Lek-tāi chì-lio̍k hā-koàn_歷 代 志 下

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1:1 Tāi-pi̍t ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn kok-ūi kian-kò͘, Iâ-hô-hoa i ê Siōng-tè kap i tī--teh, hō͘ i put-chí tōa heng-ōng.
1:2 Só͘-lô-bûn tùi Í-sek-lia̍t chèng-lâng kóng, chiū-sī chhian-chóng, pé-chóng, sím-phòaⁿ-si, í-ki̍p thong Í-sek-lia̍t ê siú-léng kap cho̍k-tiúⁿ.
1:3 Só͘-lô-bûn kap hōe-chiòng lóng khì kàu Ki-piàn ê soaⁿ-thâu-tôaⁿ, tī-hia ū Siōng-tè ê hōe-bō͘, chiū-sī Iâ-hô-hoa ê lô͘-po̍k Mô͘-se tī khòng-iá só͘ chō--ê.
1:4 To̍k-to̍k Siōng-tè ê kūi, Tāi-pi̍t í-keng tùi Ki-lia̍t-iâ-lîm tòa i chiūⁿ-khì kàu Tāi-pi̍t thòe i pī-pān ê só͘-chāi; in-ūi i bat thòe i tah pò͘-pîⁿ tī Iâ-lō͘-sat-léng.
1:5 Koh Hō͘-ní ê sun, O͘-lī ê kiáⁿ, Pí-sat-lia̍t só͘ chō ê tâng-tôaⁿ iā tī-hia, tī Iâ-hô-hoa hōe-bō͘-chêng; Só͘-lô-bûn kap hōe-chiòng chiū-kūn i.
1:6 Só͘-lô-bûn chiūⁿ kàu Iâ-hô-hoa bīn-chêng ê tâng-tôaⁿ, chiū-sī tī hōe-bō͘ hia, hiàn sio-chè chi̍t-chheng tī hit téng-bīn.
1:7 Hit-mî Siōng-tè tùi Só͘-lô-bûn chhut-hiān, kā i kóng, Lí ài Góa siúⁿ-sù lí sím-mi̍h, lí thang kiû lah.
1:8 Só͘-lô-bûn tùi Siōng-tè kóng, Lí bat tùi góa ê lāu-pē Tāi-pi̍t tōa si chû-ài, koh hō͘ góa sòa-chiap i chòe ông.
1:9 Iâ-hô-hoa Siōng-tè ah, taⁿ kiû Lí kiâⁿ Lí só͘ èng-ún góa ê lāu-pē Tāi-pi̍t ê ōe; in-ūi Lí siat-li̍p góa chòe chit ê peh-sìⁿ ê ông, in chhin-chhiūⁿ tōe-chiūⁿ ê thô͘-soa chi̍t-iūⁿ.
1:10 Kiû Lí siúⁿ-sù góa tì-hūi chhang-miâ, hō͘ góa thang chhut-ji̍p tī chit ê peh-sìⁿ ê bīn-chêng; in-ūi chī-chūi ōe sím-phòaⁿ Lí hiah-tōa kok ê peh-sìⁿ ah?
1:11 Siōng-tè tùi Só͘-lô-bûn kóng, Lí í-keng ū chit-hō sim, bô kiû hè-châi, hó-gia̍h, chun-kùi, kap lí ê tùi-te̍k ê sìⁿ-miā, iā bô kiû ka-kī tn̂g hè-siū; to̍k-to̍k ūi ka-kī kiû tì-hūi chhang-miâ, hō͘ lí thang sím-phòaⁿ Góa ê peh-sìⁿ, chiū-sī Góa siat-li̍p lí chòe in ê ông ê;
1:12 só͘-í siúⁿ-sù lí tì-hūi chhang-miâ; Góa iā beh siúⁿ-sù lí hè-châi, hó-gia̍h, chun-kùi; tī lí í-chêng ê lia̍t-ông lóng bô ū án-ni, tī lí í-āu iā bô beh ū án-ni ê.
1:13 Tùi án-ni Só͘-lô-bûn tùi Ki-piàn soaⁿ-thâu-tôaⁿ hōe-bō͘-chêng tò-lâi Iâ-lō͘-sat-léng, chòe-ông koán-lí Í-sek-lia̍t.
1:14 Só͘-lô-bûn chū-chi̍p chiàn-chhia bé-peng; ū chiàn-chhia chi̍t-chheng sì-pah tiuⁿ, bé-peng chi̍t-bān nn̄g-chheng miâ; an-tì tī tún-chhia ê siâⁿ, iā kap ông tī Iâ-lō͘-sat-léng.
1:15 Ông tī Iâ-lō͘-sat-léng hō͘ kim-gûn chhin-chhiūⁿ chio̍h-thâu, hō͘ pek-hiuⁿ-chhiū chhin-chhiūⁿ pîⁿ-iûⁿ ê sng-châi-chhiū, in-ūi chin-chōe.
1:16 Só͘-lô-bûn só͘ ū ê bé sī tùi Ai-ki̍p lâi ê; chiū-sī ông ê seng-lí-lâng chi̍t-tīn chi̍t-tīn chiàu kè-chîⁿ bóe--lâi ê.
1:17 In tùi Ai-ki̍p bóe--lâi ê chhia, múi-tiuⁿ ta̍t gûn la̍k-pah sià-khek-le̍k; bé múi-phit chi̍t-pah gō͘-cha̍p; Hek-lêng chiah ê ông kap A-lân chiah ê ông lóng tùi in keng-chhiú chiàu án-ni tòa chhut-lâi.


回聖經目錄