歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

13:1 Iâ-lô-phò-àm ông cha̍p-poeh--nî, A-pí-ngá chē-ūi chòe Iû-tāi ông.
13:2 Tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông saⁿ-nî kú. I ê lāu-bú miâ kiò Bí-kai-a, sī Ki-pí-a lâng O͘-lia̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ.
13:3 A-pí-ngá kap Iâ-lô-phò-àm kau-chiàn. A-pí-ngá ēng chi̍t tīn kè-kéng ê peng sì-cha̍p-bān, lâi pâi-tīn, lóng sī hó-táⁿ ê chiàn-sū. Iâ-lô-phò-àm iā ēng kè-kéng ê tōa ióng-sū poeh-cha̍p bān, lâi tùi i pâi-tīn.
13:4 A-pí-ngá khiā tī Í-hoat-liân soaⁿ-tōe ê Sé-má-liám soaⁿ, kóng, Iâ-lô-phò-àm kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng ah, tio̍h thiaⁿ góa.
13:5 Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè chiong Í-sek-lia̍t kok éng-oán hō͘ Tāi-pi̍t, chiū-sī siat-li̍p iâm ê iok, siúⁿ-sù i kap i kiáⁿ-sun, lín kiám m̄-tio̍h chai mah?
13:6 Chóng-sī Tāi-pi̍t ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn ê jîn-sîn, Nî-pat ê kiáⁿ Iâ-lô-phò-àm, khí-lâi pōe-poān i ê chú-lâng.
13:7 Ū hiah-ê bô hē-lo̍h ê húi-lūi chū-chi̍p tè i, ka-kī kiông-béng, lâi kong-kek Só͘-lô-bûn ê kiáⁿ Lô-phò-àm; hit-sî Lô-phò-àm iáu siàu-liân nńg-chiáⁿ, bōe-ōe tí-tng in.
13:8 Taⁿ lín ū ì-sù beh tí-te̍k Tāi-pi̍t ê kiáⁿ-sun só͘ tī-lí Iâ-hô-hoa ê kok; lín ê lâng-gia̍h chin-chōe, koh ū kim-gû-á kap lín tī-teh, chiū-sī Iâ-lô-phò-àm só͘ kā lín chō chòe Siōng-tè ê.
13:9 Lín kiám m̄-sī kóaⁿ-tio̍k Iâ-hô-hoa ê chè-si, chiū-sī A-lûn ê kiáⁿ-sun, kap Lī-bī lâng, chiàu gōa-kok lâng ê kui-lē ka-kī siat-li̍p chè-si mah? sīm-chì bô-lūn sím-mi̍h lâng khan chi̍t chiah gû-káng-á, kap chhit-chiah mî-iûⁿ-káng, lâi hun-piat ka-kī, chiū thang chòe bô iáⁿ-chiah ê siōng-tè ê chè-si?
13:10 Lūn-kàu goán, Iâ-hô-hoa sī goán ê Siōng-tè, goán bô khì-sak I; goán ū chè-si ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa, chiū-sī A-lûn ê kiáⁿ-sun; koh ū Lī-bī lâng ta̍k-ê chīn i ê chit.
13:11 Ta̍k chá-khí ta̍k ê-hng hiàn sio-chè sio phang-hiuⁿ hō͘ Iâ-hô-hoa; koh ū pâi-lia̍t ê piáⁿ tī sèng-kiat ê toh; iā ū kim teng-tâi, kap teng-chóaⁿ, ta̍k ê-hng thang tiám i; in-ūi goán siú Iâ-hô-hoa goán Siōng-tè ê bēng-lēng; to̍k-to̍k lín khì-sak I.
13:12 Khòaⁿ ah, Siōng-tè kap goán tī-teh, chòe goán ê thâu, I ê chè-si iā kap goán tī-teh, the̍h hiáng-liāng ê hō-thâu tōa-siaⁿ pûn kong-kek lín. Í-sek-lia̍t lâng ah, m̄-thang kap Iâ-hô-hoa lín lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè kau-chiàn; in-ūi lín bōe-ōe heng-thong.
13:13 Chóng-sī Iâ-lô-phò-àm bâi-ho̍k peng tī in ê āu-bīn. Tùi án-ni Í-sek-lia̍t lâng tī Iû-tāi ê thâu-chêng, bâi-ho̍k ê peng tī in ê āu-bīn.
13:14 Iû-tāi lâng oa̍t-thâu khòaⁿ, khòaⁿ chêng-āu lóng ū tùi-te̍k ê peng; chiū kiû-kiò Iâ-hô-hoa, chè-si iā pûn hō-thâu.
13:15 Iû-tāi lâng chiū âu-kiò; Iû-tāi lâng âu-kiò ê sî, Siōng-tè chiū phah-iâⁿ Iâ-lô-phò-àm kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng, tī A-pí-ngá kap Iû-tāi lâng ê bīn-chêng.
13:16 Í-sek-lia̍t lâng tī Iû-tāi lâng ê bīn-chêng tô-cháu; Siōng-tè kau in tī Iû-tāi lâng ê chhiú.
13:17 A-pí-ngá kap i ê peh-sìⁿ tōa-tōa thâi-sí in; Í-sek-lia̍t lâng tó-teh lâi sí ê, ū gō͘-cha̍p-bān kè-kéng ê lâng.
13:18 Hit-sî Í-sek-lia̍t lâng chiū hâng-ho̍k, Iû-tāi lâng tit-tio̍h khah-iâⁿ, in-ūi óa-khò Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè ê iân-kò͘.
13:19 A-pí-ngá tui-jip Iâ-lô-phò-àm, chhú i kúi-nā ê siâⁿ; chiū-sī Pek-te̍k-lī kap i ê hiuⁿ-siā, Iâ-sa-ná kap i ê hiuⁿ-siā, Í-hoat-liân kap i ê hiuⁿ-siā.
13:20 Tng A-pí-ngá oa̍h-teh ê ji̍t, Iâ-lô-phò-àm bōe-ōe koh kiông-sēng; Iâ-hô-hoa phah i, i chiū sí.
13:21 A-pí-ngá chiām-chiām kiông-sēng, chhōa bó͘ cha̍p-sì-ê, siⁿ-kiáⁿ jī-cha̍p-jī ê, cha-bó͘-kiáⁿ cha̍p-la̍k-ê.
13:22 A-pí-ngá kî-û ê sū, kap i ê giân-hēng(**hêng), lóng kì tī sian-ti E̍k-to ê chù-kái.回聖經目錄