歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

21:1 Iok-sa-hoat kap i ê lia̍t-chó͘ tâng khùn, kap i ê lia̍t-chó͘ chòng tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ. I ê kiáⁿ Iâ-hô-lâm sòa-chiap i chòe ông.
21:2 Iâ-hô-lâm ū kúi-nā ê sió-tī, chiū-sī Iok-sa-hoat ê kiáⁿ, A-sat-lī-ngá, Iâ-iat, Sat-ka-lī-ngá, A-sat-lī-ngá, Bí-ka-le̍k, Sī-hoat-thê-a; chiah-ê lóng sī Í-sek-lia̍t ông Iok-sa-hoat ê kiáⁿ.
21:3 In lāu-pē ēng chōe-chōe bu̍t-gia̍p hō͘ in; chiū-sī kim-gûn pó-pòe kap Iû-tāi tōe kian-kò͘ ê siâⁿ hō͘ in; chóng-sī ēng kok-ūi hō͘ Iâ-hô-lâm, in-ūi i sī tōa-kiáⁿ.
21:4 Iâ-hô-lâm khí-lâi chē i ê lāu-pē ê ūi, ka-kī kiông-sēng, chiū ēng to thâi-sí i ê chèng sió-tī, kap Í-sek-lia̍t kúi-nā ê siú-léng.
21:5 Iâ-hô-lâm chē-ūi ê sî, saⁿ-cha̍p-jī hè; tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông kiōng poeh-nî.
21:6 I kiâⁿ Í-sek-lia̍t chiah ê ông ê lō͘, kap A-hap ê ke bô koh-iūⁿ; in-ūi i chhōa A-hap ê cha-bó͘-kiáⁿ chòe bó͘; kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe pháiⁿ ê sū.
21:7 Chóng-sī Iâ-hô-hoa in-ūi ka-kī kap Tāi-pi̍t só͘ li̍p ê iok, m̄-kam bia̍t Tāi-pi̍t ê ke, chiàu I só͘ èng-ún ê, éng-oán siúⁿ-sù chi̍t pha teng hō͘ i kap i ê kiáⁿ-sun.
21:8 Tng Iâ-hô-lâm ê nî-kan, Í-tong pōe-poān Iû-tāi, thoat-lī i ê chhiú-thâu; ka-kī siat-li̍p ông.
21:9 Iâ-hô-lâm chiū chhōa i hiah ê kun-tiúⁿ, kap lóng-chóng ê chiàn-chhia kè--khì, thàu-mî khí-lâi, phah ûi-khùn i ê Í-tong lâng, kap hiah ê chhia-tiúⁿ.
21:10 Án-ni Í-tong lâng pōe-poān Iû-tāi, thoat-lī i ê chhiú-thâu, kàu kin-á-ji̍t; siâng hit-sî Li̍p-ná lâng iā pōe-poān, thoat-lī i ê chhiú-thâu; in-ūi Iâ-hô-lâm khì-sak Iâ-hô-hoa i ê lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè.
21:11 I koh tī Iû-tāi ê soaⁿ khí soaⁿ-thâu-tôaⁿ, hō͘ Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ kiâⁿ siâ-îm; koh iú-he̍k Iû-tāi lâng.
21:12 Sian-ti Í-lī-a siá-phoe kià hō͘ Iâ-hô-lâm, kóng, Iâ-hô-hoa lí ê chó͘ Tāi-pi̍t ê Siōng-tè án-ni kóng, In-ūi lí bô kiâⁿ lí ê pē Iok-sa-hoat ê lō͘, kap Iû-tāi ông A-sat ê lō͘;
21:13 chiū-sī kiâⁿ Í-sek-lia̍t chiah ê ông ê lō͘, koh hō͘ Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ kiâⁿ siâ-îm, chhin-chhiūⁿ A-hap ê ke kiâⁿ siâ-îm chi̍t-iūⁿ; koh thâi lí ê lāu-pē ê ke pí lí khah-hó hiah ê sió-tī;
21:14 só͘-í Iâ-hô-hoa beh kàng tōa chai-ē phah lí ê peh-sìⁿ, kap lí ê kiáⁿ-jî, lí ê bó͘, í-ki̍p lí it-chhè só͘-ū--ê.
21:15 Lí ê tn̂g-tō͘ beh hoān-tio̍h tāng-pīⁿ, ta̍k-ji̍t ná-tāng, tì-kàu lí ê tn̂g-á thu̍t--chhut-khì.
21:16 Iâ-hô-hoa kek-tōng Hui-lī-sū lâng, kap óa-kūn Kó͘-si̍t ê A-la̍h-pek lâng ê sim, lâi kong-kek Iâ-hô-lâm.
21:17 In chiūⁿ-lâi kong-kek Iû-tāi, chhim-ji̍p kéng-lāi, chhiúⁿ-lia̍h ông-kiong-lāi só͘ tú-tio̍h ê châi-bu̍t, kap i hiah ê kiáⁿ, hiah ê bó͘; tû i ê soah-bé kiáⁿ Iok-hap-su í-gōa, bô kā i lâu chi̍t ê kiáⁿ.
21:18 Chiah ê tāi-chì í-āu Iâ-hô-hoa phah i, hō͘ i ê tn̂g hoān-tio̍h bōe i--tit ê pīⁿ.
21:19 Án-ni kú-kú, nn̄g-nî āu, i ê tn̂g ūi-tio̍h pīⁿ thu̍t--chhut-lâi, in-ūi chit ê pīⁿ tāng chiū sí. I ê peh-sìⁿ bô kā i kiâⁿ sio ê lé-sò͘, chhin-chhiūⁿ chêng kā i ê lia̍t-chó͘ só͘ sio-ê chi̍t-iūⁿ.
21:20 Iâ-hô-lâm chē-ūi ê sî saⁿ-cha̍p-jī hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông kiōng poeh nî. I lī-khui sè-kan bô lâng it-tio̍h i; lâng bâi-chòng i tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ, to̍k-to̍k bô tī lia̍t-ông ê bōng.


回聖經目錄