Lek-tāi chì-lio̍k siōng-koàn_歷 代 志 上

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1:1 A-tong, Siat, Í-lô-sū;
1:2 Kai-lâm, Má-le̍k-lia̍t, Ngá-lia̍t;
1:3 Í-lo̍k, Má-thó͘-sat-la̍h, La̍h-be̍k;
1:4 Ná-a, Siám, Hâm, Ngá-hut.
1:5 Ngá-hut ê kiáⁿ; Ko-bia̍t, Má-kok, Má-tāi, Ngá-oân, Thó͘-pa, Bí-siat, Thê-la̍h.
1:6 Ko-bia̍t ê kiáⁿ; A-si̍t-ki-ná, Te-hoat, To-ka-má.
1:7 Ngá-oân ê kiáⁿ; Í-lī-sa, Tha-sì, Ki-thê, Lô-tan.
1:8 Hâm ê kiáⁿ; Kó͘-si̍t, Be̍k-se-im, Hut, Ka-lâm.
1:9 Kó͘-si̍t ê kiáⁿ; Se-pa, Hap-hui-la̍h, Sat-hut-tha, La̍h-má, Sat-hut-thê-ka. La̍h-má ê kiáⁿ, Sī-pa, Tí-tàn.
1:10 Kó͘-si̍t siⁿ Lêng-lio̍k; i chòe sè-chiūⁿ eng-hiông ê khí-thâu.
1:11 Be̍k-se-im siⁿ Lō͘-téng-im, A-ná-bí-im, Lī-hap-pí-im, Ná-hut-thó͘-hi-im;
1:12 Phàⁿ-su-ló͘-sè-im, Ka-su-lō͘-hi-im, (tùi in chhut Hui-lī-sū lâng), Ka-hui-thok-im.
1:13 Ka-lâm siⁿ tōa-kiáⁿ Se-tùn, kap Hek;
1:14 í-ki̍p Iâ-pò͘-su, A-mô͘-lī, Kek-ka-sat;
1:15 Hi-bī, A-ki, Sé-nî;
1:16 A-óa-tí, Sé-má-lī, Hap-má, chiah ê cho̍k.
1:17 Siám ê kiáⁿ; Í-lân, A-sūt, A-hoat-sat, Lō͘-tek, A-lân, O͘-su, Hō͘-le̍k, Ki-thiap, Bí-siat.
1:18 A-hoat-sat siⁿ Sa-la̍h, Sa-la̍h siⁿ Hi-pek.
1:19 Hi-pek siⁿ nn̄g ê kiáⁿ; chi̍t-ê miâ-kiò Hoat-le̍k, in-ūi tī i hit-sî tōe-chiūⁿ chiū hun-kài; Hoat-le̍k ê sió-tī miâ-kiò Iok-tan.
1:20 Iok-tan siⁿ A-mô͘-tap, Sa-lia̍t, Hap-sat-má-hui, Iâ-la̍h;
1:21 Hap-to-lân, O͘-sat, Tek-la̍h;
1:22 Í-pa-lio̍k, A-pí-má-lī, Sī-pa;
1:23 O͘-hui, Hap-hui-la̍h, Iok-pa; chiah-ê lóng sī Iok-tan ê kiáⁿ.
1:24 Siám, A-hoat-sat, Sa-la̍h;
1:25 Hi-pek, Hoat-le̍k, La̍h-ngô͘;
1:26 Se-lo̍k, Ná-ho̍k, Tha-la̍h;
1:27 A-pek-lân, (A-pek-lân chiū-sī A-pek-la̍h-hán)
1:28 A-pek-la̍h-hán ê kiáⁿ; Í-sat, Í-si̍t-má-lī.
1:29 In ê sè-hē kì tī ē-tóe: Í-si̍t-má-lī ê tōa-kiáⁿ, Nî-pài-iok; koh ū Ki-ta̍t, Ap-tek-pia̍t, Bí-pí-sam;
1:30 Bí-si-má, Tō͘-má, Má-sat, Hap-ta̍t, Thê-má;
1:31 I-tu̍t, Ná-hui-si, Ki-tí-má. Chiah-ê lóng sī Í-si̍t-má-lī ê kiáⁿ.
1:32 A-pek-la̍h-hán ê sòe-î Ki-thó͘-la̍h só͘ siⁿ ê kiáⁿ chiū-sī Sim-lân, Iok-san, Bí-tàn, Bí-tiân, I-si-pa, Su-a. Iok-san ê kiáⁿ; Sī-pa, Tí-tàn.
1:33 Bí-tiân ê kiáⁿ; Í-hoat, Í-hut, Hap-lo̍k, A-pí-tāi, Í-le̍k-tāi. Chiah-ê lóng sī Ki-thó͘-la̍h ê kiáⁿ-sun.
1:34 A-pek-la̍h-hán siⁿ Í-sat. Í-sat ê kiáⁿ; Í-sò kap Í-sek-lia̍t.
1:35 Í-sò ê kiáⁿ: Í-lī-hoat, Liû-jíⁿ, Iâ-o͘-si, Ngá-lân, Khó-la̍h.
1:36 Í-lī-hoat ê kiáⁿ; Thê-bān, O-boa̍t, Sé-phi, Ka-thán, Ki-la̍p-su, Têng-la̍p, A-má-le̍k.
1:37 Liû-jíⁿ ê kiáⁿ; Ná-hap, Siā-la̍h, Sa-má, Bí-sat.
1:38 Se-jíⁿ ê kiáⁿ; Lô-tan, Sok-pa, Chè-piān, A-ná, Tí-sūn, Í-chhat, Tí-san.
1:39 Lô-tan ê kiáⁿ; Hô-lī, Hô-bān; Lô-tan ê chí-bē sī Têng-la̍p.
1:40 Sok-pa ê kiáⁿ; A-le̍k-bûn, Má-ná-hat, Í-pa-lio̍k, Sī-hui, O-lâm. Chè-piān ê kiáⁿ; A-ngá, A-ná. A-ná ê kiáⁿ; Tí-sūn.
1:41 Tí-sūn ê kiáⁿ; Hap-bek-lân, I-sī-pan, Ek-lân, Ki-lân.
1:42 Í-chhat ê kiáⁿ; Phek-hán, Sat-hoan, A-kan. Tí-san ê kiáⁿ; O͘-su, A-lân.
1:43 Tng Í-sek-lia̍t lâng bē ū kun-ông tī-lí ê tāi-seng, tī Í-tong tōe chòe-ông lâi tī-lí--ê kì tī ē-tóe: Pí-jíⁿ ê kiáⁿ Pí-la̍h; i ê kiaⁿ-siâⁿ miâ kiò Têng-hap-pa.
1:44 Pí-la̍h sí-liáu, Pho-su-la̍h lâng Siā-la̍h ê kiáⁿ Iok-pa sòa-chiap i chòe-ông.
1:45 Iok-pa sí-liáu, Thê-bān tōe ê lâng Hō͘-san sòa-chiap i chòe-ông.
1:46 Hō͘-san sí-liáu, Pí-ta̍t ê kiáⁿ Hap-ta̍t sòa-chiap i chòe-ông; i chiū-sī tī Mô͘-ap tōe thâi-iâⁿ Bí-tiân lâng ê; i ê kiaⁿ-siâⁿ miâ-kiò A-bī-tek.
1:47 Hap-ta̍t sí-liáu, Má-sū-lī-ka lâng Song-la̍h sòa-chiap i chòe-ông.
1:48 Song-la̍h sí-liáu, Hô-piⁿ Lī-hô-pek lâng Sò-lô sòa-chiap i chòe-ông.
1:49 Sò-lô sí-liáu, A-kek-pho ê kiáⁿ Pa-le̍k-hap-lâm sòa-chiap i chòe-ông.
1:50 Pa-le̍k-hap-lâm sí-liáu, Hap-ta̍t sòa-chiap i chòe-ông; i ê kiaⁿ-siâⁿ miâ-kiò Pa-i; i ê bó͘ miâ-kiò Bí-hi-tha-piat, sī Bí-sat-ha̍p ê cha-bó͘-sun, Má-te̍k-lia̍t ê cha-bó͘-kiáⁿ. Hap-ta̍t sí.
1:51 Ū Í-tong lâng ê cho̍k-tiúⁿ, chiū-sī Têng-la̍p cho̍k-tiúⁿ, A-le̍k-óa cho̍k-tiúⁿ, Iâ-thiap cho̍k-tiúⁿ;
1:52 A-hô-lī-pa-má cho̍k-tiúⁿ, Í-la̍h cho̍k-tiúⁿ, Pí-lùn cho̍k-tiúⁿ;
1:53 Ki-la̍p-su cho̍k-tiúⁿ, Thê-bān cho̍k-tiúⁿ, Bí-pí-sat cho̍k-tiúⁿ;
1:54 Má-ki-tia̍p cho̍k-tiúⁿ, Í-lân cho̍k-tiúⁿ. Chiah-ê chiū-sī Í-tong lâng ê cho̍k-tiúⁿ.


回聖經目錄