歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

12:1 Lô-phò-àm ê kok kian-kò͘, i kiông-sēng ê sî, chiū khì-sak Iâ-hô-hoa ê lu̍t-hoat, Í-sek-lia̍t iā lóng tè i.
12:2 Lô-phò-àm ông gō͘--nî, Ai-ki̍p ông Sī-sat chiūⁿ-lâi kong-kek Iâ-lō͘-sat-léng; in-ūi in tek-chōe Iâ-hô-hoa.
12:3 Sī-sat ū chiàn-chhia chi̍t-chheng nn̄g-pah tiuⁿ, bé-peng la̍k-bān; koh tè i tùi Ai-ki̍p chhut-lâi ê lâng, chiū-sī Lō͘-pí lâng, So͘-ki lâng, Kó͘-si̍t lâng, chōe kàu bōe-sǹg-tit.
12:4 I kong-chhú Iû-tāi kian-kò͘ ê siâⁿ, chiū lâi kàu Iâ-lō͘-sat-léng.
12:5 Hit-sî Iû-tāi ê siú-léng ūi-tio̍h Sī-sat ê iân-kò͘, chū-chi̍p tī Iâ-lō͘-sat-léng, sian-ti Sī-má-ngá lâi kìⁿ Lô-phò-àm kap hiah ê siú-léng, kā in kóng, Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín khì-sak Góa, só͘-í Góa khì-sak lín tī Sī-sat ê chhiú.
12:6 Tùi án-ni Í-sek-lia̍t hiah ê siú-léng kap ông ka-kī khiam-pi, kóng, Iâ-hô-hoa sī kong-gī.
12:7 Iâ-hô-hoa khòaⁿ-kìⁿ in ka-kī khiam-pi, Iâ-hô-hoa ê ōe chiū lîm-kàu Sī-má-ngá kóng, In kì-jiân ka-kī khiam-pi, Góa bô beh châu-bia̍t in, beh hō͘ in lio̍h-á tit-tio̍h chín-kiù, Góa bô beh ēng Sī-sat ê chhiú piàⁿ-lo̍h Góa ê siū-khì tī Iâ-lō͘-sat-léng.
12:8 Chóng-sī in beh chòe Sī-sat ê lô͘-po̍k, hō͘ in chai ho̍k-sāi Góa, kap ho̍k-sāi lia̍t-kok, ū sím-mi̍h hun-piat.
12:9 Tùi án-ni Ai-ki̍p ông Sī-sat chiūⁿ-lâi kong-kek Iâ-lō͘-sat-léng chhiúⁿ Iâ-hô-hoa tiān ê pó-mi̍h, kap ông-kiong ê pó-mi̍h, lóng tòa--khì; koh chhiúⁿ Só͘-lô-bûn só͘ chòe kim ê pîn-pâi.
12:10 Lô-phò-àm ông chòe tâng ê pîn-pâi lâi thòe in, kau hō͘ siú ông-kiong mn̂g ê sī-ōe-tiúⁿ kò͘-siú.
12:11 Ông ta̍k-pái ji̍p Iâ-hô-hoa ê tiān, sī-ōe chiū tòa chiah ê pîn-pâi; āu-lâi chiū tòa tò-tńg lâi hē tī sī-ōe ê chhù.
12:12 Ông ka-kī khiam-pi ê sî, Iâ-hô-hoa ê siū-khì siu tò-tńg, bô it-chīn bia̍t--i; koh tī Iû-tāi ê tiong-kan iā ū hó ê tāi-chì.
12:13 Lô-phò-àm ông ka-kī kiông-sēng, tī Iâ-lō͘-sat-léng chòe ông. Lô-phò-àm chē-ūi ê sî sì-cha̍p-it hè, tī Iâ-lō͘-sat-léng, chiū-sī Iâ-hô-hoa tùi Í-sek-lia̍t chèng chi-phài-tiong só͘ kéng an-tì I ê miâ ê siâⁿ, chòe ông cha̍p chhit nî. I ê lāu-bú miâ kiò Ná-má, sī A-bûn lâng.
12:14 Lô-phò-àm kiâⁿ pháiⁿ; in-ūi i bô tiāⁿ-tio̍h ì-sù chhē Iâ-hô-hoa.
12:15 Lô-phò-àm só͘ kiâⁿ ê sū, tùi thâu kàu bé, kiám bô kì tī sian-ti Sī-má-ngá kap sian-kiàn E̍k-to ê chheh, lūn cho̍k-phó͘--ê mah? Lô-phò-àm kap Iâ-lô-phò-àm siông-siông kau-chiàn.
12:16 Lô-phò-àm kap i ê lia̍t-chó͘ tâng-khùn, bâi-chòng tī Tāi-pi̍t siâⁿ; I ê kiáⁿ A-pí-ngá sòa-chiap i chòe ông.


回聖經目錄