Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

16:1 A-sat ông saⁿ-cha̍p-la̍k nî, Í-sek-lia̍t ông Pa-sa chiūⁿ-lâi kong-kek Iû-tāi, khí La̍h-má, beh chó͘-tòng lâng chhut-ji̍p tī Iû-tāi ông A-sat hia.
16:2 A-sat chiū tùi Iâ-hô-hoa ê tiān kap ông-kiong ê hú-khò͘, the̍h-chhut kim gûn, sàng hō͘ khiā-khí tī Tāi-má-sek ê A-lân ông Piān-hap-ta̍t, kóng,
16:3 Góa kap lí ū iok, chhin-chhiūⁿ chêng góa ê lāu-pē kap lí ê lāu-pē chi̍t-iūⁿ; taⁿ góa ēng kim gûn sàng lí; chhiáⁿ lí khì hòe-bô lí kap Í-sek-lia̍t ông Pa-sa só͘ li̍p ê iok, hō͘ i lī-khui góa.
16:4 Piān-hap-ta̍t thiaⁿ-thàn A-sat ông ê ōe, chhe i hiah ê kun-tiúⁿ khì kong-kek Í-sek-lia̍t ê siâⁿ; in chiū kong-phòa Í-hûn, Tàn, A-pek-má-im, í-ki̍p Ná-hut-tha-lī it-chhè hú-khò͘ ê siâⁿ.
16:5 Pa-sa thiaⁿ-kìⁿ chiū thêng-kang, bô koh khí La̍h-má.
16:6 Tùi án-ni A-sat ông chhōa Iû-tāi chèng-lâng; in chiū poaⁿ-sóa Pa-sa só͘ ēng lâi khí La̍h-má ê chio̍h-thâu kap chhâ, ēng i lâi khí Ka-pa kap Bí-su-pa.
16:7 Hit-sî sian-kiàn Hap-ná-nî lâi kìⁿ Iû-tāi ông A-sat, kā i kóng, In-ūi lí óa-khò A-lân ông, bô óa-khò Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè, só͘-í A-lân ông ê kun-peng thoat-lī lí ê chhiú.
16:8 Kó͘-si̍t lâng kap Lō͘-pí lâng kiám m̄-sī tōa ê kun-tūi, ū chōe-chōe chiàn-chhia kap bé-peng mah? To̍k-to̍k in-ūi lí óa-khò Iâ-hô-hoa, I chiū chiong in kau tī lí ê chhiú.
16:9 In-ūi Iâ-hô-hoa ê ba̍k-chiu tī choân-tōe khòaⁿ-lâi khòaⁿ-khì; kìⁿ-nā choan-sim ǹg I ê, I beh hián-bêng I ê tōa khùi-la̍t pang-chān i. Tī chit ê tāi-chì, lí só͘ kiâⁿ sī gōng; in-ūi án-ni, í-āu lí beh ū kau-chiàn ê sū.
16:10 A-sat chiū siū-khì sian-kiàn, koaiⁿ i tī kaⁿ--nih; in-ūi i ūi-tio̍h chit-kiāⁿ sū tōa siū-khì. Hit-sî A-sat iā pháiⁿ khoán-thāi peh-sìⁿ-tiong kúi-nā lâng.
16:11 A-sat só͘ kiâⁿ ê sū, tùi-thâu kàu-bé, lóng kì tī Iû-tāi kap Í-sek-lia̍t chiah ê ông ê kì-lio̍k.
16:12 A-sat ông saⁿ-cha̍p-káu--nî, i ê kha ū phòa-pīⁿ, pīⁿ chin siong-tiōng. Phòa-pīⁿ ê sî bô kiû Iâ-hô-hoa, to̍k-to̍k khì kiû i-seng.
16:13 A-sat chòe ông sì-cha̍p-it nî chiū sí; kap i ê lia̍t-chó͘ saⁿ-kap khùn;
16:14 bâi-chòng tī i ka-kī ê bōng, chiū-sī i tī Tāi-pi̍t ê siâⁿ ūi ka-kī só͘ chha̍k ê, hē tī bîn-chhn̂g--nih; i ê bîn-chhn̂g ū phang-hiuⁿ móa-móa, chiū-sī chiàu tiau-hô hiuⁿ ê hoat só͘ chhòng--ê. Peh-sìⁿ ūi-tio̍h i kiâⁿ chōe-chōe sio ê lé-sò͘.


回聖經目錄