Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

14:1 A-pí-ngá kap i ê lia̍t-chó͘ tâng-khùn, bâi-chòng tī Tāi-pi̍t siâⁿ. I ê kiáⁿ A-sat sòa-chiap i chòe ông. Tng A-sat ê ji̍t, hit ê tōe-hng thài-pêng cha̍p-nî kú.
14:2 A-sat kiâⁿ Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè khòaⁿ-chòe hó chòe chèng-ti̍t ê sū;
14:3 in-ūi i tû-khì gōa-pang ê siōng-tè ê tôaⁿ, kap soaⁿ-thâu-tôaⁿ, húi hiah ê thiāu-siōng,
14:4 chhò hiah ê A-sià-la̍h, koh bēng-lēng Iû-tāi lâng chhē Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè, chun-thàn I ê lu̍t-hoat kài-bēng;
14:5 koh tī Iû-tāi ta̍k ê siâⁿ tû-khì hiah ê soaⁿ-thâu-tôaⁿ, kap ji̍t-siōng; kok tit-tio̍h thài-pêng tī i ê bīn-chêng.
14:6 I tī Iû-tāi khí kúi-nā chō hiám-iàu ê siâⁿ, in-ūi i ê tōe-hng pêng-an, tī hí(**hit) kúi nî lóng bô kau-chiàn, in-ūi Iâ-hô-hoa hō͘ i pêng-an.
14:7 I tùi Iû-tāi lâng kóng, Lán tio̍h lâi khí chiah ê siâⁿ, sì-ûi khí chhiûⁿ, kap siâⁿ-lâu, kap mn̂g, kap mn̂g-kông; tōe iáu tī lán ê bīn-chêng; in-ūi lán ū kiû Iâ-hô-hoa lán ê Siōng-tè; lán í-keng kiû I, I tī sì-ûi siúⁿ-sù lán pêng-an. In chiū khí-chō lâi tit-tio̍h heng-thong.
14:8 A-sat ū kun-peng, tùi Iû-tāi chhut--ê, saⁿ-cha̍p-bān, giâ pîn-pâi kap chhiuⁿ; tùi Piān-ngá-bín chhut--ê, jī-cha̍p-poeh bān, giâ pîn-pâi khui keng. Chiah-ê lóng sī tōa la̍t ê ióng-sū.
14:9 Ū Kó͘-si̍t ông Siā-la̍h chhōa kun-tūi chi̍t-pah-bān, chiàn-chhia saⁿ-pah tiuⁿ, lâi kong-kek i, lâi kàu Má-lī-sa.
14:10 A-sat chiū chhut-khì, tí-te̍k i; chiū tī Má-lī-sa Sé-hoat ê soaⁿ-kok, tāi-ke pâi-tīn.
14:11 A-sat kiû-kiò Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè kóng, Iâ-hô-hoa ah, tī kiông-ê, loán-jio̍k-ê, ê tiong-kan, Lí í-gōa bô pang-chān ê; Iâ-hô-hoa goán ê Siōng-tè ah, kiû Lí pang-chān goán; in-ūi goán óa-khò Lí, koh thok Lí ê miâ khì tí-te̍k chiah ê chèng-lâng; Iâ-hô-hoa ah, Lí sī goán ê Siōng-tè, m̄-thang hō͘ lâng khah-iâⁿ Lí.
14:12 Iâ-hô-hoa chiū phah-iâⁿ Kó͘-si̍t lâng tī A-sat kap Iû-tāi lâng ê bīn-chêng; Kó͘-si̍t lâng chiū tô-cháu.
14:13 A-sat kap tè i ê lâng tui-jip in, kàu tī Ki-la̍h-jíⁿ; Kó͘-si̍t lâng sí chin-chōe, bōe-ōe koh kiông-sēng; in-ūi in tī Iâ-hô-hoa kap I ê kun-tūi ê bīn-chêng pāi-hoāi. Iû-tāi lâng chhiúⁿ chōe-chōe châi-bu̍t khì.
14:14 In koh phah Ki-la̍h-jíⁿ sì-ûi hiah ê siâⁿ; in-ūi Iâ-hô-hoa hō͘ in chin kiaⁿ; in iā chhiúⁿ in lóng-chóng ê siâⁿ, in-ūi siâⁿ-lāi ū chōe-chōe mi̍h thang chhiúⁿ.
14:15 Koh phah hiah ê cheng-siⁿ ê tiâu, khan chin-chōe iûⁿ kap lo̍k-tô tò-khì Iâ-lō͘-sat-léng.


回聖經目錄