歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

10:1 Lô-phò-àm khì Sī-kiàm, in-ūi Í-sek-lia̍t chèng-lâng kàu Sī-kiàm, beh siat-li̍p i chòe ông.
10:2 Chêng Nî-pat ê kiáⁿ Iâ-lô-phò-àm siám-pī Só͘-lô-bûn ông ê bīn, cháu-khì Ai-ki̍p, tiàm tī-hia; Iâ-lô-phò-àm thiaⁿ-kìⁿ chit ê sū, chiū tùi Ai-ki̍p tò-lâi.
10:3 In chhe lâng khì kiò i lâi; Iâ-lô-phò-àm chiū kap Í-sek-lia̍t chèng-lâng lâi kìⁿ Lô-phò-àm;
10:4 kā i kóng, Lí ê lāu-pē hō͘ goán pē kan-khó͘ ê taⁿ; lí ê lāu-pē só͘ hē tī goán ê khó͘-kang kap tāng ê taⁿ, kiû lí kiám-khin, goán chiū ho̍k-sāi lí.
10:5 Lô-phò-àm kā in kóng, Saⁿ-ji̍t-āu koh lâi kìⁿ góa; peh-sìⁿ chiū khì.
10:6 Lô-phò-àm ê lāu-pē Só͘-lô-bûn oa̍h-teh ê sî, ū kun-sûi tī i bīn-chêng ê lāu-lâng, Lô-phò-àm ông kap in gī-lūn kóng, Lín ū sím-mi̍h kè-chhek góa thang hê-hok chit ê peh-sìⁿ?
10:7 In kā i kóng, Lí nā hó khoán-thāi chit ê peh-sìⁿ, hō͘ in hoaⁿ-hí, ēng hó-ōe lâi ìn--in, in chiū éng-oán chòe lí ê lô͘-po̍k.
10:8 Chóng-sī i kū-choa̍t lāu-lâng só͘ hō͘ i ê kè-chhek, kap hiah-ê khiā tī i bīn-chêng kap i pîⁿ-ûn ê siàu-liân lâng chham-siông;
10:9 kā i kóng, Chit ê peh-sìⁿ ū tùi góa kóng, Lí ê lāu-pē hē tī goán ê taⁿ, kiû lí hō͘ goán khah-khin; taⁿ lín ū sím-mi̍h kè-chhek, hō͘ lán thang hê-hok in?
10:10 Hiah-ê kap i pîⁿ-ûn ê siàu-liân lâng kóng, Chit ê peh-sìⁿ tùi lí kóng, Lí ê lāu-pē hō͘ goán pē tāng ê taⁿ, kiû lí kā goán kiám-khin, lí tio̍h án-ni ìn in kóng, Góa ê bé-cháiⁿ khah-tōa góa ê lāu-pē ê io.
10:11 Góa ê lāu-pē hō͘ lín pē tāng ê taⁿ, góa beh ke-thiⁿ lín ê taⁿ; góa ê lāu-pē ēng piⁿ kéng-kài lín, góa beh ēng giat-á-thâng kéng-kài lín.
10:12 Tē-saⁿ ji̍t Iâ-lô-phò-àm kap chèng peh-sìⁿ kàu Lô-phò-àm hia, chiàu ông só͘ bēng-lēng, kóng, Tē-saⁿ ji̍t koh lâi góa chia.
10:13 Ông ēng pháiⁿ siaⁿ-sàu ìn peh-sìⁿ; Lô-phò-àm ông pàng-sak lāu-lâng ê kè-chhek,
10:14 chiàu siàu-liân lâng ê kè-chhek tùi in kóng, Góa ê pē hō͘ lín pē tāng ê taⁿ, góa beh ke-thiⁿ lín ê taⁿ; góa ê pē ēng piⁿ kéng-kài lín, góa beh ēng giat-á-thâng kéng-kài lín.
10:15 Ông bô thiaⁿ-thàn peh-sìⁿ, in-ūi chit ê tāi-chì sī chhut tī Siōng-tè, hō͘ Iâ-hô-hoa èng-giām I thok Sī-lô lâng A-hi-ngá tùi Nî-pat ê kiáⁿ Iâ-lô-phò-àm só͘ kóng ê ōe.
10:16 Í-sek-lia̍t chèng peh-sìⁿ khòaⁿ-kìⁿ ông bô thiaⁿ-thàn in, peh-sìⁿ chiū tùi ông kóng, Goán tī Tāi-pi̍t ū sím-mi̍h hūn-gia̍h ah? goán kap Iâ-se ê kiáⁿ bô kan-sia̍p. Í-sek-lia̍t ah, ta̍k-lâng tò-khì lín ê pò͘-pîⁿ; Tāi-pi̍t ah, tio̍h kò͘ lí ka-kī ê chhù. Tùi án-ni Í-sek-lia̍t chèng-lâng tò-khì in ê pò͘-pîⁿ.
10:17 Chóng-sī khiā-khí Iû-tāi chiah ê siâⁿ ê Í-sek-lia̍t lâng, Lô-phò-àm iû-goân chòe in ê ông.
10:18 Lô-phò-àm ông chhe koán-lí chòe khó͘-kang ê lâng, Hap-to-lân khì; Í-sek-lia̍t lâng chiū ēng chio̍h-thâu tìm-sí--i. Lô-phò-àm ông chiū kóaⁿ-kín chiūⁿ chhia, beh cháu-khì Iâ-lō͘-sat-léng.
10:19 Tùi án-ni Í-sek-lia̍t hoán-poān Tāi-pi̍t ke, kàu kin-á-ji̍t.回聖經目錄