-ūi.
23:21 Kok-lāi chèng peh-sìⁿ lóng hoaⁿ-hí, thong siâⁿ an-chēng, in ēng to thâi-sí A-tha-lī-ngá.


回聖經目錄