Sat-bó-jíⁿ siōng-koàn_撒 母 耳 記 上

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1:1 Í-hoat-liân soaⁿ-tōe ê La̍h-má-so-hui, ū chi̍t ê Í-hoat-liân lâng miâ-kiò Í-lī-ka-ná, sī So͘-hut ê goân-sun, Thok-hō͘ ê cheng-sun, Í-lī-hō͘ ê sun, Iâ-lô-hán ê kiáⁿ.
1:2 I ū nn̄g ê bó͘, chi̍t-ê miâ Hap-ná, chi̍t-ê miâ Pí-nî-ná; Pí-nî-ná ū kiáⁿ-jî, Hap-ná bô kiáⁿ-jî.
1:3 Chit-lâng ta̍k-nî tùi i ê pún-siâⁿ chiūⁿ-khì kàu Sī-lô, beh kèng-pài, iā beh chè-sū bān-kun ê Iâ-hô-hoa; Í-lī nn̄g ê kiáⁿ Hô-hut-nî Hui-nî-hap tī-hia chòe Iâ-hô-hoa ê chè-si.
1:4 Í-lī-ka-ná hiàn-chè ê ji̍t, pun chè-bah hō͘ i ê bó͘ Pí-nî-ná, kap i ê kiáⁿ cha-bó͘-kiáⁿ;
1:5 chóng-sī pun hō͘ Hap-ná ê sī siang-hūn, in-ūi i thiàⁿ Hap-ná; nā-sī Iâ-hô-hoa koaiⁿ-ba̍t i ê thai.
1:6 Kap i chòe tùi-thâu ê Pí-nî-ná tōa-tōa kek i, beh hō͘ i iu-būn; in-ūi Iâ-hô-hoa koaiⁿ-ba̍t i ê thai.
1:7 I chiūⁿ kàu Iâ-hô-hoa ê chhù ê sî, Í-lī-ka-ná nî-nî án-ni kiâⁿ, Pí-nî-ná iû-goân kek i; i chiū thî-khàu, sòa m̄-chia̍h.
1:8 I ê tiōng-hu Í-lī-ka-ná kā i kóng, Hap-ná ah, lí siáⁿ-sū thî-khàu? siáⁿ-sū m̄-chia̍h? siáⁿ-sū sim iu-būn ah? góa tùi-tī lí kiám bô pí cha̍p ê kiáⁿ khah-hó mah?
1:9 In tī Sī-lô lim-chia̍h liáu-āu, Hap-ná chiū khí-lâi. Chè-si Í-lī tī Iâ-hô-hoa tiān ê mn̂g-khiā-piⁿ chē tī i ê ūi.
1:10 Hap-ná ê sim-lāi iu-khó͘, kî-tó Iâ-hô-hoa lâi tōa thî-khàu;
1:11 hē-goān kóng, Bān-kun ê Iâ-hô-hoa ah, Lí nā kó-jiân sûi-lo̍h khòaⁿ-kò͘ Lí ê lú-pī ê kan-lân, koh siàu-liām góa, bô bōe-kì-tit Lí ê lú-pī, siúⁿ-sù Lí ê lú-pī siⁿ ta-po͘-kiáⁿ, góa beh hō͘ i kui tī Iâ-hô-hoa kàu chi̍t-sì-lâng, thì-thâu-to bô kàu i ê thâu-khak.
1:12 Hap-ná tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng ti̍t-ti̍t kî-tó ê sî, Í-lī chù-ba̍k khòaⁿ i ê chhùi.
1:13 Taⁿ Hap-ná sim-lāi chēng-chēng kiû, chí-ū chhùi-tûn tín-tāng, bô thiaⁿ-kìⁿ siaⁿ; só͘-í Í-lī lia̍h-chòe i sī chiú-chùi.
1:14 Í-lī kā i kóng, Lí beh chùi kàu tī-sî ah? Lí m̄-thang koh lim chiú.
1:15 Hap-ná ìn kóng, Góa ê chú ah, m̄-sī án-ni; góa sī sim-lāi iu-khó͘ ê hū-jîn-lâng, po̍h-chiú kāu-chiú góa lóng bô lim; to̍k-to̍k tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng thò͘-chhut sim-chêng;
1:16 bo̍h-tit lia̍h lí ê lú-pī chòe pháiⁿ tek-hēng ê hū-lú, in-ūi góa kàu-taⁿ tùi góa ê tōa iu-būn siū kek-khì lâi kóng.
1:17 Í-lī ìn i kóng, Lí thang pêng-an tò-khì; goān Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè ún-chún lí só͘ tùi I kiû ê.
1:18 Hap-ná kóng, Goān lí ê lú-pī tit-tio̍h un tī lí ê bīn-chêng. Hū-jîn-lâng chiū tò-khì, lâi lim-chia̍h, chiū bô koh-chài tài-iu-iông.
1:19 Keh-ji̍t in chá-chá khí-lâi, tī Iâ-hô-hoa ê bīn-chêng kèng-pài, chiū tò-khì La̍h-má, kàu i ê ke. Í-lī-ka-ná kap bó͘ Hap-ná tâng-pâng; Iâ-hô-hoa siàu-liām Hap-ná.
1:20 Hap-ná chiū hoâi-īn; kàu-sî chiū siⁿ chi̍t ê kiáⁿ, kā i hō-miâ kiò Sat-bó͘-jíⁿ, kóng, Che sī góa tùi Iâ-hô-hoa kiû-ê.
1:21 Hit-lâng Í-lī-ka-ná kap i ê thong-ke lóng chiūⁿ-khì, beh ēng ta̍k-nî ê chè-sū kap i só͘ hē ê goān hiàn-hō͘ Iâ-hô-hoa.
1:22 Chóng-sī Hap-ná bô chiūⁿ-khì; kā i ê tiōng-hu kóng, Thèng-hāu gín-ná tn̄g-lin, góa chiū tòa i chiūⁿ-khì, hō͘ i tiâu-kìⁿ Iâ-hô-hoa, éng-oán tiàm tī-hia.
1:23 I ê tiōng-hu Í-lī-ka-ná kā i kóng, Chiàu lí só͘ khòaⁿ-chòe hó-ê lâi kiâⁿ, thang thèng-hāu gín-ná tn̄g-lin; chóng-sī goān Iâ-hô-hoa èng-giām I ê ōe. Tùi án-ni hū-jîn-lâng tī ke-lāi io kiáⁿ, kàu tn̄g-lin.
1:24 Í-keng kā i tn̄g-lin, chiū chhōa i saⁿ-kap chiūⁿ Sī-lô, kàu Iâ-hô-hoa ê chhù; koh tòa saⁿ chiah gû-káng, chi̍t i-hoat iù ê mī-hún, chi̍t phê-tē chiú; hit-sî gín-ná iáu sòe-hàn.
1:25 In thâi chi̍t chiah gû-káng, chiū chhōa gín-ná kàu Í-lī ê bīn-chêng.
1:26 Hū-jîn-lâng kóng, Góa ê chú ah, góa kí lí ê oa̍h-miā lâi chiù-chōa, góa ê chú ah, chêng khiā tī lí chia, kî-kiû Iâ-hô-hoa ê, hit ê hū-jîn-lâng chiū-sī góa.
1:27 Góa kiû ài tit-tio̍h chit ê gín-ná; Iâ-hô-hoa í-keng siúⁿ-sù góa só͘ tùi I kiû ê;
1:28 só͘-í góa ēng chit ê gín-ná hêng Iâ-hô-hoa, i chi̍t-sì-lâng hêng Iâ-hô-hoa. Chiū tī-hia kèng-pài Iâ-hô-hoa.


回聖經目錄