Thiap-sat-lô-nî-ka chiâm 帖 撒 羅 尼 迦 前 書

1 2 3 4 5

1:1 Pó-lô kap Se-lah í-ki̍p Thê-mô͘-thài phoe kià hō͘ Thiap-sat-lô-nî-ka lâng ê kàu-hōe, chiū-sī tiàm-tī Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê; goān lín tit-tio̍h un-tián pêng-an.
1:2 Goán ūi-tio̍h lín chèng lâng siông-siông kám-siā Siōng-tè, tī kî-tó ê tiong-kan siàu-liām lín;
1:3 tī Siōng-tè lán ê Pē ê bīn-chêng, tn̂g-tn̂g siàu-liām lín ū sìn chiū kiâⁿ-chòe, ū jîn-ài chiū tio̍h-bôa, ū ǹg-bāng lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok chiū thun-lún.
1:4 Siōng-tè só͘ thiàⁿ ê hiaⁿ-tī ah, goán chai lín ê siū kéng-soán.
1:5 In-ūi goán ê hok-im kàu tī lín, m̄ sī chāi-tī kóng ōe nā-tiāⁿ, sī chāi-tī koân-lêng, chāi-tī Sèng Sîn, kap kian-kò͘ ê sìn; chhin-chhiūⁿ lín chai goán tī lín tiong-kan, ūi-tio̍h lín lâi chiâⁿ-chòe sím-mi̍h téng-hō ê lâng.
1:6 Koh lín í-keng tī chōe-chōe khó͘-lān, ēng Sèng Sîn só͘ siúⁿ-sù ê hoaⁿ-hí, lâi sêng-siū tō-lí, chiū o̍h goán iā o̍h Chú,
1:7 tì-kàu lín chòe Má-kî-tùn A-kai-a lóng-chóng sìn ê lâng ê bô͘-iūⁿ.
1:8 In-ūi Chú ê tō-lí tùi lín thoân-chhut, m̄ nā tī Má-kî-tùn kap A-kai-a nā-tiāⁿ, chiū-sī lín ǹg Siōng-tè ê sìn í-keng ta̍k só͘-chāi pò-iông, tì-kàu goán m̄ bián kóng sím-mi̍h.
1:9 In-ūi in ka-kī pò-bêng kóng goán kàu lín tiong-kan sī sím-mi̍h khoán, iā lín cháiⁿ-iūⁿ ū lī-khui ngó͘-siōng, kui tī Siōng-tè, lâi ho̍k-sāi oa̍h koh chin ê Siōng-tè;
1:10 iā thèng-hāu I ê Kiáⁿ tùi thiⁿ lo̍h-lâi, chiū-sī I tùi sí-lâng tiong hō͘ I koh-oa̍h ê Iâ-so͘, sī hit ê chín-kiù lán chhut chiong-lâi ê siū-khì ê.


回聖經目錄