歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

11:1 Lô-phò-àm kàu Iâ-lō͘-sat-léng ê sî, chiū chū-chi̍p Iû-tāi kap Piān-ngá-bín ê ke, kiōng cha̍p-poeh-bān lâng, lóng sī kè-kéng ê chiàn-sū, beh kap Í-sek-lia̍t kau-chiàn, hō͘ kok-ūi koh kui tī Lô-phò-àm.
11:2 Chóng-sī Iâ-hô-hoa ê ōe lîm-kàu Siōng-tè ê lô͘-po̍k Sī-má-ngá kóng,
11:3 Lí khì kā Só͘-lô-bûn ê kiáⁿ Iû-tāi ông Lô-phò-àm, kap khiā-khí Iû-tāi kap Piān-ngá-bín ê chèng Í-sek-lia̍t lâng, kóng,
11:4 Iâ-hô-hoa án-ni kóng, Lín bo̍h-tit chiūⁿ-khì, bo̍h-tit kap lín ê hiaⁿ-tī kau-chiàn; ta̍k-lâng tò-khì i ê ke; in-ūi chit ê tāi-chì chhut tī Góa. In thiaⁿ Iâ-hô-hoa ê ōe, chiū tò-khì, bô khì kong-kek Iâ-lô-phò-àm.
11:5 Lô-phò-àm tiàm tī Iâ-lō͘-sat-léng; tī Iû-tāi tōe khí kúi-nā ê siâⁿ chòe ōe-só͘.
11:6 Chiū-sī khí Pek-lī-hêng, Í-thán, Thê-ko-a;
11:7 Pek-siok, So-ko, A-tō͘-lân;
11:8 Ka-te̍k, Má-lī-sa, Se-hut;
11:9 A-to-lâi-im, La̍h-kiat, A-se-ka;
11:10 Só-la̍h, A-ngá-lûn, Hi-pek-lûn; chiah-ê lóng tī Iû-tāi kap Piān-ngá-bín chòe kian-kò͘ ê siâⁿ.
11:11 Lô-phò-àm koh kian-kò͘ hiah ê ōe-só͘, tī in tiong-kan siat peng ê thâu-lâng; koh chek-chū bí-niû, kap iû, kap chiú;
11:12 koh tī ta̍k ê siâⁿ pī-pān pîn-pâi kap chhiuⁿ, hō͘ i ke̍k-kî kian-kò͘. Iû-tāi Piān-ngá-bín lóng sio̍k tī i.
11:13 Í-sek-lia̍t choân-tōe ê chè-si kap Lī-bī lâng lóng tùi sì-kéng lâi kui Lô-phò-àm.
11:14 Lī-bī lâng lī-khui in ê kau-iá kap sán-gia̍p, lâi kàu Iû-tāi kap Iâ-lō͘-sat-léng; sī in-ūi Iâ-lô-phò-àm kap i ê kiáⁿ kū-choa̍t in, m̄-chún in kiâⁿ chè-si ê chit-hūn, ho̍k-sāi Iâ-hô-hoa.
11:15 Iâ-lô-phò-àm ūi soaⁿ-thâu-tôaⁿ, ūi kúi-koài, ūi i só͘ chù ê gû-á, ka-kī siat-li̍p chè-si.
11:16 Í-sek-lia̍t chèng chi-phài tiong, kìⁿ-nā tiāⁿ-tio̍h ì-sù beh chhē Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè--ê, tè in kàu Iâ-lō͘-sat-léng, beh hiàn-chè hō͘ Iâ-hô-hoa in lia̍t-chó͘ ê Siōng-tè.
11:17 Án-ni kian-kò͘ Iû-tāi kok le̍k-kè saⁿ-nî, hō͘ Só͘-lô-bûn ê kiáⁿ Lô-phò-àm kiông-sēng; in-ūi in saⁿ-nî kú kiâⁿ Tāi-pi̍t Só͘-lô-bûn ê lō͘.
11:18 Lô-phò-àm chhōa Má-hap-la̍h chòe bó͘, i sī Tāi-pi̍t ê cha-bó͘-sun, Iâ-lī-mô͘ ê cha-bó͘-kiáⁿ; iū-koh Iâ-se ê cha-bó͘-sun, Í-lī-ap ê cha-bó͘-kiáⁿ, A-pí-hâi ê cha-bó͘-kiáⁿ.
11:19 I kā i siⁿ kúi-nā ê kiáⁿ, chiū-sī Iâ-o͘-si, Sī-má-lī-ngá, Sat-hán.
11:20 Chhōa i liáu-āu koh chhōa Ap-sa-liông ê cha-bó͘-kiáⁿ Má-ka, i kā i siⁿ A-pí-ngá, A-thài, Sè-sat, Sī-lô-bi̍t.
11:21 Lô-phò-àm chhōa cha̍p-poeh ê bó͘, la̍k-cha̍p ê hui, siⁿ jī-cha̍p-poeh ê kiáⁿ, la̍k-cha̍p ê cha-bó͘-kiáⁿ; chóng-sī i thiàⁿ Ap-sa-liông ê cha-bó͘-kiáⁿ Má-ka, iâⁿ-kè lóng-chóng hiah ê bó͘ kap hui.
11:22 Lô-phò-àm siat-li̍p Má-ka ê kiáⁿ A-pí-ngá chòe thâu, tī hiaⁿ-tī-tiong chòe siú-léng; in-ūi siūⁿ beh siat-li̍p i sòa-chiap chòe ông.
11:23 Lô-phò-àm chiàu tì-hūi lâi kiâⁿ, hun-sòaⁿ chèng-kiáⁿ tī Iû-tāi kap Piān-ngá-bín ê choân-tōe, kàu ta̍k ê kian-kò͘ ê siâⁿ; koh hō͘ in chōe-chōe bí-niû, koh kā in chhē chōe-chōe bó͘.


回聖經目錄