Lia̍t-ông siōng-koàn_列 王 記 上

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1:1 Tāi-pi̍t ông hè-chōe nî-lāu, sui-jiân kā i kah-phē, iû-goân bōe sio.
1:2 I hiah ê lô͘-po̍k chiū kā i kóng, Tio̍h kā góa ê chú góa ê ông chhē chi̍t ê chāi-sek-lú, hō͘ i khiā tī ông ê bīn-chêng lâi hōng-sêng i; koh khùn tī lí ê heng-chêng, thang hō͘ góa ê chú góa ê ông tit-tio̍h sio.
1:3 Chiū tī Í-sek-lia̍t ê sì-kéng chhē súi ê cha-bó͘-gín-ná; chhē--tio̍h Su-liām chi̍t ê lú-chú, miâ A-pí-soah, tòa kàu ông hia.
1:4 Chit ê cha-bó͘-gín-ná súi kàu-ke̍k; i hōng-sêng ông, su-hāu i. Chóng-sī ông bô chhin-kūn i.
1:5 Hit-sî Hap-ki̍p ê kiáⁿ A-to-nî-ngá chū-ko, kóng, Góa beh chòe-ông; chiū ūi ka-kī pī-pān chhia, bé-peng koh gō͘-cha̍p lâng cháu tī i ê thâu-chêng.
1:6 I ê lāu-pē pêng-sî m̄-bat hō͘ i iu-būn, m̄-bat tùi i kóng, Lí cháiⁿ-iūⁿ án-ni chòe? I siⁿ-chòe put-chí hó; i chhut-sì tī Ap-sa-liông ê bé-āu.
1:7 I kap Sé-ló͘-ngá ê kiáⁿ Iok-ap, kap chè-si A-pí-a-tha chham-siông; in chiū tè A-to-nî-ngá, lâi pang-chān i.
1:8 Chóng-sī chè-si Sat-tok, kap Iâ-hô-iâ-tāi ê kiáⁿ Pí-ná-ngá, sian-ti Ná-tan, kap Sī-múi, Lī-í, kap Tāi-pi̍t ê ióng-sū, lóng bô ūi A-to-nî-ngá.
1:9 A-to-nî-ngá tī kūn Ún-lô-kiat, Só-hi-lia̍t ê chio̍h-pôaⁿ piⁿ, thâi iûⁿ, gû, kap pûi ê cheng-siⁿ, chhiáⁿ i ê chèng hiaⁿ-tī, chiū-sī ông ê kiáⁿ, í-ki̍p Iû-tāi só͘ ū chòe ông ê jîn-sîn ê chèng-lâng.
1:10 To̍k-to̍k sian-ti Ná-tan, kap Pí-ná-ngá, í-ki̍p ióng-sū, kap i ê sió-tī Só͘-lô-bûn, i lóng bô chhiáⁿ in.
1:11 Ná-tan kā Só͘-lô-bûn ê lāu-bú Poa̍t-sī-pa kóng, Hap-ki̍p ê kiáⁿ A-to-nî-ngá chòe-ông lah, lí bô thiaⁿ-kìⁿ mah? Lán ê chú Tāi-pi̍t iā m̄-chai.
1:12 Taⁿ lí lâi, góa thòe lí táⁿ-sǹg, thang pó-choân lí ê sìⁿ-miā, kap lí ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn ê sìⁿ-miā.
1:13 Lí ji̍p--khì kìⁿ Tāi-pi̍t ông, kā i kóng, Góa ê chú góa ê ông ah, lí kiám m̄-bat tùi lí ê lú-pī chiù-chōa kóng, Lí ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn beh sòa-chiap góa chòe-ông, i beh chē góa ê ūi mah? cháiⁿ-iūⁿ A-to-nî-ngá chòe-ông ah?
1:14 Lí tī-hia kap ông kóng-ōe ê sî, góa iā tè lí ê ka-chiah-āu ji̍p--khì, lâi kan-chèng lí ê ōe sī si̍t.
1:15 Poa̍t-sī-pa ji̍p--khì pâng-lāi kìⁿ ông, ông chin lāu; Su-liām ê cha-bó͘-gín-ná A-pí-soah teh su-hāu ông.
1:16 Poa̍t-sī-pa kiok-kiong pài ông; ông kóng, Lí beh sím-mi̍h?
1:17 I kā i kóng, Góa ê chú ah, lí bat kí Iâ-hô-hoa lí ê Siōng-tè, lâi tùi lí ê lú-pī chiù-chōa, kóng, Lí ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn beh sòa-chiap góa chòe-ông, i beh chē tī góa ê ūi.
1:18 Khòaⁿ ah, taⁿ A-to-nî-ngá chòe-ông, góa ê chú góa ê ông lí iā m̄-chai.
1:19 I ū thâi chōe-chōe gû, pûi ê cheng-siⁿ, kap iûⁿ, chhiáⁿ ông ê chèng-kiáⁿ, kap chè-si A-pí-a-tha, kap kun-tiúⁿ Iok-ap; to̍k-to̍k lí ê lô͘-po̍k Só͘-lô-bûn, i bô chhiáⁿ.
1:20 Góa ê chú góa ê ông ah, Í-sek-lia̍t chèng-lâng ê ba̍k-chiu lóng teh khòaⁿ lí, thèng-hāu lí kā in kóng, chī-chūi beh sòa-chiap góa ê chú góa ê ông, lâi chē i ê ūi.
1:21 Nā bô, kàu góa ê chú góa ê ông kap lia̍t-chó͘ saⁿ-kap khùn liáu-āu, góa kap góa ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn beh sǹg-chòe ū-chōe ê lâng.
1:22 Khòaⁿ ah, i iáu teh kap ông kóng-ōe ê sî, sian-ti Ná-tan iā ji̍p-lâi.
1:23 Ū lâng kā ông kóng, Sian-ti Ná-tan tī-chia. Ná-tan ji̍p-khì ông ê bīn-chêng, phak tī tōe--nih pài ông.
1:24 Ná-tan kóng, Góa ê chú góa ê ông, lí kiám ū kóng, A-to-nî-ngá beh sòa-chiap góa chòe-ông, beh chē góa ê ūi mah?
1:25 In-ūi kin-á-ji̍t i lo̍h--khì, thâi chōe-chōe gû, kap pûi ê cheng-siⁿ, kap iûⁿ, chhiáⁿ ông ê chèng-kiáⁿ, kap chiah ê kun-tiúⁿ, kap chè-si A-pí-a-tha; khòaⁿ ah, in tī i ê bīn-chêng lim-chia̍h, chiū kóng, Goān A-to-nî-ngá ông bān-sòe.
1:26 To̍k-to̍k góa, chiū-sī lí ê lô͘-po̍k, kap chè-si Sat-tok, kap Iâ-hô-iâ-tāi ê kiáⁿ Pí-ná-ngá, í-ki̍p lí ê lô͘-po̍k Só͘-lô-bûn, i lóng bô chhiáⁿ.
1:27 Che sī góa ê chú góa ê ông só͘ chòe, iā bô kā lí ê lô͘-po̍k kóng, chī-chūi beh sòa-chiap góa ê chú góa ê ông, chē i ê ūi mah?
1:28 Tāi-pi̍t ông ìn kóng, Kā góa kiò Poa̍t-sī-pa lâi. I chiū ji̍p-lâi ông ê bīn-chêng, tī ông ê bīn-chêng khiā--teh.
1:29 Ông chiù-chōa kóng, Góa kí kiù góa ê sìⁿ-miā thoat-lī it-chhè ê hoān-lān, éng-oa̍h ê Iâ-hô-hoa lâi kóng,
1:30 Góa kì-jiân kí Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè tùi lí chiù-chōa, kóng, Lí ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn beh sòa-chiap góa chòe-ông, i beh chē góa ê ūi lâi thòe góa, góa kin-á-ji̍t beh chiàu án-ni kiâⁿ.
1:31 Poa̍t-sī-pa chiū kiok-kiong phak tī tōe--nih, pài ông, kóng, Goān góa ê chú Tāi-pi̍t ông bān-bān-sòe.
1:32 Tāi-pi̍t ông koh kóng, Kā góa kiò chè-si Sat-tok, sian-ti Ná-tan, kap Iâ-hô-iâ-tāi ê kiáⁿ Pí-ná-ngá lâi; in chiū lóng lâi ông ê bīn-chêng.
1:33 Ông kā in kóng, Tio̍h chhōa lín ê chú hiah ê lô͘-po̍k kap lín khì, hō͘ góa ê kiáⁿ Só͘-lô-bûn khiâ góa ê lô, hō͘ i lo̍h-khì kàu Ki-hùn;
1:34 tī-hia chè-si Sat-tok, kap sian-ti Ná-tan, tio̍h ēng iû boah i chòe Í-sek-lia̍t ông; lín iā tio̍h pûn sàu-kak, kóng, Goān Só͘-lô-bûn ông bān-sòe.
1:35 Jiân-āu tè i chiūⁿ-lâi, i beh lâi chē góa ê ūi, sòa-chiap góa chòe-ông; in-ūi góa siat-li̍p i chòe Í-sek-lia̍t kap Iû-tāi ê kun-ông.
1:36 Iâ-hô-iâ-tāi ê kiáⁿ Pí-ná-ngá ìn ông kóng, A-bēng, goān Iâ-hô-hoa góa ê chú góa ê ông ê Siōng-tè iā án-ni kóng.
1:37 Iâ-hô-hoa cháiⁿ-iūⁿ kap góa ê chú góa ê ông tī-teh, goān I chiàu án-ni kap Só͘-lô-bûn tī-teh, koh hō͘ i ê kok-ūi pí góa ê chú Tāi-pi̍t ông ê kok-ūi koh khah tōa.
1:38 Tùi án-ni chè-si Sat-tok, sian-ti Ná-tan, Iâ-hô-iâ-tāi ê kiáⁿ Pí-ná-ngá, kap Ki-lī-thê lâng, Pí-lī-thê lâng, lóng lo̍h-khì, hō͘ Só͘-lô-bûn khiâ Tāi-pi̍t ông ê lô, sàng i kàu Ki-hùn.
1:39 chè-si Sat-tok chiū tùi Pò͘-pîⁿ-lāi the̍h tóe-iû ê kak, ēng iû boah Só͘-lô-bûn; lâng chiū pûn sàu-kak, chèng peh-sìⁿ lóng kóng, Goān Só͘-lô-bûn ông bān-sòe.
1:40 Chèng peh-sìⁿ tè i chiūⁿ--lâi, koh pûn ta̍t-á, tōa-tōa hoaⁿ-hí, tì-kàu tōe in-ūi in ê siaⁿ kàu beh li̍h-khui.
1:41 A-to-nî-ngá í-ki̍p kap i tī-teh hiah ê lâng-kheh tú-á chia̍h-toh soah thiaⁿ-kìⁿ. Iok-ap thiaⁿ-kìⁿ sàu-kak ê siaⁿ chiū kóng, Siâⁿ-lāi cháiⁿ-iūⁿ ū hōa-hōa-háu ê siaⁿ ah? I iáu teh kóng ê sî, khòaⁿ ah, chè-si A-pí-a-tha ê kiáⁿ Iok-ná-tan lâi.
1:42 A-to-nî-ngá kā i kóng, Ji̍p-lâi, lí sī thò-tòng lâng, pit-tiāⁿ sī pò hó siau-sit.
1:43 Iok-ná-tan ìn A-to-nî-ngá kóng, Ū-iáⁿ lán ê chú Tāi-pi̍t ông í-keng siat-li̍p Só͘-lô-bûn chòe-ông;
1:44 ông chhe chè-si Sat-tok, sian-ti Ná-tan, Iâ-hô-iâ-tāi ê kiáⁿ Pí-ná-ngá, kap Ki-lī-thê lâng, Pí-lī-thê lâng, kap Só͘-lô-bûn khì, in hō͘ i khiâ ông ê lô;
1:45 chè-si Sat-tok kap sian-ti Ná-tan, tī Ki-hùn í-keng boah i chòe-ông; in lóng tùi hia chiūⁿ-lâi chin hoaⁿ-hí, tì-kàu siâⁿ ìn siaⁿ; che chiū-sī lín só͘ thiaⁿ-kìⁿ ê siaⁿ;
1:46 koh Só͘-lô-bûn í-keng chē kok-ūi.
1:47 Ông ê jîn-sîn iā lâi kā lán ê chú Tāi-pi̍t ông chiok-hok, kóng, Goān lí ê Siōng-tè hō͘ Só͘-lô-bûn ê miâ, pí lí ê miâ, khah-iâⁿ, hō͘ i ê kok-ūi, pí lí ê kok-ūi, khah-tōa; ông chiū tī chhn̂g--nih àⁿ--lo̍h-khì pài.
1:48 Ông iā án-ni kóng, Iâ-hô-hoa Í-sek-lia̍t ê Siōng-tè sī eng-kai o-ló--ê, in-ūi I siúⁿ-sù góa ū chi̍t-lâng kin-á-ji̍t chē góa ê ūi, góa iā chhin-ba̍k khòaⁿ-kìⁿ.
1:49 Hiah-ê kap A-to-nî-ngá tī-teh ê lâng-kheh lóng kiaⁿ-hiâⁿ khí-lâi, ta̍k-lâng kiâⁿ in ê lō͘.
1:50 A-to-nî-ngá ūi-tio̍h Só͘-lô-bûn chiū kiaⁿ, khí-lâi khì khîⁿ tôaⁿ-kak.
1:51 Ū lâng kā Só͘-lô-bûn kóng, Khòaⁿ ah, A-to-nî-ngá kiaⁿ Só͘-lô-bûn ông, in-ūi i khîⁿ tôaⁿ-kak, kóng, Goān Só͘-lô-bûn ông kin-á-ji̍t tùi góa chiù-chōa, tek-khak bô ēng to thâi-sí i ê lô͘-po̍k.
1:52 Só͘-lô-bûn kóng, I nā beh chòe hó-lâng, chi̍t ki thâu-mn̂g iā bōe ka-la̍uh tī tōe--nih; nā khòaⁿ i ū pháiⁿ, chiū tek-khak tio̍h sí.
1:53 Só͘-lô-bûn ông chiū chhe lâng khì, in chiū tòa i tùi tôaⁿ--nih lo̍h-lâi. I chiū lâi pài tī Só͘-lô-bûn ông ê bīn-chêng. Só͘-lô-bûn kā i kóng, Lí tò-khì lí ê chhù.


回聖經目錄