Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2:1 Só͘-lô-bûn tiāⁿ-tio̍h ì-sù beh ūi Iâ-hô-hoa ê miâ khí tiān-tn̂g, iā ūi ka-kī ê kok khí hông-kiong.
2:2 Só͘-lô-bûn chiū kéng thiau-hu chhit-bān, chiūⁿ-soaⁿ phah-chio̍h-ê poeh-bān, tok-kang-ê saⁿ-chheng la̍k-pah.
2:3 Só͘-lô-bûn chhe lâng khì kìⁿ Chhui-lô ông, Hō͘-lân, kóng, Lí bat ūn pek-hiuⁿ-chhâ hō͘ góa ê lāu-pē Tāi-pi̍t khí chhù lâi khiā-khí, kiû lí iā chiàu án-ni khoán-thāi góa.
2:4 Khòaⁿ ah, góa beh ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa góa ê Siōng-tè ê miâ khí tiān, hun-piat chòe-sèng hiàn-hō͘ I, thang tī I ê bīn-chêng sio phang-liāu ê hiuⁿ, siông-siông kiong-kip pâi-lia̍t ê piáⁿ, ta̍k chá-àm, an-hioh-ji̍t, ge̍h ê chhoe-it, kap Iâ-hô-hoa, goán ê Siōng-tè, só͘ tiāⁿ-tio̍h ê choeh-kî, hiàn sio-chè. Che sī Í-sek-lia̍t lâng éng-oán ê lē.
2:5 Góa só͘ beh khí ê tiān chin-tōa, in-ūi goán ê Siōng-tè chin-tōa, iâⁿ-kè lóng-chóng ê siōng-tè.
2:6 Thiⁿ kap thiⁿ-téng ê thiⁿ siōng-chhiáⁿ bô kàu-gia̍h thang hō͘ I khiā-khí, chī-chūi ōe ūi-tio̍h I khí tiān ah? góa sī sím-mi̍h hō lâng thang kā I khí tiān mah? put-kò tī I ê bīn-chêng sio-hiuⁿ nā-tiāⁿ.
2:7 Taⁿ kiû lí chhe chi̍t-lâng kàu góa chia, chiū-sī gâu chòe kim, gûn, tâng, thih, kap chí-sek, chu-âng-sek, lâm-sek ê liāu ê, iā cheng-kong tī ta̍k-hāng tiau-khek ê kang, thang kap hiah ê kap góa tī Iû-tāi Iâ-lō͘-sat-léng gâu ê sai-hū saⁿ-kap chòe-kang, chiū-sī góa ê lāu-pē Tāi-pi̍t só͘ pī-pān ê.
2:8 Koh kiû lí tùi Lī-pa-lùn ūn pek-hiuⁿ-chhiū, siông-chhiū, tôaⁿ-hiuⁿ-chhiū, kàu góa chia; in-ūi góa chai lí ê lô͘-po̍k gâu chhò Lī-pa-lùn ê chhiū; khòaⁿ ah, góa ê lô͘-po̍k beh kap lí ê lô͘-po̍k saⁿ-kap chòe;
2:9 án-ni thang kā góa pī-pān chōe-chōe chhâ-liāu; in-ūi góa só͘ beh khí ê tiān sī tōa koh kî-biāu.
2:10 Lí ê lô͘-po̍k chhò-chhiū, khòaⁿ ah, góa beh hō͘ in hó ê sió-be̍h nn̄g-bān ko-ní, tōa-be̍h nn̄g-bān ko-ní, chiú nn̄g-bān pà-te̍k, iû nn̄g-bān pà-te̍k.
2:11 Chhui-lô ông Hō͘-lân hê-phoe ìn Só͘-lô-bûn kóng, In-ūi Iâ-hô-hoa thiàⁿ I ê peh-sìⁿ, chiū siat-li̍p lí chòe in ê ông.
2:12 Hō͘-lân koh kóng, Chhòng-chō thiⁿ tōe ê Iâ-hô-hoa, Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, sī eng-kai o-ló--ê; I siúⁿ-sù Tāi-pi̍t ông chi̍t ê tì-hūi ê kiáⁿ, hō͘ i ū chhang-miâ gâu kè-bô͘, thang ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa khí tiān koh ūi i ê kok khí hông-kiong.
2:13 Taⁿ góa chhe chi̍t ê cheng-kong chhang-miâ ê lâng khì, sī góa ê lāu-pē Hō͘-lân só͘-ēng--ê.
2:14 I sī Tàn ê chi-phài chi̍t ê hū-jîn-lâng ê kiáⁿ, i ê lāu-pē sī Chhui-lô lâng; i gâu chòe kim, gûn, tâng, thih, chio̍h, chhâ, kap chí-sek, lâm-sek, iù-tōe pò͘, chu-âng-sek, iā ōe hiáu-tit ta̍k téng-hō ê tiau-khek, iā ōe siūⁿ-chhut ta̍k téng-hō ê kang; hō͘ i kap lí gâu ê sai-hū, í-ki̍p lí ê lāu-pē, góa ê chú Tāi-pi̍t, gâu ê sai-hū saⁿ-kap chòe.
2:15 Taⁿ góa ê chú só͘ kóng ê sió-be̍h, tōa-be̍h, iû, chiú, goān ūn lâi hō͘ chiah ê lô͘-po̍k.
2:16 Goán beh chiàu lí só͘ khiàm-ēng--ê tùi Lī-pa-lùn chhò-chhiū, ká kui-pâi phû tī hái--nih ūn kàu Iok-phàⁿ; lí chiū thang ūn kàu Iâ-lō͘-sat-léng.
2:17 Só͘-lô-bûn sǹg khiā-khí tī Í-sek-lia̍t tōe ê chhut-gōa lâng, chiàu i ê lāu-pē Tāi-pi̍t só͘ sǹg ê, kè-kiōng ū cha̍p-gō͘-bān saⁿ-chheng la̍k-pah miâ.
2:18 I hō͘ chhit-bān lâng chòe thiau-hu, poeh-bān lâng tī soaⁿ--nih phah-chio̍h, saⁿ-chheng la̍k-pah lâng kam-tok in chòe-kang--ê.


回聖經目錄