Pí-tek chiân 彼 得 前 書

1 2 3 4 5

1:1 Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘, Pí-tek, phoe kià hō͘ sì-sòaⁿ Khiā-khí tī Pún-to͘, Ka-lia̍p-thài, Ka-phàⁿ-to-ka, A-se-a, Pí-chhui-nî siū kéng-soán ê chhut-gōa lâng,
1:2 chiū-sī chiàu Pē Siōng-tè ê tāi-seng chai, chāi-tī Sîn ê kám-hòa chòe sèng, kàu tī sūn-ho̍k koh tit-tio̍h Iâ-so͘ Ki-tok ê huih hiù ê: goān un-tián pêng-an ke-thiⁿ chōe-chōe hō͘ lín.
1:3 Goān lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê Siōng-tè, iā sī I ê Pē, tit-tio̍h o-ló; I chiàu I ê tōa lîn-bín, ēng Iâ-so͘ Ki-tok tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h, bat têng-chài siⁿ lán, lâi tit-tio̍h oa̍h ê ǹg-bāng,
1:4 iā tit-tio̍h sòa-chiap bōe pāi-hoāi, bōe lah-sap, bōe soe-thè ê gia̍p, ūi-tio̍h lín pó-siú tī thiⁿ-ni̍h ê;
1:5 lín sī tùi sìn hō͘ Siōng-tè ê koân-lêng pó-hō͘, kàu tit-tio̍h chín-kiù, sī piān-piān tī boa̍t-kî beh hián-bêng ê.
1:6 In-ūi án-ni, lín chin khoài-lo̍k, sui-jiân hiān-kim, nā eng-kai tio̍h, tī pah iūⁿ ê chhì-liān lâi chiām-sî iu-būn,
1:7 hō͘ lín ê sìn ê keng-giām, pí hit ê bat kè hé thoàn-liān, iā iû-goân ōe pāi-hoāi ê kim, iáu khah pó-pòe ê, tī Iâ-so͘ Ki-tok hián-hiān ê sî, tit-tio̍h o-ló, êng-kng, chun-kùi.
1:8 Lín m̄ bat khòaⁿ-kìⁿ I, iā thiàⁿ I; hiān-kim bô khòaⁿ-kìⁿ iáu-kú sìn I, chiū tùi hit ê kóng-bōe-chhut móa-móa ū êng-kng ê hoaⁿ-hí lâi khoài-lo̍k;
1:9 tit-tio̍h lín sìn ê kiat-kio̍k, chiū-sī sîn-hûn ê tit kiù.
1:10 Lūn chit ê kiù, tāi-seng káng-lūn beh kàu tī lín ê un hiah ê sian-ti iā ū khûn-khûn chhâ-khó káng-kiù;
1:11 Ki-tok ê Sîn, tiàm-tī in ê, tāi-seng kan-chèng Ki-tok só͘ tú-tio̍h ê kan-khó͘, kap āu-lâi chiah ê êng-kng, in chhâ-khó Sîn só͘ chí-bêng ê sī sím-mi̍h kî, á-sī sím-mi̍h khoán-sit ê kî.
1:12 In tit-tio̍h chí-sī, chai m̄ sī ūi-tio̍h ka-kī, sī ūi-tio̍h lín chiah-ê, lâi chòe chhe-ēng tī chiah ê tāi-chì, chiū-sī hiān-kim hiah ê óa-khò tùi thiⁿ só͘ chhe ê Sèng Sîn lâi thoân hok-im hō͘ lín ê lâng só͘ ū kā lín kóng ê; thiⁿ-sài iā tì-ì séng-chhat chiah ê sū.
1:13 Só͘-í lín ê sim tio̍h hâ io, tio̍h chiat-chè, choan-sim ǹg-bāng tī Iâ-so͘ Ki-tok hián-hiān ê sî só͘ beh siúⁿ-sù lín ê un-tián;
1:14 chhin-chhiūⁿ sūn-thàn ê kiáⁿ, bô thàn chá-chêng tī lín m̄ chai-iáⁿ ê sî ê su-io̍k;
1:15 chiū-sī chhin-chhiūⁿ tiàu lín ê sī sèng, lín pún-sin iā tio̍h chòe sèng tī it-chhè ê kiâⁿ-chòe;
1:16 in-ūi ū kì-chài kóng, Lín tio̍h chòe sèng; in-ūi góa sī sèng.
1:17 Bô ēng gōa-māu Bô ēng gōa-māu chhú lâng, sī chiàu ta̍k lâng ê kiâⁿ-chòe lâi sím-phòaⁿ ê, lín nā kiû-kiò I chòe Pē, chiū tio̍h chûn kiaⁿ-ùi,,lâi keng-kè lín kià-kha tī sè-kan ê sî-chūn;
1:18 in-ūi chai lín siū sio̍k thoat-chhut tùi chó͘-kong só͘ liû-thoân khang-khang ê kiâⁿ-chòe, m̄ sī ēng ōe pāi-hoāi ê mi̍h, he̍k-sī gûn, á-sī kim;
1:19 sī ēng pó huih, chhin-chhiūⁿ bô hâ-chhû, bô ù-òe ê iûⁿ-á ê, chiū-sī Ki-tok ê huih;
1:20 I tī bē chhòng-chō sè-kan ê sî sī só͘ tāi-seng chai ê, chiū tī chiah ê sî ê lō͘-bé ūi-tio̍h lín tù-hiān ê;
1:21 lín tùi I lâi sìn Siōng-tè, chiū-sī hō͘ I tùi sí-lâng tiong koh-oa̍h ê, iā hō͘ I êng-kng, tì-kàu lín ê sìn kap ǹg-bāng ǹg tī Siōng-tè.
1:22 Lín tùi sūn-thàn chin-lí í-keng chheng-khì lín ê sîn-hûn, tì-kàu thiàⁿ hiaⁿ-tī bô ké, chiū tio̍h tùi sim chhiat-chhiat saⁿ-thiàⁿ;
1:23 lín í-keng têng-thâu-siⁿ, m̄ sī tùi ōe pāi-hoāi ê chéng, sī tùi bōe pāi-hoāi ê chéng, tùi Siōng-tè ê tō-lí, sī oa̍h, sī kú-tn̂g tī-teh ê
1:24 In-ūi, Jio̍k-thé lóng chhin-chhiūⁿ chháu,I ê êng-kng lóng chhin-chhiūⁿ chháu ê hoe.Chháu ta, hoe siā;
1:25 To̍k-to̍k Chú ê ōe éng-oán tī-teh.Chit ê ōe chiū-sī só͘ thoân hō͘ lín hok-im ê ōe.


回聖經目錄