歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

18:1 Iok-sa-hoat ū chōe-chōe hè-châi kap êng-kng, chiū kap A-hap kiat-chhin.
18:2 Kè kúi-nā nî, i lo̍h-khì Sat-má-lī-a kìⁿ A-hap; A-hap ūi-tio̍h i kap tè i ê peh-sìⁿ, thâi chōe-chōe gû, iûⁿ, khǹg i kap i saⁿ-kap khì Ki-lia̍t ê La̍h-boa̍t.
18:3 Í-sek-lia̍t ông A-hap kā Iû-tāi ông Iok-sa-hoat kóng, Lí beh kap góa khì Ki-lia̍t ê La̍h-boa̍t á-m̄? Ìn kóng, Góa chhin-chhiūⁿ lí, góa ê peh-sìⁿ chhin-chhiūⁿ lí ê peh-sìⁿ, goán beh kap lí khì kau-chiàn.
18:4 Iok-sa-hoat kā Í-sek-lia̍t ông kóng, Chhiáⁿ lí tāi-seng mn̄g Iâ-hô-hoa ê ì-sù.
18:5 Í-sek-lia̍t ông chiū chū-chi̍p sian-ti sì-pah lâng, mn̄g in kóng, Goán tio̍h chiūⁿ khì Ki-lia̍t ê La̍h-boa̍t lâi kau-chiàn, á-sī tio̍h soah ah? In ìn kóng, Thang chiūⁿ-khì; in-ūi Siōng-tè beh ēng in kau tī ông ê chhiú.
18:6 Iok-sa-hoat kóng, Tī-chia kiám bô iáu ū Iâ-hô-hoa ê sian-ti hō͘ lán thang tùi i lâi mn̄g mah?
18:7 Í-sek-lia̍t ông kā Iok-sa-hoat kóng, Iáu ū chi̍t-lâng lán thang tùi i lâi mn̄g Iâ-hô-hoa; chóng-sī góa oàn-hūn i, in-ūi i só͘ chhàm-gú góa ê, bô chi̍t-hāng hó, chí-ū siông-siông kóng chai-ē nā-tiāⁿ. Chit lâng sī Im-la̍h ê kiáⁿ Bí-kai-ngá. Iok-sa-hoat kóng, Chhiáⁿ ông bo̍h-tit án-ni kóng.
18:8 Í-sek-lia̍t ông chiū tiàu chi̍t ê koaⁿ-oân lâi, kóng, Lí khì kiò Im-la̍h ê kiáⁿ Bí-kai-ngá kín-kín lâi.
18:9 Í-sek-lia̍t ông kap Iû-tāi ông Iok-sa-hoat ta̍k-ê chē i ê chō-ūi, chhēng lé-ho̍k, chē tī Sat-má-lī-a siâⁿ-mn̂g-kháu khoah ê só͘-chāi; chèng sian-ti ta̍k-ê tī in ê bīn-chêng chhàm-gú.
18:10 Ki-ná-ná ê kiáⁿ Se-tí-ka chòe thih-kak, kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lí beh ēng chiah-ê tak A-lân lâng, kàu in bia̍t-bô.
18:11 Chèng sian-ti lóng án-ni chhàm-gú kóng, Thang chiūⁿ-khì Ki-lia̍t ê La̍h-boa̍t, beh tek-sèng; in-ūi Iâ-hô-hoa beh chiong i kau tī ông ê chhiú.
18:12 Hit-ê khì kiò Bí-kai-ngá ê sù-chiá kā i kóng, Khòaⁿ ah, chèng sian-ti lóng kóng chi̍t-iūⁿ ōe, tùi ông kóng hó-sū; kiû lí só͘ kóng-ê kap in saⁿ-tâng, pîⁿ-pîⁿ kóng hó-ōe.
18:13 Bí-kai-ngá kóng, Góa kí éng-oa̍h ê Iâ-hô-hoa chiù-chōa lâi kóng, góa ê Siōng-tè kóng sím-mi̍h, góa beh kóng i.
18:14 Bí-kai-ngá kàu ông ê bīn-chêng, ông mn̄g i kóng, Bí-kai-ngá ah, goán tio̍h chiūⁿ-khì Ki-lia̍t ê La̍h-boa̍t lâi kau-chiàn, á-sī tio̍h soah ah? I ìn kóng, Thang chiūⁿ-khì, beh tek-sèng; in-ūi in beh siū kau-hù tī lín ê chhiú.
18:15 Ông tùi i kóng, Góa tio̍h kúi-pái kah lí chiù-chōa, lí thok Iâ-hô-hoa ê miâ, chí-ū tio̍h ēng chin-si̍t kā góa kóng.
18:16 Bí-kai-ngá kóng, Góa khòaⁿ-kìⁿ Í-sek-lia̍t chèng peh-sìⁿ sì-sòaⁿ tī soaⁿ--nih, chhin-chhiūⁿ bô bo̍k-chiá ê iûⁿ chi̍t-poaⁿ; Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Chiah-ê bô chú-lâng; in ta̍k-ê thang pêng-an tò-khì in ê ke.
18:17 Í-sek-lia̍t ông kā Iok-sa-hoat kóng, Góa kiám bô kā lí kóng, Chit lâng só͘ beh chhàm-gú góa ê, bô kóng hó-ōe, chí-ū chai-ē nā-tiāⁿ?
18:18 Bí-kai-ngá kóng, Só͘-í lín tio̍h thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe; góa khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa chē tī pó-chō, thiⁿ-téng ê bān-kun khiā tī I ê chó-iū.
18:19 Iâ-hô-hoa kóng, Chī-chūi beh ín-iú Í-sek-lia̍t ông A-hap, hō͘ i chiūⁿ-khì Ki-lia̍t ê La̍h-boa̍t, sí tī-hia ah? Chit-ê kóng án-ni, hit-ê kóng àn-ni.
18:20 Āu-lâi ū chi̍t ê sîn chhut-lâi, khiā tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng, kóng, Góa beh ín-iú i. Iâ-hô-hoa mn̄g i kóng, Lí beh ēng sím-mi̍h hoat-tō͘?
18:21 I kóng, Góa beh chhut-khì chòe pe̍h-chha̍t ê sîn, tī i chèng sian-ti ê chhùi. Iâ-hô-hoa kóng, Lí beh ín-iú i, iā beh chiâⁿ--i; chhut-khì lâi chòe án-ni.
18:22 Taⁿ Iâ-hô-hoa ēng pe̍h-chha̍t ê sîn ji̍p tī lí chiah ê sian-ti ê chhùi. Iâ-hô-hoa lūn-kàu lí ū kóng chai-ē.
18:23 Ki-ná-ná ê kiáⁿ Se-tí-ka chìn-chêng, siàn Bí-kai-ngá ê chhùi-phóe, kóng, Iâ-hô-hoa ê sîn tùi toh-lo̍h chi̍t-tiâu-lō͘ lī-khui góa lâi kap lí kóng ah?
18:24 Bí-kai-ngá kóng, Khòaⁿ ah, lí ji̍p lāi-pâng ka-kī bih, hit-ji̍t chiū beh khòaⁿ-kìⁿ.
18:25 Í-sek-lia̍t ông kóng, Tio̍h tòa Bí-kai-ngá khì kau siâⁿ-siú A-bûn, kap ông ê kiáⁿ Iok-a-si, kóng,
18:26 Ông án-ni kóng, Ēng chit lâng koaiⁿ tī kaⁿ--nih, ēng kan-khó͘ ê piáⁿ kan-khó͘ ê chúi hō͘ i chia̍h, thèng-hāu góa pêng-an tò-lâi.
18:27 Bí-kai-ngá kóng, Lí nā chin-chiàⁿ pêng-an tò-lâi, chiū-sī Iâ-hô-hoa bô thok góa kóng. Koh kóng, Chiah ê peh-sìⁿ ah, lín lóng tio̍h thiaⁿ.
18:28 Í-sek-lia̍t ông kap Iû-tāi ông Iok-sa-hoat chiūⁿ-khì Ki-lia̍t ê La̍h-boa̍t.
18:29 Í-sek-lia̍t ông kā Iok-sa-hoat kóng, Góa beh kái-chong chiūⁿ-tīn, lí thang chhēng ông-ho̍k. Í-sek-lia̍t ông chiū kái-chong, in chiū chiūⁿ-tīn.
18:30 A-lân ông ū hoan-hù i ê chiàn-chhia ê koaⁿ-tiúⁿ kóng, Bô-lūn tōa-sòe m̄-thang kap in kau-chiàn, chí-ū kap Í-sek-lia̍t ông kau-chiàn.
18:31 Chiàn-chhia ê koaⁿ-tiúⁿ khòaⁿ-kìⁿ Iok-sa-hoat chiū kóng, Che sī Í-sek-lia̍t ông, chiū oa̍t-kè--khì beh kap i kau-chiàn. Iok-sa-hoat chiū háu-kiù, Iâ-hô-hoa chiū pang-chān i; Siōng-tè iā kám-tōng in lī-khui i.
18:32 Chiàn-chhia ê koaⁿ-tiúⁿ khòaⁿ-kìⁿ m̄-sī Í-sek-lia̍t ông chiū oa̍t-tńg bô tui i.
18:33 Ū chi̍t-lâng ngó͘-jiân khui-keng, siā-ji̍p Í-sek-lia̍t ông chiàn-kah ê kap-chōa; ông kā kóaⁿ-chhia--ê kóng, Lí oa̍t-tńg chhiú, tòa góa chhut-tīn; in-ūi góa tio̍h tāng-siong lah.
18:34 Hit-ji̍t kau-chiàn ê sè-bīn ná béng-lia̍t; Í-sek-lia̍t ông bián-kióng khiā tī chhia--nih, tí-tng A-lân lâng, kàu ê-hng; chha-put-to ji̍t-lo̍h ê sî, chiū sí.


回聖經目錄