Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

15:1 Siōng-tè ê Sîn lîm-kàu Gô-tek ê kiáⁿ A-sat-lī-ngá.
15:2 I chhut-khì ngiâ-chih A-sat, kā i kóng, A-sat kap Iû-tāi Piān-ngá-bín ê chèng-lâng ah, tio̍h thiaⁿ góa ê ōe; lín kap Iâ-hô-hoa tī-teh, I iā kap lín tī-teh; lín nā chhē I, I beh hō͘ lín chhē-tio̍h; chóng-sī lín nā khì-sak I, I iā beh khì-sak lín.
15:3 Í-sek-lia̍t lâng kú-kú bô chin ê Siōng-tè, bô kà-sī in ê chè-si, iā bô lu̍t-hoat;
15:4 chóng-sī in tī hoān-lān ê sî kui-ǹg Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè, lâi chhē I, I chiū hō͘ i chhē-tio̍h.
15:5 Hit-sî chhut-ji̍p ê lâng bōe tit-tio̍h pêng-an; lia̍t-kok khiā-khí ê peh-sìⁿ lóng tú-tio̍h tōa jiáu-loān;
15:6 kok kong-kek kok, siâⁿ kong-kek siâⁿ, lóng saⁿ húi-hoāi; in-ūi Siōng-tè ēng ta̍k-iūⁿ hoān-lān jiáu-loān in.
15:7 Taⁿ lín tio̍h ióng-kiāⁿ, chhiú m̄-thang nńg--lo̍h-khì; in-ūi lín ê só͘ chòe beh tit-tio̍h pò-siúⁿ.
15:8 A-sat í-keng thiaⁿ-kìⁿ chiah ê ōe, kap sian-ti Gô-tek ê chhàm-gú, chiū chòng-táⁿ; tī Iû-tāi Piān-ngá-bín choân-tōe, kap i só͘ chhú Í-hoat-liân soaⁿ-tōe hiah ê siâⁿ, tû-khì lóng-chóng khó-ò͘ⁿ ê mi̍h; koh tī Iâ-hô-hoa léng-lông chêng, sin-khí Iâ-hô-hoa ê tôaⁿ.
15:9 Koh chū-chi̍p Iû-tāi Piān-ngá-bín ê chèng-lâng, kap Í-hoat-liân, Má-ná-se, Se-biān chhut-gōa tī in tiong-kan ê lâng; in-ūi tùi Í-sek-lia̍t chhut-lâi kui A-sat ê chin-chōe; sī ūi-tio̍h in khòaⁿ-kìⁿ Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè kap i tī-teh.
15:10 A-sat ông cha̍p-gō͘-nî saⁿ-ge̍h, in lóng chū-chi̍p tī Iâ-lō͘-sat-léng.
15:11 Hit-ji̍t in tī só͘ tòa-lâi hiah ê chhiúⁿ ê mi̍h ê tiong-kan, ēng gû chhit-pah chiah, iûⁿ chhit chheng chiah, hiàn hō͘ Iâ-hô-hoa.
15:12 In chiū li̍p-iok, beh chīn-sim, chīn-sèng chhē Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè;
15:13 kìⁿ-nā bô chhē Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ê, bô-lūn tōa-sòe, lâm-lú, tio̍h hō͘ i sí.
15:14 In chiū ēng tōa-siaⁿ, ēng hoaⁿ-hí lâi hoah, ēng hō-thâu ēng sàu-kak lâi tùi Iâ-hô-hoa chiù-chōa.
15:15 Iû-tāi chèng-lâng ūi-tio̍h só͘ chiù ê chōa hoaⁿ-hí, in-ūi in chīn-sim chiù-chōa, koh chīn-ì chhē Iâ-hô-hoa, Iâ-hô-hoa iā hō͘ in chhē-tio̍h, chiū tī in sì-kéng siúⁿ-sù in pêng-an.
15:16 A-sat ông pián i ê má, Má-ka, thài-hō͘ ê ūi; in-ūi i ūi A-sià-la̍h bat chng khó-ò͘ⁿ ê siōng. A-sat chhò i ê siōng, tûi i kàu chhùi-chhùi, sio i tī Khip-lûn khoe-piⁿ.
15:17 To̍k-to̍k hiah ê soaⁿ-thâu-tôaⁿ iáu-bē tùi Í-sek-lia̍t tiong tû-khì; chóng-sī A-sat ê sim chi̍t-sì-lâng choan-it.
15:18 A-sat chiong i ê lāu-pē só͘ hun-piat chòe-sèng, kap i pún-sin só͘ hun-piat chòe-sèng ê kim gûn, kap khì-kū, lóng tòa-ji̍p Siōng-tè ê tiān.
15:19 Tùi chit-sî kàu A-sat saⁿ-cha̍p-gō͘-nî, bô koh ū kau-chiàn ê sū.


回聖經目錄