Thê-mô.-thài chiân 提 摩 太 前 書

1 2 3 4 5 6

1:1 Pó-lô chòe Ki-tok Iâ-so͘ ê sù-tô͘, chiàu kiù lán ê Siōng-tè kap hō͘ lán ū ǹg-bāng ê Ki-tok Iâ-so͘ só͘ bēng-lēng ê, phoe kià hō͘ Thê-mô͘-thài,
1:2 chiū-sī tī sìn chòe góa chin ê kiáⁿ ê; goān lí tùi Pē Siōng-tè kap lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘ tit-tio̍h un-tián, lîn-bín, pêng-an.
1:3 Góa khì Má-kî-tùn ê sî bat khǹg lí iû-goân tòa Í-hut-só͘, hō͘ lí thang hoan-hù kúi-nā lâng bo̍h-tit thoân pa̍t hō ê kàu,
1:4 iā bo̍h-tit ài thiaⁿ bô iáⁿ-chiah ê ōe, kap bû-kiông-chīn ê cho̍k-phó͘; hoān-nā chit hō sī siⁿ-chhut piān-lūn, m̄ sī hō͘ Siōng-tè tī sìn só͘ an-pâi ê tit-tio̍h chiâⁿ.
1:5 Nā-sī kài-bēng ê chong-chí sī jîn-ài, chit ê jîn-ài sī tùi chheng-khì ê sim, kap bô thang chek-pī ê liông-sim, kap bô ké ê sìn siⁿ-chhut,
1:6 ū lâng sit-lo̍h chiah-ê, hoán-tńg ǹg phû-phiò ê tâm-lūn;
1:7 in ài chòe kàu-hoat-su, iā bōe hiáu-tit ka-kī só͘ kóng ê, í-ki̍p só͘ chip ê giân-lūn, sī ūi-tio̍h sím-mi̍h.
1:8 Lán chai lu̍t-hoat sī hó, to̍k-to̍k lâng tio̍h ha̍p-hoat lâi ēng i,
1:9 iā tio̍h chai lu̍t-hoat ê siat-li̍p m̄ sī ūi-tio̍h gī ê lâng, chiū-sī ūi-tio̍h put-hoat kap bô sūn-ho̍k ê, bô kèng-khiân kap hoān-chōe ê, bô sèng-kiat kap chho͘-sio̍k ê, phah-sí pē phah-sí bú ê, thâi-sí lâng ê,
1:10 kiâⁿ-îm ê, hò͘ⁿ lâm-sek ê, chòe hoàn-sau ê, kóng pe̍h-chha̍t ê, lām-sám chiù-chōa ê, á-sī ū sím-mi̍h pa̍t hāng ge̍k chèng-kàu ê sū,
1:11 che sī chiàu tōa hok-khì ê Siōng-tè kau-thok góa êng-kng ê hok-im só͘ kóng ê.
1:12 Góa kám-siā hō͘ góa ū khùi-la̍t ê, chiū-sī lán ê Chú Ki-tok Iâ-so͘, in-ūi I lia̍h góa chòe chīn-tiong, siat-li̍p góa chòe chhe-ēng;
1:13 góa chêng sī pòng-to̍k ê, khún-tio̍k ê, bú-bān ê, chóng-sī góa chit hō só͘ chòe sī chhut tī m̄ chai m̄ sìn, chiah tit-tio̍h lîn-bín.
1:14 Koh lán ê Chú ê un-tián sī kek-gōa hong-sēng, hō͘ góa tī Ki-tok Iâ-so͘ ū sìn ū thiàⁿ ê sim.
1:15 Ū chi̍t kù ōe thang sìn thang chiâu-chn̂g chiap-la̍p ê, chiū-sī Ki-tok Iâ-so͘ lîm-kàu sè-kan, beh kiù ū chōe ê lâng, kî-tiong góa sī tē it pháiⁿ.
1:16 Nā-sī góa tit-tio̍h lîn-bín, sī in-ūi Iâ-so͘ Ki-tok beh tī góa, tē-it pháiⁿ ê lâng, hián-bêng I it-chhè ê thun-lún, lâi chòe āu-lâi sìn-khò I tit-tio̍h éng-oa̍h ê lâng ê bô͘-iūⁿ.
1:17 Goān chun-kùi êng-kng kui tī bōe húi-hoāi, khòaⁿ bōe tio̍h, bān sè-tāi ê ông, to̍k-it ê Siōng-tè, kàu tāi-tāi bô chīn. À-bēng.
1:18 Góa ê kiáⁿ Thê-mô͘-thài ah, góa chiàu chêng só͘ lūn-kàu lí ê chhàm-gú, chiong chit ê kài-bēng kau-thok lí, hō͘ lí ēng chiah ê chhàm-gú lâi cheng-chiàn hit ê hó ê cheng-chiàn;
1:19 tio̍h chûn sìn kap bô thang chek-pī ê liông-sim, ū lâng pàng-sak chit-ê, lūn-kàu sìn in chiū sit-lo̍h i, chhin-chhiūⁿ kòng-phòa chûn.
1:20 Kî-tiong ū Hú-bí-nái kap A-le̍k-san-tāi, góa í-keng chiong in kau hō͘ Sat-tàn, hō͘ in siū kéng-kài m̄ thang húi-pòng.


回聖經目錄