Iok-hān it 約 翰 一 書

1 2 3 4 5

1:1 Lūn-kàu oa̍h-miā ê Tō, tùi khí-thâu só͘ ū, goán só͘ thiaⁿ-kìⁿ, chhin-ba̍k só͘ khòaⁿ-kìⁿ, só͘ koan-khòaⁿ, iā goán ê chhiú bong-tio̍h ê;
1:2 (chit ê oa̍h-miā bat chhut-hiān, goán ū khòaⁿ-kìⁿ lâi chòe kan-chèng, iā pò lín chai hit ê éng-oa̍h ê oa̍h-miā, chiū-sī pún kap Pē tī-teh, iā chhut-hiān tī goán ê);
1:3 goán chiong só͘ khòaⁿ-kìⁿ só͘ thiaⁿ-kìⁿ pò lín chai, beh hō͘ lín kap goán kau-pôe, koh goán só͘ kau-pôe, chiū-sī kap Pē í-ki̍p I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ Ki-tok:
1:4 goán siá chiah-ê, sī beh hō͘ goán ê hoaⁿ-hí chhiong-móa.
1:5 Goán tùi I só͘ thiaⁿ ê ōe, lâi thoân hō͘ lín ê, chiū-sī kóng, Siōng-tè sī kng, tī I choân-jiân bô àm.
1:6 Lán nā kóng, ū teh kap I kau-pôe, iā kiâⁿ tī o͘-àm, chiū-sī kóng pe̍h-chha̍t, bô kiâⁿ chin-si̍t;
1:7 to̍k-to̍k lán nā kiâⁿ tī kng-bêng, chhin-chhiūⁿ I tiàm tī kng-bêng, chiū lán saⁿ-kap kau-pôe, iā I ê Kiáⁿ Iâ-so͘ ê huih sóe-tû lán lóng-chóng ê chōe.
1:8 Lán nā kóng bô chōe, chiū-sī phiàn ka-kī, chin-lí iā bô tiàm tī lán.
1:9 Lán nā jīn lán ê chōe, I sī chin-si̍t kong-gī, beh sià-bián lán ê chōe, sóe-tû lán lóng-chóng ê put-gī.
1:10 Lán nā kóng bē bat hoān chōe, piān sī hō͘ I chòe kóng pe̍h-chha̍t ê, I ê tō-lí bô tiàm tī lán.


回聖經目錄