歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

20:1 Chit-tia̍p liáu-āu, Mô͘-ap lâng kap A-bûn lâng, koh ū Bí-o͘-nî lâng, saⁿ-kap lâi, beh kap Iok-sa-hoat kau-chiàn.
20:2 Ū lâng lâi pò Iok-sa-hoat kóng, Tùi hái-gōa tùi A-lân hia ū tōa kun-tūi lâi kong-kek lí; taⁿ in tī Hap-sé-sùn-tha-má, chiū-sī Ún-ki-tí.
20:3 Iok-sa-hoat chiū kiaⁿ, tiāⁿ-tio̍h ì-sù khún-kiû Iâ-hô-hoa; tī Iû-tāi choân-tōe soan-pò͘ kìm-chia̍h.
20:4 Tùi án-ni Iû-tāi lâng chū-hōe, kiû Iâ-hô-hoa pang-chān; Iû-tāi ta̍k ê siâⁿ lóng ū lâng chhut-lâi chhē Iâ-hô-hoa.
20:5 Iok-sa-hoat chiū tī Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng ê hōe-tiong, khiā tī Iâ-hô-hoa tiān ê sin-īⁿ ê thâu-chêng, kóng,
20:6 Iâ-hô-hoa goán ê lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè ah, Lí kiám m̄-sī tī thiⁿ--nih ê Siōng-tè mah? Lí kiám m̄-sī lia̍t-pang bān-kok ê chú-cháiⁿ mah? tī Lí ê chhiú ū koân-lêng ū khùi-la̍t, bô chi̍t-ê ōe tí-te̍k lí.
20:7 Goán ê Siōng-tè ah, Lí kiám m̄-sī bat tī Lí ê peh-sìⁿ Í-sek-lia̍t lâng ê bīn-chêng kóaⁿ-tio̍k chit ê tōe-hng khiā-khí ê peh-sìⁿ, chiong i siúⁿ-sù Lí ê pêng-iú A-pek-la̍h-hán ê hō͘-è kàu éng-oán mah?
20:8 In chiū tiàm tī chit ê tōe-hng, koh in-ūi Lí ê miâ tī-chia kā Lí khí chi̍t keng sèng-só͘, kóng,
20:9 Siat-sú ū chai-ē lîm-kàu goán, he̍k-sī to-kiàm, khiàn-chek, He̍k-sī un-e̍k, ki-hng, tng hoān-lān ê sî, goán beh khiā tī chit keng ê thâu-chêng, tī Lí ê bīn-chêng khún-kiû Lí; in-ūi Lí ê miâ sī tiàm-tī chit keng tiān, Lí beh thiaⁿ lâi chín-kiù.
20:10 Chêng Í-sek-lia̍t lâng chhut Ai-ki̍p tōe ê sî, Lí m̄-chún in chhim-hoān A-bûn lâng, Mô͘-ap lâng, kap Se-jíⁿ-soaⁿ lâng; chiū lī-khui in, bô bia̍t in.
20:11 Khòaⁿ ah, in taⁿ cháiⁿ-iūⁿ pò-èng goán, lâi kóaⁿ-tio̍k goán chhut Lí ê gia̍p, chiū-sī Lí siúⁿ-sù goán, hō͘ goán sêng-chiap ê.
20:12 Goán ê Siōng-tè ah, Lí bô beh chek-hoa̍t in mah? in-ūi goán bô la̍t thang tí-tng chit-ê lâi kong-kek goán ê tōa kun-tūi, goán iā m̄-chai tio̍h cháiⁿ-iūⁿ kiâⁿ, goán ê ba̍k-chiu choan-choan ǹg Lí.
20:13 Iû-tāi chèng-lâng, kap in ê sòe-hàn gín-ná, in ê bó͘, in ê kiáⁿ-jî, lóng khiā tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng.
20:14 Hit-sî Iâ-hô-hoa ê Sîn tī kong-hōe tiong lîm-kàu Ngá-hap-sek; i sī Lī-bī lâng A-sat ê hō͘-è, Má-thàm-ngá ê goân-sun, Iâ-lī ê cheng-sun, Pí-ná-ngá ê sun, Sat-ka-lī-ngá ê kiáⁿ.
20:15 I kóng, Iû-tāi chèng-lâng, Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ, kap Iok-sa-hoat ông lí, lóng tio̍h thiaⁿ; Iâ-hô-hoa tùi lín án-ni kóng, Bo̍h-tit in-ūi chit ê tōa kun-tūi lâi kiaⁿ, lâi lún; in-ūi chit ê kau-chiàn m̄-sī chāi-tī lín, chiū-sī chāi-tī Siōng-tè.
20:16 Bîn-á-ji̍t lín tio̍h lo̍h-khì chih-tīn; in tùi Sé-su soaⁿ-phiâⁿ chiūⁿ lâi, lín beh tī Iâ-ló͘-i-le̍k khòng-iá thâu-chêng ê soaⁿ-kok-kháu tú-tio̍h in.
20:17 Chit-pái lín m̄-bián kau-chiàn; Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng ah, lín tio̍h pâi-tīn khiā-teh, khòaⁿ Iâ-hô-hoa chín-kiù lín; m̄-bián kiaⁿ, m̄-bián lún, bîn-á-ji̍t tio̍h chhut-khì in hia; in-ūi Iâ-hô-hoa kap lín tī-teh.
20:18 Iok-sa-hoat chiū àⁿ-thâu phak tī tōe-nih; Iû-tāi chèng-lâng, kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ, iā phak tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, kèng-pài Iâ-hô-hoa.
20:19 Ko-hat cho̍k kap Khó-la̍h-cho̍k ê Lī-bī lâng, lóng khiā--khí-lâi, ēng ke̍k-tōa ê siaⁿ o-ló Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè.
20:20 Keh ji̍t in chá-chá khí-lâi, chhut-khì Thê-ko-a ê khòng-iá; chhut-khì ê sî, Iok-sa-hoat khiā-teh kóng, Iû-tāi lâng, kap Iâ-lō͘-sat-léng khiā-khí ê peh-sìⁿ ah, tio̍h thiaⁿ góa, lín tio̍h sìn Iâ-hô-hoa lín ê Siōng-tè, chiū beh khiā-chāi; sìn I ê sian-ti chiū beh heng-thong.
20:21 I í-keng kap peh-sìⁿ gī-lūn, chiū siat-li̍p chhiùⁿ-koa o-ló Iâ-hô-hoa ê, hō͘ in chhēng sèng koh súi ê saⁿ, kiâⁿ tī kun-tūi ê thâu-chêng o-ló Iâ-hô-hoa, kóng, Tio̍h kám-siā Iâ-hô-hoa; in-ūi i ê chû-ài éng-oán tī-teh.
20:22 In tú-á chhiùⁿ-koa o-ló ê sî, Iâ-hô-hoa chiū phài bâi-ho̍k ê peng kong-kek hiah ê lâi kong-kek Iû-tāi ê A-bûn, Mô͘-ap, kap Se-jíⁿ soaⁿ ê lâng; in chiū siū-phah.
20:23 In-ūi A-bûn kap Mô͘-ap lâng khí--lâi kong-kek tiàm-tī Se-jíⁿ soaⁿ ê lâng, it-chīn thâi lâi bia̍t in; it-chīn bia̍t tiàm-tī Se-jíⁿ ê lâng liáu-āu, in ta̍k-ê hun-pêng saⁿ châu-bia̍t.
20:24 Iû-tāi lâng kàu khòng-iá siú-bāng ê lâu, khòaⁿ-kìⁿ hiah ê tōa kun-tūi; khòaⁿ ah, sin-si tó tī tōe--nih, bô chi̍t-ê cháu-lī.
20:25 Iok-sa-hoat kap i ê peh-sìⁿ lâi chhiúⁿ in ê châi-bu̍t, tī in tiong-kan chhē-tio̍h chōe-chōe châi-bu̍t, i-ho̍k, pó-pòe; in pak chòe ka-kī-ê, chōe kàu tòa-bōe-khì. In chhiúⁿ mi̍h kàu saⁿ-ji̍t, in-ūi chin-chōe.
20:26 Tē-sì-ji̍t in chū-chi̍p tī Pí-la̍h-ka ê soaⁿ-kok; in-ūi tī-hia o-ló Iâ-hô-hoa, só͘-í hit só͘-chāi miâ-kiò Pí-la̍h-ka soaⁿ-kok, kàu tī kin-á-ji̍t.
20:27 In chiū tò-khì, chiū-sī Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng ê lâng, Iok-sa-hoat tī in ê thâu-chêng, tāi-ke hoaⁿ-hí tò-khì Iâ-lō͘-sat-léng; in-ūi Iâ-hô-hoa hō͘ in thâi-iâⁿ tùi-te̍k, lâi hoaⁿ-hí khoài-lo̍k.
20:28 In tôaⁿ-khîm, tôaⁿ-sek, pûn hō-thâu, lâi Iâ-lō͘-sat-léng, kàu Iâ-hô-hoa ê tiān.
20:29 Lia̍t-pang chiah ê kok thiaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa thâi-iâⁿ Í-sek-lia̍t ê tùi-te̍k, chiū kiaⁿ Siōng-tè.
20:30 Án-ni Iok-sa-hoat ê kok thài-pêng; in-ūi i ê Siōng-tè siúⁿ-sù i sì-ûi pêng-an.
20:31 Iok-sa-hoat chòe Iû-tāi ông; chē-ūi ê sî saⁿ-cha̍p-gō͘ hè; tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông le̍k-kè jī-cha̍p-gō͘ nî; I ê lāu-bú miâ kiò A-so͘-pa, chiū-sī Sī-lī-hi ê cha-bó͘-kiáⁿ.
20:32 Iok-sa-hoat kiâⁿ i ê lāu-pē A-sat ê lō͘, bô phian-oai, kiâⁿ Iâ-hô-hoa só͘ khòaⁿ-chòe hó ê sū.
20:33 Chóng-sī soaⁿ-thâu-tôaⁿ iáu-bē hòe-bô, koh peh-sìⁿ iā bē ū tiāⁿ-tio̍h sim-ì kui-ǹg in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè.
20:34 Iok-sa-hoat kî-û ê sū, tùi-thâu kàu-bé, lóng kì tī Hap-ná-nî ê kiáⁿ Iâ-hō͘ ê chheh, hit ê chheh iā lia̍t tī Í-sek-lia̍t lia̍t-ông ê chheh.
20:35 Hit-sî liáu-āu, Iû-tāi ông Iok-sa-hoat kap Í-sek-lia̍t ông A-hap-siā kiat-kau. A-hap-siā kiâⁿ pháiⁿ kàu-ke̍k.
20:36 Nn̄g ê ông saⁿ-kap chō-chûn beh khì Tha-si; chiū tī Í-sûn-ka-pia̍t chō-chûn.
20:37 Hit-sî Má-lī-sa lâng, To-tāi-óa ê kiáⁿ Í-lī-í-siā, ēng chhàm-gú kong-kek Iok-sa-hoat kóng, In-ūi lí kiat-kau A-hap-siā, Iâ-hô-hoa phò-hoāi lí ê só͘ chòe. Tùi án-ni chûn chiū phòa, bōe-ōe khì Tha-si.


回聖經目錄