Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

19:1 Iû-tāi ông Iok-sa-hoat pêng-an tò-khì Iâ-lō͘-sat-léng kàu i ê chhù.
19:2 Sian-kiàn Hap-ná-nî ê kiáⁿ Iâ-hō͘ chhut-lâi ngiâ-chih Iok-sa-hoat ông, kā i kóng, Lí pang-chān pháiⁿ-lâng, thiàⁿ oàn-hūn Iâ-hô-hoa ê lâng, ha̍p-gî mah? In-ūi án-ni Iâ-hô-hoa ê siū-khì lîm-kàu lí.
19:3 Nā-sī lí iáu ū hó-sū tī-teh; in-ūi lí tùi chit ê tōe-hng tû-khì A-su-tha-lio̍k, koh tiāⁿ-tio̍h lí ê sim chhē Siōng-tè.
19:4 Iok-sa-hoat tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng; āu-lâi koh chhut-khì sûn-sī peh-sìⁿ ê tiong-kan, tùi Pia̍t-sī-pa kàu Í-hoat-liân soaⁿ-tōe, chhōa peh-sìⁿ kui-ǹg Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè.
19:5 Koh siat-li̍p sím-phòaⁿ-koaⁿ tī kéng-lāi, tī Iû-tāi kian-kò͘ ê siâⁿ; ta̍k ê siâⁿ lóng án-ni.
19:6 Kā hiah ê sím-phòaⁿ-koaⁿ kóng, Kín-sīn lín ê só͘-chòe; in-ūi lín sím-phòaⁿ m̄-sī ūi-tio̍h lâng, sī ūi-tio̍h Iâ-hô-hoa; lín sím-phòaⁿ ê sî, I kap lín tī-teh.
19:7 Taⁿ lín tio̍h kiaⁿ-ùi Iâ-hô-hoa; kín-sīn chòe tāi-chì; in-ūi Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè bô-ū put-gī, bô phian-thán, bô siū pò͘-lō͘.
19:8 Iok-sa-hoat tùi Lī-bī lâng, kap chè-si, kap Í-sek-lia̍t cho̍k-tiúⁿ tiong, siat-li̍p lâng, tī Iâ-lō͘-sat-léng ūi Iâ-hô-hoa phòaⁿ-toàn tāi-chì, kap saⁿ-kò. In chiū tò-khì Iâ-lō͘-sat-léng.
19:9 I koh bēng-lēng in kóng, Lín tio̍h kiaⁿ-ùi Iâ-hô-hoa, chīn-tiong sêng-si̍t sim lâi kiâⁿ chit ê tāi-chì.
19:10 Kìⁿ-nā lín ê hiaⁿ-tī tiàm tī in hiah ê siâⁿ--ê, nā ū oan-ke ê sū, lâi chiū-kūn lín, bô-lūn sím-mi̍h tāi-chì, he̍k-sī ūi-tio̍h lâu huih, á-sī tī lu̍t-hoat kap kài-bēng, á-sī lu̍t-lē kap hoat-tō͘ ê tiong-kan, lín tio̍h kéng-kài in, m̄-thang tek-chōe Iâ-hô-hoa, tì-kàu siū-khì lîm-kàu lín, kap lín ê hiaⁿ-tī; lín án-ni chòe, chiū bô chōe.
19:11 Khòaⁿ ah, kìⁿ-nā sio̍k Iâ-hô-hoa ê sū, ū chè-si-thâu A-má-lī-ngá koán-lí lín; kìⁿ-nā sio̍k ông ê sū, ū Iû-tāi ê cho̍k-tiúⁿ Í-si̍t-má-lī ê kiáⁿ Se-pa-tē-ngá koán-lí lín. Tī lín ê bīn-chêng ū Lī-bī lâng chòe koaⁿ-tiúⁿ; lín tio̍h hó-táⁿ chòe tāi-chì, goān Iâ-hô-hoa kap hó-lâng tī-teh.


回聖經目錄