Ko-lîm-to chiân 歌 林 多 前 書

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1:1 Tùi Siōng-tè ê chí-ì siū tiàu chòe Iâ-so͘ Ki-tok ê sù-tô͘ Pó-lô, kap hiaⁿ-tī Só͘-thê-nî,
1:2 phoe kià hō͘ Siōng-tè ê kàu-hōe tī Ko-lîm-to ê, chiū-sī tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘ chiâⁿ-sèng, siū tiàu chòe sèng-tô͘, í-ki̍p kìⁿ-nā ta̍k só͘-chāi kiû-kiò lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ ê, Chú sī in ê, iā sī lán ê;
1:3 goān lín tùi lán ê Pē Siōng-tè kap Chú Iâ-so͘ Ki-tok tit-tio̍h un-tián pêng-an.
1:4 Góa siông-siông thòe lín kám-siā góa ê Siōng-tè, sī ūi-tio̍h Siōng-tè ê un-tián tī Iâ-so͘ Ki-tok bat siúⁿ-sù lín ê,
1:5 in-ūi lín tiàm-tī I ta̍k hāng tāi-chì hù-chiok, kháu-châi tì-sek bô m̄ chiâu-pī,
1:6 chhin-chhiūⁿ Ki-tok ê kan-chèng tit-tio̍h kian-kò͘ tī lín ê tiong-kan;
1:7 tì-kàu lín tī chiah ê un-sù bô chi̍t hāng bô kàu-gia̍h, lâi thèng-hāu lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê hián-hiān;
1:8 I iā beh kian-kò͘ lín kàu lō͘-bé, tī lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê ji̍t bô thang hiâm.
1:9 Siōng-tè sī sìn-si̍t, lín tùi I siū tiàu lâi kap I ê Kiáⁿ lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok kiat-liân.
1:10 Hiaⁿ-tī ah, taⁿ góa tùi lán ê Chú Iâ-so͘ Ki-tok ê miâ khǹg lín gī-lūn lóng tio̍h saⁿ-tâng, lín tiong-kan bo̍h-tit ū hun-tóng, chiū-sī tio̍h chi̍t sim chi̍t ì tāi-ke saⁿ khè-ha̍p.
1:11 Góa ê hiaⁿ-tī ah, sī Kek-lâi--sī ke-lāi ê lâng bat kā góa kóng, lín tiong-kan ū saⁿ-chiⁿ.
1:12 Góa ê ì-sù sī lín ta̍k lâng ū teh kóng, Góa sio̍k Pó-lô, Góa sio̍k A-pho-lô, Góa sio̍k Ki-hoat, Góa sio̍k Ki-tok.
1:13 Ki-tok kiám ū pun-khui mah? Pó-lô kiám thòe lín tèng si̍p-jī-kè mah? Á-sī lín bat siū sóe-lé kui tī Pó-lô ê miâ mah?
1:14 Kám-siā Siōng-tè, tī Kek-lí-sū-pò͘, Ka-iû í-gōa, góa bē bat kā lín chi̍t lâng kiâⁿ sóe-lé
1:15 bián-tit lâng kóng lín siū sóe-lé kui tī góa ê miâ.
1:16 Góa iā kā Sū-thê-hoán-à chi̍t ke ê lâng kiâⁿ sóe-lé, kî-û ū kā pa̍t lâng kiâⁿ sóe-lé á bô góa khiok bōe kì-tit.
1:17 In-ūi Ki-tok chhe góa m̄ sī beh kiâⁿ sóe-lé sī beh thoân hok-im; put-chāi giân-gú ê tì-hūi, kiaⁿ-liáu Ki-tok ê si̍p-jī-kè kui tī khang-khang.
1:18 In-ūi si̍p-jī-kè ê tō-lí, tîm-lûn ê lâng khòaⁿ chòe gōng, lán tit kiù ê lâng khòaⁿ chòe Siōng-tè ê koân-lêng.
1:19 In-ūi ū kì-chài kóng, Góa beh bia̍t-bô tì-hūi ê lâng ê tì-hūi, Iā beh khì-sak chhang-miâ ê lâng ê chhang-miâ.
1:20 Tì-hūi ê lâng tī tá-lo̍h? Keng-ha̍k-sū tī tá-lo̍h? chit sè-kan hò͘ⁿ piān-lūn ê lâng tī tá-lo̍h? Siōng-tè kiám m̄ sī hō͘ sè-kan ê tì-hūi piàn-chiâⁿ gōng?
1:21 In-ūi sè-kan kì-jiân tùi in ê tì-hūi m̄ bat Siōng-tè, Siōng-tè chiū hoaⁿ-hí tùi só͘ soan-thoân ê gōng lâi kiù chiah ê sìn ê lâng; che lóng sī Siōng-tè ê tì-hūi.
1:22 In-ūi Iû-thài lâng kiû sîn-jiah, Hi-lī-nî lâng chhē tì-hūi.
1:23 Nā-sī goán thoân tèng si̍p-jī-kè ê Ki-tok, tùi tī Iû-thài lâng sī that-gāi, tùi tī gōa-pang lâng sī gû-gōng;
1:24 nā-sī tùi tī siū tiàu ê, bô lūn Iû-thài Hi-lī-nî, Ki-tok chòe Siōng-tè ê koân-lêng, Siōng-tè ê tì-hūi.
1:25 In-ūi Siōng-tè ê gû-gōng pí lâng khah tì-hūi, Siōng-tè ê loán-jio̍k pí lâng khah ióng-chòng.
1:26 Hiaⁿ-tī ah, chhì-khòaⁿ lín ê siū-tiàu, chiàu jio̍k-thé ū tì-hūi ê bô jōa chōe, ū koân-le̍k ê bô jōa chōe, ū chun-kùi ê iā bô jōa chōe;
1:27 nā-sī Siōng-tè kéng sè-kan ê gōng ê, lâi hō͘ tì-hūi ê lâng kiàn-siàu; Siōng-tè iā kéng sè-kan ê loán-jio̍k ê lâi hō͘ ióng-chòng ê kiàn-siàu;
1:28 Siōng-tè iā kéng sè-kan pi-chiān ê, lâng khòaⁿ m̄ chiūⁿ ba̍k ê, í-ki̍p hiah ê bô ê, lâi hòe-bô hiah ê ū-ê;
1:29 hō͘ kìⁿ-nā ū jio̍k-thé ê tī Siōng-tè ê bīn-chêng bô thang khoa-kháu.
1:30 Nā-sī lín tùi Siōng-tè tit-tio̍h tiàm-tī Ki-tok Iâ-so͘; I tùi Siōng-tè thòe lán chiâⁿ-chòe tì-hūi, koh chòe gī, chiâⁿ-sèng, í-ki̍p sio̍k-hôe;
1:31 tì-kàu chiàu só͘ kì-chài kóng, Khoa-kháu ê lâng tio̍h ēng Chú lâi khoa-kháu.


回聖經目錄